Sobota, 23 lutego 2019

„Na ślubnym kobiercu" „Expressu Bydgoskiego"

Tagi:

środa, 28 września 2016, aktualizowano: poniedziałek, 31 października 2016

Najpiękniejsza Para Młoda, Najlepszy Dom Weselny, Najlepszy Salon Jubilerski oraz Najlepszy Salon Sukien Ślubnych - to kategorie, w których można głosować w plebiscycie „Na ślubnym kobiercu"!


Nasz plebiscyt adresowany jest do nie tylko do par, ale i do firm, które dbają o piękną oprawę ślubów, wesel, czyli: jubilerów, domów weselnych i salonów sukien ślubnych.

Na parę młodą, która zwycięży w plebiscycie czeka voucher na pobyt dla dwojga w Pałacu Romantycznym w Turznie!
W skład vouchera wchodzą następujące usług:
- nocleg dla 2 osób w pokoju 2 – osobowym ze śniadaniem
- kolację dla 2 osób z menu pakietowego (bez napoi)
- bezpłatny dostęp do strefy mokrej SPA
- możliwość korzystania ze sprzętu mini fitness, rowerów, kortów tenisowych.

W pozostałych trzech kategoriach zwycięzcy wygrają voucher na reklamę o powierzchni 12 modułów na stronach ogłoszeniowych w wydaniu codziennym „Expressu Bydgoskiego". Ponadto zwycięzca w każdej z kategorii otrzyma statuetkę.



Aby zagłosować na wybrane zdjęcie pary młodej w kategorii: Najpiękniejsza Para Młoda, należy wysłać SMS pod numer 7148 (koszt to 1,23 zł z VAT) wpisując w treści EX.PM.numer prefiksu przypisany do wybranego zdjęcia.

Aby zagłosować na wybrany dom weselny w kategorii: Najlepszy Dom Weselny, należy wysłać SMS pod numer 7148, wpisując w treści EX.D.numer prefiksu przypisany do wybranego domy weselnego.

Aby zagłosować na wybrany salon jubilerski w kategorii: Najlepszy Salon Jubilerski, należy wysłać SMS pod numer 7148, wpisując w treści EX.J.numer prefiksu przypisany do wybranego salonu jubilerskiego.

Aby zagłosować na wybrany salon sukien ślubnych w kategorii: Najlepszy Salon Sukien Ślubnych, należy wysłać SMS pod numer 7148, wpisując w treści EX.S.numer prefiksu przypisany do wybranego salonu sukien ślubnych.




Głosowanie potrwa do 31 października do godz. 23:59.





Regulamin plebiscytu „EXPRESSU BYDGOSKIEGO” pod nazwą
„NA ŚLUBNYM KOBIERCU” edycja 2016 r.
zwanego dalej „Plebiscytem”



Art. 1
Informacje ogólne
1. Organizatorem Plebiscytu jest spółka Express Media sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, 85-058 Bydgoszcz, ul. Warszawska 13, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000 022 049, o kapitale zakładowym 43.508.640 złotych oraz numerze identyfikacji podatkowej NIP 967-10-55-458
2. Niniejszy regulamin (zwany dalej: regulaminem) określa zasady i warunki przeprowadzenia plebiscytu pod nazwą „Na ślubnym kobiercu”.
3. Plebiscyt polega na wyborze przez Czytelników najładniejszego zdjęcia pary młodej, najlepszego domu weselnego, najlepszego salonu jubilerskiego oraz najlepszego salonu sukien ślubnych w Bydgoszczy i okolicach.
4. Plebiscyt organizowany będzie od dnia 28.09.2016 r. do dnia 31.10.2016 r.
5. Organizator powołuje 4-osobową komisję plebiscytową w skład której wchodzą Artur Szczepański, Jarosław Reszka, Katarzyna Bogucka, Karolina Żakowicz.
6. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Plebiscytu.
7. Organizator zastrzega, iż Plebiscyt nie jest badaniem opinii publicznej, a podane wyniki odzwierciedlają wyłącznie ilość i treść wysłanych przez Głosujących odpowiedzi, w tym w formacie SMS. Z uwagi na fakt, iż jeden Głosujący może wysłać więcej niż jedną odpowiedź, wyniki głosowania nie muszą odzwierciedlać obiektywnego zapatrywania społecznego na kwestie, których dotyczy Plebiscyt.
8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się Regulamin serwisu BILD PRESSE POLSKA sp. z o.o. sp. k. w Łodzi (sms.qiwi.pl) oraz przepisy kodeksu cywilnego.

Art. 2
Warunki udziału w plebiscycie

1. Plebiscyt ma charakter częściowo zamknięty. W Plebiscycie mogą wziąć udział małżeństwa, mieszkające na terytorium Bydgoszczy i okolic, które brały ślub najpóźniej w 2014 r. (kategoria Najpiękniejsza Para Młoda) oraz domy weselne (kategoria Najlepszy Dom Weselny), salony jubilerskie (kategoria Najlepszy Salon Jubilerski) oraz salony sukien ślubnych (kategoria Najlepszy Salon Sukien Ślubnych) aktualnie prowadzące działalność na terytorium Bydgoszczy i okolic, spełniające wymagania określone niniejszym regulaminem.
2. Z udziału w plebiscycie wyłączeni są pracownicy i współpracownicy Organizatora, osoby którym powierzono określone prace w związku z organizowaniem Plebiscytu oraz członkowie ich najbliższych rodzin. Zastrzeżenie to nie dotyczy członków komisji plebiscytowej. W plebiscycie nie może również wziąć udziału firma, która jest jednocześnie jego partnerem.
3. W plebiscycie głos może oddać każda osoba pełnoletnia.

Art. 3
Zasady przeprowadzania Plebiscytu – kategoria Najpiękniejsza Para Młoda

I. Zgłaszanie kandydatur
1. Plebiscyt będzie się odbywał w dniach od 28.09.2016 od godz. 00:01 do 31.10.2016 r.
do godz. 23:59 . Zgłoszenia będą przyjmowane od 28.09.2016 r. od godz. 00:01 do
11.10.2016 r. do godz. 23:59.
2. Zgłoszenie powinno zawierać:
a. Zdjęcie pary młodej ze ślubu, wesela lub ślubnej sesji plenerowej
b. Imiona i nazwiska osób na zdjęciu (uczestników plebiscytu)
c. Data ślubu
d. Adres zamieszkania
e. Numer telefonu do kontaktu w sprawach plebiscytu
f. Zgoda na wykorzystanie wizerunku
(WZÓR: Ja ……….(imię i nazwisko), urodzony/a …………(data urodzenia), wyrażam zgodę na nieodpłatną publikację wizerunku swojego oraz posiadam również zgodę na wykorzystanie wizerunku małżonki/małżonka ……………. (imię i nazwisko małżonki/małżonka) przez Organizatora plebiscytu. Pisemne potwierdzenie obejmuje zgodę na wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć, za pośrednictwem mediów elektronicznych i drukowanych. )

3. Zgłoszenia można dokonać:
a. drogą elektroniczną nadsyłając zgłoszenie na adres e-mail
zdjecie@express.bydgoski.pl
W przypadku, gdy zgłoszenie pochodzi od innej osoby niż kandydat, należy przesłać zgodę kandydata na wykorzystanie wizerunku w celach i na zasadach określonych niniejszym regulaminem. Prawidłowe zgłoszenia należy dostarczyć drogą elektroniczną, na w/w adres e-mail do godz. 23:59 w dniu 11.10.2016 roku.
b. Zgłoszenia może również dokonać Komisja Plebiscytowa.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgłoszeń pod kątem ich zgodności z regulaminem, w szczególności weryfikacji zgłoszeń w zakresie ich zgodności z treścią pkt. 2 niniejszego artykułu oraz prawem. Zgłoszenia zweryfikowane negatywnie oznaczać będą, że kandydatura nie została dołączona do listy kandydatów o czym zgłaszający zostanie poinformowany niezwłocznie przez Organizatora na podane dane kontaktowe z informacją o przyczynach negatywnej weryfikacji. W przypadku prawidłowo dokonanego zgłoszenia kandydatura zostanie od dnia 17.10.2016 r. dołączona do listy kandydatów.
W przypadku zgłoszenia zweryfikowanego negatywnie można dokonać ponownego poprawnego zgłoszenia zawierającego poprawne dane lub zgłosić do Organizatora reklamację na zasadach określonych w art. 6.
5. W dniu 17.10.2016 r. na stronie internetowej www.plebiscyty.expressmedia.pl oraz na łamach „Expressu Bydgoskiego” zostanie opublikowana lista zweryfikowanych kandydatur do udziału w Plebiscycie.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania plebiscytu lub rezygnacji z poszczególnych kategorii. Zgłaszający potencjalnych kandydatów do plebiscytu zostaną poinformowani o odwołaniu plebiscytu telefonicznie, SMS-owo lub e-mailowo. Plebiscyt (lub poszczególne kategorie) może zostać odwołany nie później niż przed rozpoczęciem etapu głosowania SMS-owego.

II. Głosowanie
1. Głosowanie odbywać się będzie za pomocą SMS Premium i będzie trwało od 17.10.2016 r. od godz. 00:01 do 31.10.2016 r. do godz. 23:59 na następujących warunkach.:
a. głosując za pośrednictwem SMS Premium uczestnik otrzymuje kod na e-wydanie
„Expressu Bydgoskiego” (dalej jako „e-wydanie”). Nabycie e-wydania następuje zgodnie z treścią regulaminu dostępnego pod adresem www.ekiosk.media.pl. Głosujący za pomocą SMS Premium oświadcza jednocześnie że zapoznał się z tym regulaminem i akceptuje jego treść;
b. głosowania SMS dokonuje się poprzez przesłanie SMS pod numerem 7148 w treści wpisując: EX.PM.numer prefiksu wybranej pary młodej
c. w odpowiedzi na SMS, poza zaliczeniem głosu, uczestnik otrzymuje również kod dostępu do e-wydania;
d. koszt wysłania SMS-a do 160 znaków (bez znaków specjalnych) wynosi 1,23zł
z VAT (1 zł + VAT);
e. jeden wysłany SMS to 1 głos w Plebiscycie na daną kandydaturę ;
f. uczestnik Plebiscytu może oddać dowolną liczbę głosów i tym samym uzyskać dostęp do dowolnej ilości e-wydań, przy czym każdorazowe kolejne wysłanie SMS pod numer 7148 powoduje ponowne pobranie opłaty w wysokości 1,23 zł brutto;
g. w obliczeniu wyników Plebiscytu biorą udział te ważne głosy, które wpłyną do systemu Organizatora do godziny zakończenia Plebiscytu; głosy, które wpłyną do sytemu Organizatora po zakończeniu głosowania nie zostaną uwzględnione w wynikach Plebiscytu;
h. w przypadku wysłania SMS o treści która nie spełnia wymogów niniejszego regulaminu pod numer, z którego przesłano taki SMS zostanie odesłany SMS
z informacją, że wiadomość nie została poprawnie rozpoznana. SMS nie spełniający wymogów regulaminu nie będzie wliczony do sumy oddanych głosów;
i. wyniki plebiscytu można na bieżąco sprawdzić na stronie www.plebiscyty.expressmedia.pl. Wyniki plebiscytu będą usunięte ze strony www.plebiscyty.expressmedia.pl najpóźniej na 2 dni przed zakończeniem plebiscytu - celem utajnienia przed oficjalnym ogłoszeniem wyników;
j. obsługę techniczną systemu liczenia głosów oddanych za pośrednictwem wiadomości SMS zapewnia BILD PRESSE POLSKA sp. z o.o. sp. k. w Łodzi;
k. dostawcą w/w usługi SMS Premium o podwyższonej opłacie jest BILD PRESSE POLSKA sp. z o.o. sp. k. w Łodzi, a świadczenie dodatkowe realizowane jest przez Organizatora.

2. Istnieje możliwość, że głosowanie w plebiscycie w kategorii Najpiękniejsza Para Młoda zostanie przeprowadzone w dwóch etapach, jeżeli zostanie przysłanych więcej niż 20 zgłoszeń lub gdy Komisja Plebiscytowa stwierdzi, że jest to niezbędne dla prawidłowego przeprowadzenia plebiscytu.
3. O zwycięstwie w Plebiscycie decyduje największa liczba głosów oddanych za pośrednictwem SMS Premium.
4. W przypadku gdy dwie lub więcej osób będzie miało łącznie taką samą liczbę punktów wyższe miejsce w końcowej klasyfikacji zajmie osoba wskazana przez komisję plebiscytową.



Art. 4
Zasady przeprowadzania Plebiscytu – kategorie: Najlepszy Dom Weselny, Najlepszy Salon Jubilerski, Najlepszy Salon Sukien Ślubnych

I. Zgłaszanie kandydatur
1. Plebiscyt będzie się odbywał w dniach od 28.09.2016 od godz. 00:01 do 31.10.2016 r.
do godz. 23:59 . Zgłoszenia będą przyjmowane od dnia 28.09.2016 r. od godz. 23:59
do dnia 11.10.2016 roku do godz. 23:59.
2. Zgłoszenie powinno zawierać:
a. Nazwę zgłaszanego domu weselnego, salonu jubilerskiego lub salonu sukien ślubnych
b. Adres zgłaszanego domu weselnego, salonu jubilerskiego lub salonu sukien ślubnych
3. Zgłoszenia można dokonać:
a. Za pomocą wysłania SMS-a Premium pod numerem telefonu 7148 (koszt SMS-a to 1,23 zł z VAT) od dnia 28.09.2016 r. do dnia 11.10.2016 roku. W treści SMS-a należy wpisać:
- w kategorii Najlepszy Dom Weselny: EX.D.nazwa i adres zgłaszanego domu weselnego
- w kategorii Najlepszy Salon Jubilerski: EX.J.nazwa i adres zgłaszanego salonu jubilerskiego
- w kategorii Najlepszy Salon Sukien Ślubnych: EX.S.nazwa i adres zgłaszanego salonu sukien ślubnych
b. Zgłoszenia może również dokonać Komisja Plebiscytowa.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgłoszeń pod kątem ich zgodności z regulaminem, w szczególności weryfikacji zgłoszeń w zakresie ich zgodności z treścią pkt. 2 niniejszego artykułu oraz prawem. Zgłoszenia zweryfikowane negatywnie oznaczać będą, że kandydatura nie została dołączona do listy kandydatów o czym zgłaszający zostanie poinformowany niezwłocznie przez Organizatora na podane dane kontaktowe z informacją o przyczynach negatywnej weryfikacji. W przypadku prawidłowo dokonanego zgłoszenia kandydatura zostanie od dnia 17.10.2016 r. dołączona do listy kandydatów.
W przypadku zgłoszenia zweryfikowanego negatywnie można dokonać ponownego poprawnego zgłoszenia zawierającego poprawne dane lub zgłosić do Organizatora reklamację na zasadach określonych w art. 6.
5. W dniu 17.10.2016 r. na stronie internetowej www.express.bydgoski.pl oraz na łamach „Expressu Bydgoskiego” zostanie opublikowana lista zweryfikowanych kandydatur do udziału w Plebiscycie.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania plebiscytu lub rezygnacji z poszczególnych kategorii. Zgłaszający potencjalnych kandydatów do plebiscytu zostaną poinformowani o odwołaniu plebiscytu telefonicznie, SMS-owo lub e-mailowo. Plebiscyt (lub poszczególne kategorie) może zostać odwołany nie później niż przed rozpoczęciem etapu głosowania SMS-owego.


II. Głosowanie
1. Głosowanie odbywać się będzie za pomocą SMS Premium i będzie trwało od
17.10.2016 r. od godz. 00:01 do 31.10.2016 r. do godz. 23:59 na następujących warunkach.:
a. głosując za pośrednictwem SMS Premium uczestnik otrzymuje kod na e-wydanie
„Expressu Bydgoskiego” (dalej jako „e-wydanie”). Nabycie e-wydania następuje zgodnie z treścią regulaminu dostępnego pod adresem www.ekiosk.media.pl. Głosujący za pomocą SMS Premium oświadcza jednocześnie że zapoznał się z tym regulaminem i akceptuje jego treść;
b. głosowania SMS dokonuje się poprzez przesłanie SMS pod numerem 7148 w treści wpisując:
- w kategorii Najlepszy Dom Weselny: EX.D.numer prefiksu wybranego domu weselnego
- w kategorii Najlepszy Salon Jubilerski: EX.J.numer prefiksu wybranego salonu
jubilerskiego
- w kategorii Najlepszy Salon Sukien Ślubnych: EX.S.numer prefiksu wybranego
salonu sukien ślubnych
c. w odpowiedzi na SMS, poza zaliczeniem głosu, uczestnik otrzymuje również kod dostępu do e-wydania;
d. koszt wysłania SMS-a do 160 znaków (bez znaków specjalnych) wynosi 1,23zł
z VAT (1 zł + VAT);
e. jeden wysłany SMS to 1 głos w Plebiscycie na daną kandydaturę;
f. uczestnik Plebiscytu może oddać dowolną liczbę głosów i tym samym uzyskać dostęp do dowolnej ilości e-wydań, przy czym każdorazowe kolejne wysłanie SMS pod numer 7148 powoduje ponowne pobranie opłaty w wysokości 1,23 zł brutto;
g. w obliczeniu wyników Plebiscytu biorą udział te ważne głosy, które wpłyną do systemu Organizatora do godziny zakończenia Plebiscytu; głosy, które wpłyną do sytemu Organizatora po zakończeniu głosowania nie zostaną uwzględnione w wynikach Plebiscytu;
h. w przypadku wysłania SMS o treści która nie spełnia wymogów niniejszego regulaminu pod numer, z którego przesłano taki SMS zostanie odesłany SMS
z informacją, że wiadomość nie została poprawnie rozpoznana. SMS nie spełniający wymogów regulaminu nie będzie wliczony do sumy oddanych głosów;
i. wyniki plebiscytu można na bieżąco sprawdzić na stronie www.plebiscyty.expressmedia.pl. Wyniki plebiscytu będą usunięte ze strony www.plebiscyty.expressmedia.pl najpóźniej na 2 dni przed zakończeniem plebiscytu - celem utajnienia przed oficjalnym ogłoszeniem wyników;
j. obsługę techniczną systemu liczenia głosów oddanych za pośrednictwem wiadomości SMS zapewnia BILD PRESSE POLSKA sp. z o.o. sp. k. w Łodzi;
k. dostawcą w/w usługi SMS Premium o podwyższonej opłacie jest BILD PRESSE POLSKA sp. z o.o. sp. k. w Łodzi, a świadczenie dodatkowe realizowane jest przez Organizatora.

2. O zwycięstwie w Plebiscycie decyduje największa liczba głosów oddanych za pośrednictwem SMS Premium.
3. W przypadku gdy dwie lub więcej osób będzie miało łącznie taką samą liczbę punktów wyższe miejsce w końcowej klasyfikacji zajmie osoba wskazana przez komisję plebiscytową.


Art. 5
Ogłoszenie wyników Plebiscytu

1. Komisja Plebiscytowa po zweryfikowaniu nadesłanych głosów, ogłosi wyniki Plebiscytu do dnia 30.11.2016 r. na łamach „Expressu Bydgoskiego” oraz na stronie internetowej www.plebiscyty.expressmedia.pl.


Art. 6
Nagrody w Plebiscycie

1. Za wydanie nagród w plebiscycie odpowiada Organizator oraz sponsorzy nagród.
2. W każdej z kategorii Zwycięzcy otrzymają statuetkę. W kategoriach Najlepszy Dom Weselny, Najlepszy Salon Jubilerski oraz Najlepszy Salon Sukien Ślubnych Zwycięzcy otrzymają również voucher na reklamę o powierzchni 12 modułów w wydaniu codziennym „Expressu Bygoskiego” na stronach ogłoszeniowych.
3. Nie ma możliwości zamiany nagrody na inną ani wypłatę ekwiwalentu w formie pieniężnej.
4. Nagrody zostaną wręczone do dnia 30.11.2016 r. Uczestnik plebiscytu musi odebrać nagrodę osobiście w terminie i miejscu wyznaczonym przez Organizatora. Nieodebrane nagrody przechodzą na własność Organizatora.
5. Nagrody zostaną wydane zgodnie z przepisami Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz. U. z 2000 r., Nr 14, poz.176). Jeżeli w związku z wartością nagrody powstanie obowiązek podatkowy, do każdej z nagród zostanie przyznana dodatkowa nagroda pieniężna, która zostanie przeznaczona przez Organizatora lub sponsora nagród na pokrycie zobowiązania podatkowego nagrodzonego uczestnika z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, powstałego w związku z przyznaniem nagrody w Plebiscycie. Podatek dochodowy zostanie przekazany przez Organizatora lub sponsora nagród bezpośrednio na rachunek właściwego urzędu skarbowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
6. Organizator może przyznać uczestnikom plebiscytu lub głosującym dodatkowe nagrody bez zmiany, zamiany czy anulowania dotychczasowych nagród oraz bez obowiązku uiszczania z tego tytułu jakichkolwiek opłat, w tym podatków, kosztów odbioru przez uczestnika.

Art. 7
Reklamacje

1. Reklamacje związane z plebiscytem mogą być kierowane do Organizatora na adres Express Media sp. z o.o., ul. Warszawska 13, 85-058 Bydgoszcz z dopiskiem „Na ślubnym kobiercu” lub drogą e-mailową pod adresem e-mailowym: reklamacja@expressmedia.pl.
2. Każda reklamacja winna zawierać co najmniej wskazanie autora (imię i nazwisko oraz adres dla doręczeń) oraz zwięzły opis zarzutów.
3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od daty ich otrzymania. O wyniku postępowania reklamacyjnego osoby zgłaszające reklamacje zostaną powiadomione pisemnie niezwłocznie po ich rozpatrzeniu.
4. Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia roszczeń we właściwym sądzie powszechnym.

Art. 8
Ochrona danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych jest spółka Express Media sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, 85-058 Bydgoszcz, ul. Warszawska 13, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000 022 049, o kapitale zakładowym 43.508.640 złotych oraz numerze identyfikacji podatkowej NIP 967-10-55-458
2. Podane przez Uczestników dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych przez Organizatora dla celów organizacji i przeprowadzenia Plebiscytu, zapewnienia uczciwego i miarodajnego głosowania w Plebiscycie, w szeroko pojętych celach marketingowych i promocyjnych towarów i usług Organizatora, a także w celach statycznych, analitycznych oraz nawiązywania kontaktu z właścicielem danych. Biorąc udział w plebiscycie Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych na cele plebiscytu a także do celów marketingowych.
3. Właściciel danych ma prawo do dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Nadto właściciel danych ma prawo w każdym czasie wyrazić sprzeciw co do przetwarzania jego danych przez Organizatora w zakresie dozwolonym przez w/w ustawę lub zażądać zaprzestania ich przetwarzania w ogóle. Z uwagi na względy bezpieczeństwa we wszystkich tych sprawach właściciel danych winien osobiście zwracać się do Organizatora na piśmie. Podanie danych jest dobrowolne jednak może być konieczne do wzięcia udziału w Plebiscycie.
4. Przystępując do udziału w niniejszym Plebiscycie, uczestnik może nadto wyrazić zgodę na otrzymywanie od Organizatora za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym na podane Organizatora adresy e-mail oraz / albo numery telefonów, informacji handlowej od Organizatora dotyczącej produktów i usług oferowanych przez Organizatora, a także produktów i usług podmiotów współpracujących z Organizatorem na odrębnych zasadach. Uczestnik Plebiscytu może zrezygnować z otrzymywania informacji handlowej w powyższym zakresie wysyłając maila na adres mailowy reklamacja@expressmedia.pl w tytule wiadomości wpisując stop + numer telefonu. Numer ten w ciągu 72 godzin zostanie usunięty z listy numerów, na które wysyłane są wyżej wskazane wiadomości.
5. Organizator informuje, że zbiera i zapisuje, za zgodą osoby głosującej po otrzymaniu informacji o celu i zakresie zbierania danych, dane eksploatacyjne służące do identyfikacji urządzenia, z którego oddawane są głosy w Plebiscycie. Dane te nie uniemożliwiają jednoznacznej identyfikacji osoby głosującej.
6. Dane eksploatacyjne, o których mowa powyżej wykorzystywane są wyłącznie do zapewnienia rzetelności oddanych głosów i wyników Plebiscytu. Dane te są przechowywane i wykorzystywane w w/w celu również po opuszczeniu przez użytkownika strony Plebiscytu.
7. Dane eksploatacyjne, o których mowa powyżej to: id_facebook, IP, data bez godziny (dla anonimId i fingerprinta), data z godziną (dla samego głosu), wartość głosu, sposób głosowania, zestaw danych przeglądarki ( między innymi informacje o nazwie przeglądarki, zestawach pluginów, czcionek systemowych, strefę czasową, rozdzielczość, supercookie, akceptowany typ odpowiedzi serwera).
8. Uczestnictwo w Plebiscycie, w tym w szczególności podanie do wiadomości Organizatora danych osobowych oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby Plebiscytu, ma charakter dobrowolny. Akceptując udział
w Plebiscycie, Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych
w zakresie określonym niniejszym Regulaminem.


Art. 9
Odpowiedzialność

1. Uczestnictwo w Plebiscycie zobowiązuje do przestrzegania Regulaminu Plebiscytu. Regulamin pozostaje do wglądu na stronie serwisu internetowego www.plebiscyty.expressmedia.pl.
2. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Plebiscytu o charakterze siły wyższej.


REGULAMIN PLEBISCYTU „NA ŚLUBNYM KOBIERCU" „EXPRESSU BYDGOSKIEGO"