Sobota, 23 lutego 2019

Złota Wędka

Tagi:

piątek, 17 czerwca 2016, aktualizowano: piątek, 2 września 2016


Do 31 lipca potrwa nasz redakcyjny plebiscyt „Złota Wędka”. Udział w nim biorą wędkarze z województwa kujawsko-pomorskiego, którzy zgłosili się do redakcji i przesłali do nas swoje zdjęcie wraz ze złowioną rybą. Poniżej prezentujemy pełną listę kandydatów, na których można już oddawać głosy. Do naszych Czytelników należy wybór najefektowniej prezentującej się zdobyczy.
Aby zagłosować na wybranego kandydata, wyślij SMS pod numer 7148 (koszt to 1,23 zł z VAT), wpisując w treści RYB.numer prefiksu przypisany do danego zdjęcia.

Prosimy nic nie wpisywać po numerze kandydata. System nie przyjmie takiej wiadomości. Głosowanie potrwa do 31 lipca 2016 r. do godz. 23:59.

Zwycięzca naszego plebiscytu otrzyma statuetkę oraz nagrodę w postaci publikacji artykułu wraz ze zdjęciem złowionej ryby i opisem historii jej złowienia. Ponadto osoby, które zajmą trzy pierwsze miejsca otrzymają od toruńskiego okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego składkę członkowską okręgową na wędkowanie na wszystkie wody PZW Okręgu Toruń na rok 2017 oraz nóż do filetowania ryb.

Wybór najefektowniej prezentującej się zdobyczy pozostawiamy w rękach naszych Czytelników!

Partnerami naszego plebiscytu są: Polski Związek Wędkarski Okręg Toruń, Decathlon Copernicus Toruń, Restauracja Sfera w Hotelu Copernicus w Toruniu oraz Restauracja Maestra w Bydgoszczy.


http://m.7dni.pl/2016/07/z0/1781d-352426.jpg?1468843152
http://m.7dni.pl/2016/07/z0/a7595-352427.jpg?1468843385


Regulamin plebiscytu „EXPRESSU BYDGOSKIEGO”
i „NOWOŚCI – DZIENNIKA TORUŃSKIEGO”
pod nazwą „ZŁOTA WĘDKA” edycja 2016 r.
zwanego dalej „Plebiscytem”Art. 1
Informacje ogólne
1. Organizatorem Plebiscytu jest spółka Express Media sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, 85-058 Bydgoszcz, ul. Warszawska 13, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000 022 049, o kapitale zakładowym 43.508.640 złotych oraz numerze identyfikacji podatkowej NIP 967-10-55-458
2. Niniejszy regulamin (zwany dalej: regulaminem) określa zasady i warunki przeprowadzenia plebiscytu pod nazwą „Złota Wędka”.
3. Plebiscyt polega na wyborze najciekawszej fotografii wędkarza z województwa kujawsko-pomorskiego ze złowioną przez niego rybą.
4. Plebiscyt organizowany będzie od dnia 16.06.2016 r. do dnia 31.07.2016 r.
5. Organizator powołuje 7-osobową komisję plebiscytową w skład której wchodzą Artur Szczepański, Jarosław Reszka, Andrzej Pawełczak, Karolina Żakowicz, Aleksandra Pazderska, Elżbieta Ozga, Katarzyna Maziej.
6. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Plebiscytu.
7. Organizator zastrzega, iż Plebiscyt nie jest badaniem opinii publicznej, a podane wyniki odzwierciedlają wyłącznie ilość i treść wysłanych przez Głosujących odpowiedzi, w tym w formacie SMS. Z uwagi na fakt, iż jeden Głosujący może wysłać więcej niż jedną odpowiedź, wyniki głosowania nie muszą odzwierciedlać obiektywnego zapatrywania społecznego na kwestie, których dotyczy Plebiscyt.

Art. 2
Warunki udziału w plebiscycie

1. Plebiscyt ma charakter częściowo zamknięty. W Plebiscycie mogą wziąć udział wędkarze, posiadający aktualnie ważną kartę wędkarską, mieszkający na terytorium województwa kujawsko-pomorskiego, spełniający wymagania określone niniejszym regulaminem. Karty wędkarskiej nie muszą posiadać osoby, które łowią ryby na łowiskach prywatnych, chyba że regulamin łowiska stanowi inaczej oraz osoby, które są z jej posiadania zwolnione na podstawie regulaminu Polskiego Związku Wędkarskiego, dotyczącego Amatorskiego Połowu Ryb.
2. Z udziału w plebiscycie wyłączeni są pracownicy Organizatora, osoby którym powierzono określone prace w związku z organizowaniem Plebiscytu oraz członkowie ich najbliższych rodzin. Zastrzeżenie to nie dotyczy członków komisji plebiscytowej.
3. W plebiscycie głos może oddać każda osoba pełnoletnia.


Art. 3
Zasady przeprowadzania Plebiscytu

I. Zgłaszanie kandydatur
1. Plebiscyt będzie się odbywał w dniach od 16.06.2016 od godz. 00:01 do 31.07.2016 r.
do godz. 23:59 . Zgłoszenia będą przyjmowane od 16.06.2016 r. od godz. 00:01 do
30.06.2016 r. do godz. 23:59. W plebiscycie może wziąć udział tylko jedno zdjęcie
tego samego wędkarza. Jeśli jeden wędkarz przyśle więcej niż jedno zdjęcie, to prawo
wyboru zdjęcia, które weźmie udział w plebiscycie, należy do Komisji Plebiscytowej.
2. Zgłoszenie powinno zawierać:
a. Zdjęcie ze złowioną przez siebie rybą
b. Imię i nazwisko wędkarza
c. Adres zamieszkania wędkarza
d. Krótki opis zdjęcia (np. gdzie zostało wykonane)
e. Numer telefonu do kontaktu w sprawach plebiscytu
f. Zgoda na wykorzystanie wizerunku osoby na zdjęciu
(WZÓR: Ja ……….(imię i nazwisko), urodzony/a …………(data urodzenia), wyrażam zgodę na nieodpłatną publikację swojego wizerunku przez Organizatora plebiscytu. Pisemne potwierdzenie obejmuje zgodę na wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć, za pośrednictwem mediów elektronicznych i drukowanych. )

W przypadku, gdy kandydata zgłasza inna osoba prosimy o zamieszczenie następującej zgody:

(WZÓR: Ja ……….(imię i nazwisko), urodzony/a …………(data urodzenia), wyrażam zgodę na nieodpłatną publikację wizerunku ………………… (imię i nazwisko osoby na zdjęciu) przez Organizatora plebiscytu. Jednocześnie oświadczam, że posiadam zgodę tej osoby na publikację zdjęcia oraz danych zawartych w zgłoszeniu. Pisemne potwierdzenie obejmuje zgodę na wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć, za pośrednictwem mediów elektronicznych i drukowanych. )


3. Zgłoszenia można dokonać:
a. drogą elektroniczną nadsyłając zgłoszenie na adres e-mail zdjecie@expressmedia.pl
W przypadku, gdy zgłoszenie pochodzi od innej osoby niż kandydat, należy przesłać zgodę kandydata na wykorzystanie wizerunku w celach i na zasadach określonych niniejszym regulaminem. Prawidłowe zgłoszenia należy dostarczyć drogą elektroniczną, na w/w adres e-mail do godz. 23:59 w dniu 30.06.2016 roku.
b. Zgłoszenia może również dokonać Komisja Plebiscytowa.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgłoszeń pod kątem ich zgodności z regulaminem, w szczególności weryfikacji zgłoszeń w zakresie ich zgodności z treścią pkt. 2 niniejszego artykułu oraz prawem. Zgłoszenia zweryfikowane negatywnie oznaczać będą, że kandydatura nie została dołączona do listy kandydatów o czym zgłaszający zostanie poinformowany niezwłocznie przez Organizatora na podane dane kontaktowe z informacją o przyczynach negatywnej weryfikacji. W przypadku prawidłowo dokonanego zgłoszenia kandydatura zostanie od dnia 7.07.2016 r. dołączona do listy kandydatów.
W przypadku zgłoszenia zweryfikowanego negatywnie można dokonać ponownego poprawnego zgłoszenia zawierającego poprawne dane lub zgłosić do Organizatora reklamację na zasadach określonych w art. 6.
5. W dniu 7.07.2016 r. na stronie internetowej www.plebiscyty.expressmedia.pl zostanie opublikowana lista zweryfikowanych kandydatur do udziału w Plebiscycie.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania plebiscytu. Zgłaszający potencjalnych kandydatów do plebiscytu zostaną poinformowani o odwołaniu plebiscytu telefonicznie, SMS-owo lub e-mailowo. Plebiscyt może zostać odwołany nie później niż przed rozpoczęciem etapu głosowania SMS-owego.

II. Głosowanie
1. Głosowanie odbywać się będzie za pomocą SMS Premium i będzie trwało od 7.07.2016 r. od godz. 00:01 do 31.07.2016 r. do godz. 23:59 na następujących warunkach.:
a. głosując za pośrednictwem SMS Premium uczestnik otrzymuje kod na e-wydanie
„Expressu Bydgoskiego” lub „Nowości-Dziennika Toruńskiego” (dalej jako „e-wydanie”). Nabycie e-wydania następuje zgodnie z treścią regulaminu dostępnego pod adresem www.ekiosk.media.pl. Głosujący za pomocą SMS Premium oświadcza jednocześnie że zapoznał się z tym regulaminem i akceptuje jego treść;
b. głosowania SMS dokonuje się poprzez przesłanie SMS pod numerem 7148 w treści wpisując: RYB.numer prefiksu przypisany do danego zdjęcia
c. w odpowiedzi na SMS, poza zaliczeniem głosu, uczestnik otrzymuje również kod dostępu do e-wydania;
d. koszt wysłania SMS-a do 160 znaków (bez znaków specjalnych) wynosi 1,23zł
z VAT (1 zł + VAT);
e. jeden wysłany SMS to 1 głos w Plebiscycie na daną kandydaturę ;
f. uczestnik Plebiscytu może oddać dowolną liczbę głosów i tym samym uzyskać dostęp do dowolnej ilości e-wydań, przy czym każdorazowe kolejne wysłanie SMS pod numer 7148 powoduje ponowne pobranie opłaty w wysokości 1,23 zł brutto;
g. w obliczeniu wyników Plebiscytu biorą udział te ważne głosy, które wpłyną do systemu Organizatora do godziny zakończenia Plebiscytu; głosy, które wpłyną do sytemu Organizatora po zakończeniu głosowania nie zostaną uwzględnione w wynikach Plebiscytu;
h. w przypadku wysłania SMS o treści która nie spełnia wymogów niniejszego regulaminu pod numer, z którego przesłano taki SMS zostanie odesłany SMS
z informacją, że wiadomość nie została poprawnie rozpoznana. SMS nie spełniający wymogów regulaminu nie będzie wliczony do sumy oddanych głosów;
i. wyniki plebiscytu można na bieżąco sprawdzić na stronie www.plebiscyty.expressmedia.pl. Wyniki plebiscytu będą usunięte ze strony www.plebiscyty.expressmedia.pl najpóźniej na 2 dni przed zakończeniem plebiscytu - celem utajnienia przed oficjalnym ogłoszeniem wyników;
j. obsługę techniczną systemu liczenia głosów oddanych za pośrednictwem wiadomości SMS zapewnia BILD PRESSE POLSKA sp. z o.o. sp. k. w Łodzi;
k. dostawcą w/w usługi SMS Premium o podwyższonej opłacie jest BILD PRESSE POLSKA sp. z o.o. sp. k. w Łodzi, a świadczenie dodatkowe realizowane jest przez Organizatora.

2. O zwycięstwie w Plebiscycie decyduje największa liczba głosów oddanych za pośrednictwem SMS Premium.
3. W przypadku gdy dwie lub więcej osób będzie miało łącznie taką samą liczbę punktów wyższe miejsce w końcowej klasyfikacji zajmie osoba wskazana przez komisję plebiscytową.


Art. 4
Ogłoszenie wyników Plebiscytu

1. Komisja Plebiscytowa po zweryfikowaniu nadesłanych głosów, ogłosi wyniki Plebiscytu do dnia 31.08.2016 r. na łamach „Expressu Bydgoskiego” i „Nowości-Dziennika Toruńskiego” oraz na stronie internetowej www.plebiscyty.expressmedia.pl.

Art. 5
Nagrody w Plebiscycie

1. Za wydanie nagród w plebiscycie odpowiada Organizator oraz sponsorzy nagród.
2. Zwycięzca otrzyma statuetkę oraz nagrodę w postaci publikacji artykułu TP10 wraz ze zdjęciem złowionej ryby i opisem historii na łamach „Expressu Bydgoskiego”
lub „Nowości-Dziennika Toruńskiego” w wydaniu codziennym i na stronie internetowej www.express.bydgoski.pl lub www.nowosci.com.pl. Osoby, które zajmą trzy pierwsze miejsca otrzymają od toruńskiego okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego składkę członkowską okręgową na wędkowanie na wszystkie wody PZW Okręgu Toruń na rok 2017 oraz nóż do filetowania ryb.
3. Nie ma możliwości zamiany nagród na inne ani wypłatę ekwiwalentu w formie pieniężnej.
4. Nagrody zostaną wydane zgodnie z przepisami Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz. U. z 2000 r., Nr 14, poz.176). Jeżeli w związku z wartością nagrody powstanie obowiązek podatkowy, do każdej z nagród zostanie przyznana dodatkowa nagroda pieniężna, która zostanie przeznaczona przez Organizatora lub sponsora nagród na pokrycie zobowiązania podatkowego nagrodzonego uczestnika z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, powstałego w związku z przyznaniem nagrody w Plebiscycie. Podatek dochodowy zostanie przekazany przez Organizatora lub sponsora nagród bezpośrednio na rachunek właściwego urzędu skarbowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Art. 6
Reklamacje

1. Reklamacje związane z plebiscytem mogą być kierowane do Organizatora na adres Express Media sp. z o.o., ul. Warszawska 13, 85-058 Bydgoszcz z dopiskiem „Złota Wędka” lub drogą e-mailową pod adresem e-mailowym: reklamacja@expressmedia.pl.
2. Każda reklamacja winna zawierać co najmniej wskazanie autora (imię i nazwisko oraz adres dla doręczeń) oraz zwięzły opis zarzutów.
3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od daty ich otrzymania. O wyniku postępowania reklamacyjnego osoby zgłaszające reklamacje zostaną powiadomione pisemnie niezwłocznie po ich rozpatrzeniu.
4. Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia roszczeń we właściwym sądzie powszechnym.

Art. 7
Ochrona danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych jest spółka Express Media sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, 85-058 Bydgoszcz, ul. Warszawska 13, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000 022 049, o kapitale zakładowym 43.508.640 złotych oraz numerze identyfikacji podatkowej NIP 967-10-55-458
2. Podane przez Uczestników dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych przez Organizatora dla celów organizacji i przeprowadzenia Plebiscytu, zapewnienia uczciwego i miarodajnego głosowania w Plebiscycie, w szeroko pojętych celach marketingowych i promocyjnych towarów i usług Organizatora, a także w celach statycznych, analitycznych oraz nawiązywania kontaktu z właścicielem danych. Biorąc udział w plebiscycie Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych na cele plebiscytu a także do celów marketingowych.
3. Właściciel danych ma prawo do dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Nadto właściciel danych ma prawo w każdym czasie wyrazić sprzeciw co do przetwarzania jego danych przez Organizatora w zakresie dozwolonym przez w/w ustawę lub zażądać zaprzestania ich przetwarzania w ogóle. Z uwagi na względy bezpieczeństwa we wszystkich tych sprawach właściciel danych winien osobiście zwracać się do Organizatora na piśmie. Podanie danych jest dobrowolne jednak może być konieczne do wzięcia udziału w Plebiscycie.
4. Przystępując do udziału w niniejszym Plebiscycie, uczestnik może nadto wyrazić zgodę na otrzymywanie od Organizatora za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym na podane Organizatora adresy e-mail oraz / albo numery telefonów, informacji handlowej od Organizatora dotyczącej produktów i usług oferowanych przez Organizatora, a także produktów i usług podmiotów współpracujących z Organizatorem na odrębnych zasadach. Uczestnik Plebiscytu może zrezygnować z otrzymywania informacji handlowej w powyższym zakresie wysyłając maila na adres mailowy reklamacja@expressmedia.pl w tytule wiadomości wpisując stop + numer telefonu. Numer ten w ciągu 72 godzin zostanie usunięty z listy numerów, na które wysyłane są wyżej wskazane wiadomości.
5. Organizator informuje, że zbiera i zapisuje, za zgodą osoby głosującej po otrzymaniu informacji o celu i zakresie zbierania danych, dane eksploatacyjne służące do identyfikacji urządzenia, z którego oddawane są głosy w Plebiscycie. Dane te nie uniemożliwiają jednoznacznej identyfikacji osoby głosującej.
6. Dane eksploatacyjne, o których mowa powyżej wykorzystywane są wyłącznie do zapewnienia rzetelności oddanych głosów i wyników Plebiscytu. Dane te są przechowywane i wykorzystywane w w/w celu również po opuszczeniu przez użytkownika strony Plebiscytu.
7. Dane eksploatacyjne, o których mowa powyżej to: id_facebook, IP, data bez godziny (dla anonimId i fingerprinta), data z godziną (dla samego głosu), wartość głosu, sposób głosowania, zestaw danych przeglądarki ( między innymi informacje o nazwie przeglądarki, zestawach pluginów, czcionek systemowych, strefę czasową, rozdzielczość, supercookie, akceptowany typ odpowiedzi serwera).
8. Uczestnictwo w Plebiscycie, w tym w szczególności podanie do wiadomości Organizatora danych osobowych oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby Plebiscytu, ma charakter dobrowolny. Akceptując udział
w Plebiscycie, Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych
w zakresie określonym niniejszym Regulaminem.


Art. 8
Odpowiedzialność

1. Uczestnictwo w Plebiscycie zobowiązuje do przestrzegania Regulaminu Plebiscytu. Regulamin pozostaje do wglądu na stronie serwisu internetowego www.plebiscyty.expressmedia.pl.
2. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Plebiscytu o charakterze siły wyższej.


REGULAMIN PLEBISCYTU „ZŁOTA WĘDKA"