środa, 19 grudnia 2018

„Złoty Stetoskop” „Expressu Bydgoskiego”

Tagi:

poniedziałek, 25 kwietnia 2016, aktualizowano: piątek, 17 czerwca 2016

Lekarz, Lekarz Kardiolog, Pielęgniarka i Położna, Przychodnia oraz Laboratorium Medyczne - to kategorie, w których możecie Państwo głosować na wybranych kandydatów w plebiscycie „Złoty Stetoskop" „Expressu Bydgoskiego".Finałowy etap głosowania potrwa do 5 czerwca 2016 r. do godz. 23:59

W związku ze zbliżającym się końcem głosowania i na podstawie regulaminu utajniamy wyniki plebiscytu przed oficjalnym ogłoszeniem.Lekarz
Głosowanie zakończone Wyniki głosowania poniżej
Wyniki głosowania w plebiscycie:
Lekarz


Lekarz Kardiolog
Głosowanie zakończone Wyniki głosowania poniżej
Wyniki głosowania w plebiscycie:
Lekarz Kardiolog


Pielęgniarka i Położna
Głosowanie zakończone Wyniki głosowania poniżej
Wyniki głosowania w plebiscycie:
Pielęgniarka i Położna


Przychodnia
Głosowanie zakończone Wyniki głosowania poniżej
Wyniki głosowania w plebiscycie:
PrzychodniaLaboratorium Medyczne
Głosowanie zakończone Wyniki głosowania poniżej
Wyniki głosowania w plebiscycie:
Laboratorium Medyczne

Regulamin plebiscytu „EXPRESSU BYDGOSKIEGO” pod nazwą
„ZŁOTY STETOSKOP” edycja 2016 r.
zwanego dalej „Plebiscytem”


Art. 1
Informacje ogólne
1. Organizatorem Plebiscytu jest spółka Express Media sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, 85-058 Bydgoszcz, ul. Warszawska 13, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000 022 049, o kapitale zakładowym 43.508.640 złotych oraz numerze identyfikacji podatkowej NIP 967-10-55-458
2. Niniejszy regulamin (zwany dalej: regulaminem) określa zasady i warunki przeprowadzenia plebiscytu pod nazwą „Złoty Stetoskop”.
3. Plebiscyt polega na wyborze najlepszych lekarzy, lekarzy kardiologów, pielęgniarek i położnych, przychodni, laboratoriów medycznych z Bydgoszczy i okolic. Kandydatów do plebiscytu można zgłaszać w pięciu kategoriach: Lekarz, Lekarz Kardiolog, Pielęgniarka i Położna, Przychodnia, Laboratorium Medyczne. Plebiscyt organizowany będzie od dnia 25.04.2016 r. do dnia 05.06.2016 r.
4. Organizator powołuje 7-osobową komisję plebiscytową w skład której wchodzą Artur Szczepański, Jarosław Reszka, Hanna Walenczykowska, Karolina Żakowicz, Aleksandra Pazderska, Elżbieta Ozga, Anna Niemcewicz.
5. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Plebiscytu.
6. Organizator zastrzega, iż Plebiscyt nie jest badaniem opinii publicznej, a podane wyniki odzwierciedlają wyłącznie ilość i treść wysłanych przez Głosujących odpowiedzi, w tym w formacie SMS. Z uwagi na fakt, iż jeden Głosujący może wysłać więcej niż jedną odpowiedź, wyniki głosowania nie muszą odzwierciedlać obiektywnego zapatrywania społecznego na kwestie, których dotyczy Plebiscyt.

Art. 2
Warunki udziału w plebiscycie

1. Plebiscyt ma charakter częściowo zamknięty. Uczestnikiem w Plebiscycie mogą być Lekarze, Lekarze Kardiolodzy, Pielęgniarki i Położne, czynnie wykonujący zawód na terytorium Bydgoszczy i okolic i posiadający uprawnienia do wykonywania zawodu oraz Przychodnie i Laboratoria Medyczne, działające na terytorium Bydgoszczy i okolic i posiadające pozwolenie na prowadzenie działalności, spełniające wymagania określone niniejszym regulaminem.
2. Z udziału w plebiscycie wyłączeni są pracownicy i współpracownicy Organizatora, osób którym powierzono określone prace w związku z organizowaniem Plebiscytu oraz członkowie ich najbliższych rodzin.
3. W plebiscycie głos może oddać każda osoba pełnoletnia.


Art. 3
Zasady przeprowadzania Plebiscytu

I. Zgłaszanie kandydatur
1. Plebiscyt będzie się odbywał w dniach od 25.04.2016 od godz. 00:01 do 05.06.2016 r.
do godz. 23:59 . Zgłoszenia będą przyjmowane od 25.04.2016 r. od godz. 00:01 do 08.05.2016 r. do godz. 23:59.
2. Zgłoszenie powinno zawierać:
a. W kategoriach Lekarz, Lekarz Kardiolog oraz Pielęgniarka i Położna: imię i nazwisko oraz miejsce pracy zgłaszanego kandydata
b. W kategorii Przychodnia: nazwa i adres zgłaszanej przychodni
c. W kategorii Laboratorium Medyczne: nazwa zgłaszanego laboratorium
3. Zgłoszenia można dokonać:
a. Za pomocą wysłania SMS-a Premium pod numerem telefonu 7148 (koszt SMS-a to 1,23 zł z VAT) od dnia 25.04.2016 r. do dnia 8.05.2016 roku. W treści SMS-a należy wpisać:
- w kategorii Lekarz: EX.L.imię i nazwisko oraz miejsce pracy zgłaszanego kandydata
- w kategorii Lekarz Kardiolog: EX.K.imię i nazwisko oraz miejsce pracy zgłaszanego kandydata
- w kategorii Pielęgniarka i Położna: EX.P.imię i nazwisko oraz miejsce pracy zgłaszanego kandydata
- w kategorii Przychodnia: EX.MED.nazwa i adres przychodni
- w kategorii Laboratorium Medyczne: EX.LAB.nazwa laboratorium
W kategorii Laboratoria Medyczne zgłaszanie nie dotyczy punktu pobrań (punktu laboratoryjnego). Zgłoszenia dotyczą firmy lub całej sieci laboratoriów.
b. Zgłoszenia może również dokonać Komisja Plebiscytowa.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgłoszeń pod kątem ich zgodności z regulaminem, w szczególności weryfikacji zgłoszeń w zakresie ich zgodności z treścią pkt. 2 niniejszego artykułu oraz prawem. Zgłoszenia zweryfikowane negatywnie oznaczać będą, że kandydatura nie została dołączona do listy kandydatów o czym zgłaszający zostanie poinformowany niezwłocznie przez Organizatora na podane dane kontaktowe z informacją o przyczynach negatywnej weryfikacji. W przypadku prawidłowo dokonanego zgłoszenia kandydatura zostanie od dnia 13.05.2016 r. dołączona do listy kandydatów.
W przypadku zgłoszenia zweryfikowanego negatywnie można dokonać ponownego poprawnego zgłoszenia zawierającego poprawne dane lub zgłosić do Organizatora reklamację na zasadach określonych w art. 6.
5. W dniu 13.05.2016 r. na stronie internetowej www.express.bydgoski.pl oraz na łamach „Expressu Bydgoskiego” zostanie opublikowana lista zweryfikowanych kandydatur do udziału w Plebiscycie.II. Głosowanie
1. Głosowanie odbywać się będzie za pomocą SMS Premium i będzie trwało od 13.05.2016 r. do 24.05.2016 r. (I etap) oraz od 27.05.2016 r. do 05.06.2016 r. (II etap) na następujących warunkach.:
a. głosując za pośrednictwem SMS Premium uczestnik otrzymuje kod na e-wydanie
„Expressu Bydgoskiego” (dalej jako „e-wydanie”). Nabycie e-wydania następuje zgodnie z treścią regulaminu dostępnego pod adresem www.ekiosk.media.pl. Głosujący za pomocą SMS Premium oświadcza jednocześnie że zapoznał się z tym regulaminem i akceptuje jego treść;
b. głosowania SMS dokonuje się poprzez przesłanie SMS pod numerem 7148 w treści wpisując:
- w kategorii Lekarze: EX.L.numer prefiksu wybranego kandydata
- w kategorii Lekarze Kardiolodzy: EX.K.numer prefiksu wybranego kandydata
- w kategorii Pielęgniarki i Położne: EX.P.numer prefiksu wybranego kandydata
- w kategorii Przychodnie: EX.MED.numer prefiksu wybranej przychodni
- w kategorii Laboratoria Medyczne: EX.LAB.numer prefiksu wybranego laboratorium
W kategorii Laboratoria Medyczne zgłaszanie nie dotyczy punktu pobrań (punktu laboratoryjnego). Zgłoszenia dotyczą firmy lub całej sieci laboratoriów.
c. w odpowiedzi na SMS, poza zaliczeniem głosu, uczestnik otrzymuje również kod dostępu do e-wydania;
d. koszt wysłania SMS-a do 160 znaków (bez znaków specjalnych) wynosi 1,23 zł
z VAT (1 zł + VAT);
e. jeden wysłany SMS to 1 głos w Plebiscycie na daną kandydaturę;
f. uczestnik Plebiscytu może oddać dowolną liczbę głosów i tym samym uzyskać dostęp do dowolnej ilości e-wydań, przy czym każdorazowe kolejne wysłanie SMS pod numer 7148 powoduje ponowne pobranie opłaty w wysokości 1,23 zł brutto;
g. w obliczeniu wyników Plebiscytu biorą udział te ważne głosy, które wpłyną do systemu Organizatora do godziny zakończenia Plebiscytu; głosy, które wpłyną do sytemu Organizatora po zakończeniu głosowania nie zostaną uwzględnione w wynikach Plebiscytu;
h. w przypadku wysłania SMS o treści która nie spełnia wymogów niniejszego regulaminu pod numer, z którego przesłano taki SMS zostanie odesłany SMS
z informacją, że wiadomość nie została poprawnie rozpoznana. SMS nie spełniający wymogów regulaminu nie będzie wliczony do sumy oddanych głosów;
i. Wyniki plebiscytu można na bieżąco sprawdzić na stronie www.plebiscyty.expressmedia.pl. Wyniki plebiscytu będą usunięte ze strony www.plebiscyty.expressmedia.pl najpóźniej na 2 dni przed zakończeniem plebiscytu - celem utajnienia przed oficjalnym ogłoszeniem.
j. obsługę techniczną systemu liczenia głosów oddanych za pośrednictwem wiadomości SMS zapewnia BILD PRESSE POLSKA sp. z o.o. sp. k. w Łodzi.
k. dostawcą w/w usługi SMS Premium o podwyższonej opłacie jest BILD PRESSE POLSKA sp. z o.o. sp. k. w Łodzi, a świadczenie dodatkowe realizowane jest przez Organizatora.

2. W drugim etapie głosowanie obowiązują te same zasady co w pierwszym. Do drugiego etapu głosowania zostanie zakwalifikowanych 20 Lekarzy, 10 Lekarzy Kardiologów, 20 Pielęgniarek i Położnych, 10 Przychodni oraz 5 Laboratoriów Medycznych. Głosy z pierwszego etapu głosowania zostaną wyzerowane.
3. O zwycięstwie w Plebiscycie decyduje największa liczba głosów oddanych za pośrednictwem SMS Premium.
4. W przypadku gdy dwie lub więcej osób będzie miało łącznie taką samą liczbę punktów wyższe miejsce w końcowej klasyfikacji zajmie osoba wskazana przez komisję plebiscytową.

Art. 4
Ogłoszenie wyników Plebiscytu

1. Komisja Plebiscytowa po zweryfikowaniu nadesłanych głosów, ogłosi wyniki Plebiscytu do dnia 20.06.2016 r. na łamach „Expressu Bydgoskiego” oraz na stronie internetowej www.express.bydgoski.pl


Art. 5
Nagrody w Plebiscycie

1. Za wydanie nagród w plebiscycie odpowiada Organizator oraz sponsorzy nagród.
2. Zwycięzcy Plebiscytu w każdej z kategorii otrzymają statuetki.
3. Nie ma możliwości zamiany nagrody na inną ani wypłatę ekwiwalentu w formie pieniężnej.
4. Nagrody zostaną wręczone do dnia 20.06.2016 r. Uczestnik plebiscytu musi odebrać nagrodę osobiście w terminie i miejscu wyznaczonym przez Organizatora. Nieodebrane nagrody przechodzą na własność Organizatora.
5. Nagrody zostaną wydane zgodnie z przepisami Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz. U. z 2000 r., Nr 14, poz.176). Jeżeli w związku z wartością nagrody powstanie obowiązek podatkowy, do każdej z nagród zostanie przyznana dodatkowa nagroda pieniężna, która zostanie przeznaczona przez Organizatora lub sponsora nagród na pokrycie zobowiązania podatkowego nagrodzonego uczestnika z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, powstałego w związku z przyznaniem nagrody w Plebiscycie. Podatek dochodowy zostanie przekazany przez Organizatora lub sponsora nagród bezpośrednio na rachunek właściwego urzędu skarbowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Art. 6
Reklamacje

1. Reklamacje związane z plebiscytem mogą być kierowane do Organizatora na adres Express Media sp. z o.o., ul. Warszawska 13, 85-058 Bydgoszcz z dopiskiem „Złoty Stetoskop – reklamacja” lub drogą e-mailową pod adresem e-mailowym: reklamacja@expressmedia.pl.
2. Każda reklamacja winna zawierać co najmniej wskazanie autora (imię i nazwisko oraz adres dla doręczeń) oraz zwięzły opis zarzutów.
3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od daty ich otrzymania. O wyniku postępowania reklamacyjnego osoby zgłaszające reklamacje zostaną powiadomione pisemnie niezwłocznie po ich rozpatrzeniu.
4. Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia roszczeń we właściwym sądzie powszechnym.

Art. 7
Ochrona danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych jest spółka Express Media sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, 85-058 Bydgoszcz, ul. Warszawska 13, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000 022 049, o kapitale zakładowym 43.508.640 złotych oraz numerze identyfikacji podatkowej NIP 967-10-55-458
2. Podane przez Uczestników dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych przez Organizatora dla celów organizacji i przeprowadzenia Plebiscytu, zapewnienia uczciwego i miarodajnego głosowania w Plebiscycie, w szeroko pojętych celach marketingowych i promocyjnych towarów i usług Organizatora, a także w celach statycznych, analitycznych oraz nawiązywania kontaktu z właścicielem danych. Biorąc udział w plebiscycie Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych na cele plebiscytu a także do celów marketingowych.
3. Właściciel danych ma prawo do dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Nadto właściciel danych ma prawo w każdym czasie wyrazić sprzeciw co do przetwarzania jego danych przez Organizatora w zakresie dozwolonym przez w/w ustawę lub zażądać zaprzestania ich przetwarzania w ogóle. Z uwagi na względy bezpieczeństwa we wszystkich tych sprawach właściciel danych winien osobiście zwracać się do Organizatora na piśmie. Podanie danych jest dobrowolne jednak może być konieczne do wzięcia udziału w Plebiscycie.
4. Przystępując do udziału w niniejszym Plebiscycie, uczestnik może nadto wyrazić zgodę na otrzymywanie od Organizatora za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym na podane Organizatora adresy e-mail oraz / albo numery telefonów, informacji handlowej od Organizatora dotyczącej produktów i usług oferowanych przez Organizatora, a także produktów i usług podmiotów współpracujących z Organizatorem na odrębnych zasadach. Uczestnik Plebiscytu może zrezygnować z otrzymywania informacji handlowej w powyższym zakresie wysyłając maila na adres mailowy reklamacja@expressmedia.pl w tytule wiadomości wpisując stop + numer telefonu. Numer ten w ciągu 72 godzin zostanie usunięty z listy numerów, na które wysyłane są wyżej wskazane wiadomości.
5. Organizator informuje, że zbiera i zapisuje, za zgodą osoby głosującej po otrzymaniu informacji o celu i zakresie zbierania danych, dane eksploatacyjne służące do identyfikacji urządzenia, z którego oddawane są głosy w Plebiscycie. Dane te nie uniemożliwiają jednoznacznej identyfikacji osoby głosującej.
6. Dane eksploatacyjne, o których mowa powyżej wykorzystywane są wyłącznie do zapewnienia rzetelności oddanych głosów i wyników Plebiscytu. Dane te są przechowywane i wykorzystywane w w/w celu również po opuszczeniu przez użytkownika strony Plebiscytu.
7. Dane eksploatacyjne, o których mowa powyżej to: id_facebook, IP, data bez godziny (dla anonimId i fingerprinta), data z godziną (dla samego głosu), wartość głosu, sposób głosowania, zestaw danych przeglądarki ( między innymi informacje o nazwie przeglądarki, zestawach pluginów, czcionek systemowych, strefę czasową, rozdzielczość, supercookie, akceptowany typ odpowiedzi serwera).
8. Uczestnictwo w Plebiscycie, w tym w szczególności podanie do wiadomości Organizatora danych osobowych oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby Plebiscytu, ma charakter dobrowolny. Akceptując udział
w Plebiscycie, Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych
w zakresie określonym niniejszym Regulaminem.


Art. 8
Odpowiedzialność

1. Uczestnictwo w Plebiscycie zobowiązuje do przestrzegania Regulaminu Plebiscytu. Regulamin pozostaje do wglądu na stronie serwisu internetowego www.plebiscyty.
expressmedia.pl.
2. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Plebiscytu o charakterze siły wyższej.


REGULAMIN PLEBISCYTU „ZŁOTY STETOSKOP" „EXPRESSU BYDGOSKIEGO"