Sobota, 23 lutego 2019

„Dziewczyna Lata" „Nowości-Dziennika Toruńskiego"

Tagi:

środa, 1 czerwca 2016, aktualizowano: środa, 29 czerwca 2016

Najpiękniejsza dziewczyna z regionu za darmo poleci samolotem do Rzymu!


W naszej wakacyjnej zabawie może wziąć udział każda pełnoletnia mieszkanka Torunia lub okolic. Zgłoszenie należy przesłać do 26 czerwca 2016 roku
pod adresem: zdjecie@nowosci.com.pl. Powinno koniecznie zawierać:
fotografię wykonaną w letniej scenerii, imię i nazwisko kandydatki, jej adres zamieszkania, wiek, krótki opis dotyczący jej zainteresowań, numer telefonu, a także zgodę na wykorzystanie wizerunku.

Uwaga! Zgłoszenie pochodzące od innej osoby niż kandydatka również musi posiadać zgodę na wykorzystanie jej wizerunku.

Głosowanie SMS-owe
Co dalej? Już 6 lipca na stronie www.plebiscyty.expressmedia.pl zostanie opublikowana lista zweryfikowanych kandydatek do udziału w tegorocznej „Dziewczynie Lata”. Wtedy też ruszy SMS-owe głosowanie, które potrwa aż do końca lipca. Każdy z Czytelników będzie miał szansę wysłać dowolną liczbę głosów na swoją faworytkę. Koszt jednego SMS-a to 1,23 zł z VAT (1 zł + VAT). Wyniki plebiscytu będą usunięte ze strony www.plebiscyty.expressmedia.pl najpóźniej na dwa dni przed zakończeniem plebiscytu - celem utajnienia przed oficjalnym ogłoszeniem.


Nagrody czekają
Do zabawy zachęcamy wszystkie dziewczyny z regionu, które w jej ramach nie tylko chciałyby pochwalić się swoimi letnimi zdjęciami, ale także lubią uczucie rywalizacji. Stawka jest niezwykle wysoka. Poza medialną popularnością, dla najpiękniejszej dziewczyny, która zyska największe SMS-owe poparcie,
przygotowaliśmy podwójny bilet na przelot samolotem z Bydgoszczy do Rzymu i z po-wrotem (nie zapewniamy zakwaterowania i wyżywienia podczas pobytu w stolicy
Włoch). Nagrodę można będzie zrealizować w sierpniu lub we wrześniu.
Zapraszamy zatem do udziału w zabawie!

Sponsorem nagrody jest Port Lotniczy Bydgoszcz.
Patronat medialny nad plebiscytem objęło Radio ESKA Toruń.

http://m.7dni.pl/2016/06/z0/5b641-351294.jpg?1467018249
http://m.7dni.pl/2016/06/z0/a2ea7-351295.jpg?1467018250
Regulamin plebiscytu „NOWOŚCI-DZIENNIKA TORUŃSKIEGO”
pod nazwą „DZIEWCZYNA LATA” edycja 2016 r.
zwanego dalej „Plebiscytem”Art. 1
Informacje ogólne
1. Organizatorem Plebiscytu jest spółka Express Media sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, 85-058 Bydgoszcz, ul. Warszawska 13, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000 022 049, o kapitale zakładowym 43.508.640 złotych oraz numerze identyfikacji podatkowej NIP 967-10-55-458
2. Niniejszy regulamin (zwany dalej: regulaminem) określa zasady i warunki przeprowadzenia plebiscytu pod nazwą „Dziewczyna Lata”.
3. Plebiscyt polega na wyborze najciekawszej i najładniejszej fotografii wykonanej w letniej scenerii przedstawiającej dziewczynę z Torunia lub okolic.
4. Plebiscyt organizowany będzie od dnia 1.06.2016 r. do dnia 31.07.2016 r.
5. Organizator powołuje 7-osobową komisję plebiscytową w skład której wchodzą Artur Szczepański, Jarosław Reszka, Wiesław Krzysztoszek, Karolina Żakowicz, Aleksandra Pazderska, Elżbieta Ozga, Katarzyna Maziej.
6. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Plebiscytu.
7. Organizator zastrzega, iż Plebiscyt nie jest badaniem opinii publicznej, a podane wyniki odzwierciedlają wyłącznie ilość i treść wysłanych przez Głosujących odpowiedzi, w tym w formacie SMS. Z uwagi na fakt, iż jeden Głosujący może wysłać więcej niż jedną odpowiedź, wyniki głosowania nie muszą odzwierciedlać obiektywnego zapatrywania społecznego na kwestie, których dotyczy Plebiscyt.

Art. 2
Warunki udziału w plebiscycie

1. Plebiscyt ma charakter zamknięty. W Plebiscycie mogą wziąć dziewczyny w wieku od 18 lat, mieszkające na terytorium Torunia lub okolic, spełniające wymagania określone niniejszym regulaminem.
2. Z udziału w plebiscycie wyłączeni są pracownicy i współpracownicy Organizatora, osoby którym powierzono określone prace w związku z organizowaniem Plebiscytu oraz członkowie ich najbliższych rodzin. Zastrzeżenie to nie dotyczy członków komisji plebiscytowej.
3. W plebiscycie głos może oddać każda osoba pełnoletnia.


Art. 3
Zasady przeprowadzania Plebiscytu

I. Zgłaszanie kandydatur
1. Plebiscyt będzie się odbywał w dniach od 1.06.2016 od godz. 00:01 do 31.07.2016 r.
do godz. 23:59 . Zgłoszenia będą przyjmowane od 1.06.2016 r. od godz. 00:01 do
26.06.2016 r. do godz. 23:59.
2. Zgłoszenie powinno zawierać:
a. Zdjęcie wykonane w letniej scenerii
b. Imię i nazwisko kandydatki
c. Adres zamieszkania kandydatki
d. Wiek kandydatki
e. Krótki opis, dotyczący np. zainteresowań
f. Numer telefonu do kontaktu w sprawach plebiscytu
g. Zgoda na wykorzystanie wizerunku osoby na zdjęciu
(WZÓR: Ja ……….(imię i nazwisko), urodzony/a …………(data urodzenia), wyrażam zgodę na nieodpłatną publikację swojego wizerunku przez Organizatora plebiscytu. Pisemne potwierdzenie obejmuje zgodę na wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć, za pośrednictwem mediów elektronicznych i drukowanych. )

W przypadku, gdy kandydatkę zgłasza inna osoba prosimy o zamieszczenie następującej zgody:

(WZÓR: Ja ……….(imię i nazwisko), urodzony/a …………(data urodzenia), wyrażam zgodę na nieodpłatną publikację wizerunku ………………… (imię i nazwisko kandydatki/osoby na zdjęciu) przez Organizatora plebiscytu. Jednocześnie oświadczam, że posiadam zgodę tej osoby na publikację zdjęcia oraz danych zawartych w zgłoszeniu. Pisemne potwierdzenie obejmuje zgodę na wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć, za pośrednictwem mediów elektronicznych i drukowanych. )


3. Zgłoszenia można dokonać:
a. drogą elektroniczną nadsyłając zgłoszenie na adres e-mail zdjecie@nowosci.com.pl
W przypadku, gdy zgłoszenie pochodzi od innej osoby niż kandydat, należy przesłać zgodę kandydata na wykorzystanie wizerunku w celach i na zasadach określonych niniejszym regulaminem. Prawidłowe zgłoszenia należy dostarczyć drogą elektroniczną, na w/w adres e-mail do godz. 23:59 w dniu 26.06.2016 roku.
b. Zgłoszenia może również dokonać Komisja Plebiscytowa.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgłoszeń pod kątem ich zgodności z regulaminem, w szczególności weryfikacji zgłoszeń w zakresie ich zgodności z treścią pkt. 2 niniejszego artykułu oraz prawem. Zgłoszenia zweryfikowane negatywnie oznaczać będą, że kandydatura nie została dołączona do listy kandydatów o czym zgłaszający zostanie poinformowany niezwłocznie przez Organizatora na podane dane kontaktowe z informacją o przyczynach negatywnej weryfikacji. W przypadku prawidłowo dokonanego zgłoszenia kandydatura zostanie od dnia 6.07.2016 r. dołączona do listy kandydatów.
W przypadku zgłoszenia zweryfikowanego negatywnie można dokonać ponownego poprawnego zgłoszenia zawierającego poprawne dane lub zgłosić do Organizatora reklamację na zasadach określonych w art. 6.
5. W dniu 6.07.2016 r. na stronie internetowej www.plebiscyty.expressmedia.pl zostanie opublikowana lista zweryfikowanych kandydatur do udziału w Plebiscycie.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania plebiscytu. Zgłaszający potencjalnych kandydatów do plebiscytu zostaną poinformowani o odwołaniu plebiscytu telefonicznie, SMS-owo lub e-mailowo. Plebiscyt może zostać odwołany nie później niż przed rozpoczęciem etapu głosowania SMS-owego.


II. Głosowanie
1. Głosowanie odbywać się będzie za pomocą SMS Premium i będzie trwało od 6.07.2016 r. od godz. 00:01 do 31.07.2016 r. do godz. 23:59 na następujących warunkach.:
a. głosując za pośrednictwem SMS Premium uczestnik otrzymuje kod na e-wydanie
„Nowości-Dziennika Toruńskiego” (dalej jako „e-wydanie”). Nabycie e-wydania następuje zgodnie z treścią regulaminu dostępnego pod adresem www.ekiosk.media.pl. Głosujący za pomocą SMS Premium oświadcza jednocześnie że zapoznał się z tym regulaminem i akceptuje jego treść;
b. głosowania SMS dokonuje się poprzez przesłanie SMS pod numerem 7148 w treści wpisując: NOW.DZ.numer prefiksu przypisany do danego zdjecia
c. w odpowiedzi na SMS, poza zaliczeniem głosu, uczestnik otrzymuje również kod dostępu do e-wydania;
d. koszt wysłania SMS-a do 160 znaków (bez znaków specjalnych) wynosi 1,23zł
z VAT (1 zł + VAT);
e. jeden wysłany SMS to 1 głos w Plebiscycie na daną kandydaturę ;
f. uczestnik Plebiscytu może oddać dowolną liczbę głosów i tym samym uzyskać dostęp do dowolnej ilości e-wydań, przy czym każdorazowe kolejne wysłanie SMS pod numer 7148 powoduje ponowne pobranie opłaty w wysokości 1,23 zł brutto;
g. w obliczeniu wyników Plebiscytu biorą udział te ważne głosy, które wpłyną do systemu Organizatora do godziny zakończenia Plebiscytu; głosy, które wpłyną do sytemu Organizatora po zakończeniu głosowania nie zostaną uwzględnione w wynikach Plebiscytu;
h. w przypadku wysłania SMS o treści która nie spełnia wymogów niniejszego regulaminu pod numer, z którego przesłano taki SMS zostanie odesłany SMS
z informacją, że wiadomość nie została poprawnie rozpoznana. SMS nie spełniający wymogów regulaminu nie będzie wliczony do sumy oddanych głosów;
i. wyniki plebiscytu można na bieżąco sprawdzić na stronie www.plebiscyty.expressmedia.pl. Wyniki plebiscytu będą usunięte ze strony www.plebiscyty.expressmedia.pl najpóźniej na 2 dni przed zakończeniem plebiscytu - celem utajnienia przed oficjalnym ogłoszeniem wyników;
j. obsługę techniczną systemu liczenia głosów oddanych za pośrednictwem wiadomości SMS zapewnia BILD PRESSE POLSKA sp. z o.o. sp. k. w Łodzi;
k. dostawcą w/w usługi SMS Premium o podwyższonej opłacie jest BILD PRESSE POLSKA sp. z o.o. sp. k. w Łodzi, a świadczenie dodatkowe realizowane jest przez Organizatora.

2. O zwycięstwie w Plebiscycie decyduje największa liczba głosów oddanych za pośrednictwem SMS Premium.
3. W przypadku gdy dwie lub więcej osób będzie miało łącznie taką samą liczbę punktów wyższe miejsce w końcowej klasyfikacji zajmie osoba wskazana przez komisję plebiscytową.


Art. 4
Ogłoszenie wyników Plebiscytu

1. Komisja Plebiscytowa po zweryfikowaniu nadesłanych głosów, ogłosi wyniki Plebiscytu do dnia 31.08.2016 r. na łamach „Nowości-Dziennika Toruńskiego” oraz na stronie internetowej www.plebiscyty.expressmedia.pl.

Art. 5
Nagrody w Plebiscycie

1. Za wydanie nagród w plebiscycie odpowiada Organizator oraz sponsorzy nagród.
2. Kandydatka, która zwycięży w plebiscycie otrzyma dwa bilety na przelot z Bydgoszczy do Rzymu oraz dwa bilety na powrót z Rzymu do Bydgoszczy. Zwycięzca może wykorzystać przeloty w miesiącu sierpniu lub wrześniu 2016 r. Zwycięzca uzgodni termin ze sponsorem nagrody w zależności od dostępnych wolnych miejsc w samolocie. Nagroda obejmuje przeloty między wyżej wymienionymi miastami. Organizator ani sponsor nagrody nie zapewnia zakwaterowania i wyżywienia podczas pobytu w Rzymie.
3. Nie ma możliwości zamiany nagrody na inną ani wypłatę ekwiwalentu w formie pieniężnej. Nie ma również możliwości zmiany miesiąca, w którym odbędą się przeloty przez Zwycięzcę.
4. Niewykorzystanie biletów skutkuje przepadkiem nagrody.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakość wygranej usługi (przelotów). Za jakość oraz realizację nagrody odpowiada sponsor nagrody, czyli Port Lotniczy Bydgoszcz SA.
6. Nagrody zostaną wydane zgodnie z przepisami Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz. U. z 2000 r., Nr 14, poz.176). Jeżeli w związku z wartością nagrody powstanie obowiązek podatkowy, do każdej z nagród zostanie przyznana dodatkowa nagroda pieniężna, która zostanie przeznaczona przez Organizatora lub sponsora nagród na pokrycie zobowiązania podatkowego nagrodzonego uczestnika z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, powstałego w związku z przyznaniem nagrody w Plebiscycie. Podatek dochodowy zostanie przekazany przez Organizatora lub sponsora nagród bezpośrednio na rachunek właściwego urzędu skarbowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Art. 6
Reklamacje

1. Reklamacje związane z plebiscytem mogą być kierowane do Organizatora na adres Express Media sp. z o.o., ul. Warszawska 13, 85-058 Bydgoszcz z dopiskiem „Dziewczyna Lata” lub drogą e-mailową pod adresem e-mailowym: reklamacja@expressmedia.pl.
2. Każda reklamacja winna zawierać co najmniej wskazanie autora (imię i nazwisko oraz adres dla doręczeń) oraz zwięzły opis zarzutów.
3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od daty ich otrzymania. O wyniku postępowania reklamacyjnego osoby zgłaszające reklamacje zostaną powiadomione pisemnie niezwłocznie po ich rozpatrzeniu.
4. Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia roszczeń we właściwym sądzie powszechnym.
Art. 7
Ochrona danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych jest spółka Express Media sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, 85-058 Bydgoszcz, ul. Warszawska 13, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000 022 049, o kapitale zakładowym 43.508.640 złotych oraz numerze identyfikacji podatkowej NIP 967-10-55-458
2. Podane przez Uczestników dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych przez Organizatora dla celów organizacji i przeprowadzenia Plebiscytu, zapewnienia uczciwego i miarodajnego głosowania w Plebiscycie, w szeroko pojętych celach marketingowych i promocyjnych towarów i usług Organizatora, a także w celach statycznych, analitycznych oraz nawiązywania kontaktu z właścicielem danych. Biorąc udział w plebiscycie Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych na cele plebiscytu a także do celów marketingowych.
3. Właściciel danych ma prawo do dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Nadto właściciel danych ma prawo w każdym czasie wyrazić sprzeciw co do przetwarzania jego danych przez Organizatora w zakresie dozwolonym przez w/w ustawę lub zażądać zaprzestania ich przetwarzania w ogóle. Z uwagi na względy bezpieczeństwa we wszystkich tych sprawach właściciel danych winien osobiście zwracać się do Organizatora na piśmie. Podanie danych jest dobrowolne jednak może być konieczne do wzięcia udziału w Plebiscycie.
4. Przystępując do udziału w niniejszym Plebiscycie, uczestnik może nadto wyrazić zgodę na otrzymywanie od Organizatora za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym na podane Organizatora adresy e-mail oraz / albo numery telefonów, informacji handlowej od Organizatora dotyczącej produktów i usług oferowanych przez Organizatora, a także produktów i usług podmiotów współpracujących z Organizatorem na odrębnych zasadach. Uczestnik Plebiscytu może zrezygnować z otrzymywania informacji handlowej w powyższym zakresie wysyłając maila na adres mailowy reklamacja@expressmedia.pl w tytule wiadomości wpisując stop + numer telefonu. Numer ten w ciągu 72 godzin zostanie usunięty z listy numerów, na które wysyłane są wyżej wskazane wiadomości.
5. Organizator informuje, że zbiera i zapisuje, za zgodą osoby głosującej po otrzymaniu informacji o celu i zakresie zbierania danych, dane eksploatacyjne służące do identyfikacji urządzenia, z którego oddawane są głosy w Plebiscycie. Dane te nie uniemożliwiają jednoznacznej identyfikacji osoby głosującej.
6. Dane eksploatacyjne, o których mowa powyżej wykorzystywane są wyłącznie do zapewnienia rzetelności oddanych głosów i wyników Plebiscytu. Dane te są przechowywane i wykorzystywane w w/w celu również po opuszczeniu przez użytkownika strony Plebiscytu.
7. Dane eksploatacyjne, o których mowa powyżej to: id_facebook, IP, data bez godziny (dla anonimId i fingerprinta), data z godziną (dla samego głosu), wartość głosu, sposób głosowania, zestaw danych przeglądarki ( między innymi informacje o nazwie przeglądarki, zestawach pluginów, czcionek systemowych, strefę czasową, rozdzielczość, supercookie, akceptowany typ odpowiedzi serwera).
8. Uczestnictwo w Plebiscycie, w tym w szczególności podanie do wiadomości Organizatora danych osobowych oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby Plebiscytu, ma charakter dobrowolny. Akceptując udział
w Plebiscycie, Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych
w zakresie określonym niniejszym Regulaminem.


Art. 8
Odpowiedzialność

1. Uczestnictwo w Plebiscycie zobowiązuje do przestrzegania Regulaminu Plebiscytu. Regulamin pozostaje do wglądu na stronie serwisu internetowego www.plebiscyty.expressmedia.pl.
2. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Plebiscytu o charakterze siły wyższej.REGULAMIN PLEBISCYTU „DZIEWCZYNA LATA" „NOWOŚCI-DZIENNIKA TORUŃSKIEGO"