Sobota, 23 lutego 2019

„Piękni na wiosnę” - plebiscyt „Nowości-Dziennika Toruńskiego”

Tagi:

poniedziałek, 29 lutego 2016, aktualizowano: poniedziałek, 18 kwietnia 2016

Wybierz najlepszy Salon Fryzjerski, Salon Kosmetyczny lub Gabinet SPA, Klinikę lub Gabinet Medycyny Estetycznej oraz Hotel SPA&Wellness lub Uzdrowisko!Które salony najlepiej zadbają o wiosenną pielęgnację? W których gabinetach pracują najlepsi specjaliści? Do jakich hoteli SPA i uzdrowisk warto się wybrać? Zobacz, co polecają nasi Czytelnicy! Zagłosuj na swoje ulubione miejsce w plebiscycie "Piękni na wiosnę" "Nowości-Dziennika Toruńskiego".

Salony Fryzjerskie NOW - PLEBISCYT NOW


Głosowanie zakończone Wyniki głosowania poniżej
Wyniki głosowania w plebiscycie:
Salon Fryzjerski – Piękni na wiosnęSalon Kosmetyczny i Gabinet SPA NOW - PLEBISCYT NOW


Głosowanie zakończone Wyniki głosowania poniżej
Wyniki głosowania w plebiscycie:
Salon Kosmetyczny i Gabinet SPA – Piękni na wiosnęKliniki i Gabinety Medycyny Estetycznej– Piękni na wiosnę NOW - PLEBISCYT NOW


Głosowanie zakończone Wyniki głosowania poniżej
Wyniki głosowania w plebiscycie:
Kliniki i Gabinety Medycyny Estetycznej– Piękni na wiosnęHotele SPA & Wellness i Uzdrowiska– Piękni na wiosnę NOW - PLEBISCYT NOW


Głosowanie zakończone Wyniki głosowania poniżej
Wyniki głosowania w plebiscycie:
Kliniki i Hotele SPA & Wellness i Uzdrowiska– Piękni na wiosnęRegulamin plebiscytu „NOWOŚCI – DZIENNIKA TORUŃSKIEGO” pod nazwą
„PIĘKNI NA WIOSNĘ” edycja 2016 r.
zwanego dalej „Plebiscytem”Art. 1
Informacje ogólne
1. Organizatorem Plebiscytu jest spółka Express Media sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, 85-058 Bydgoszcz, ul. Warszawska 13, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000 022 049, o kapitale zakładowym 43.508.640 złotych oraz numerze identyfikacji podatkowej NIP 967-10-55-458
2. Niniejszy regulamin (zwany dalej: regulaminem) określa zasady i warunki przeprowadzenia plebiscytu pod nazwą „Piękni na wiosnę.”
3. Plebiscyt polega na wyborze miejsc w Toruniu oraz okolicach, w których wykwalifikowani specjaliści profesjonalnie dbają o urodę, relaks, dobre samopoczucie oraz zdrowie. Kandydatów do plebiscytu można zgłaszać w czterech kategoriach: Salony Fryzjerskie, Salony Kosmetyczne i Gabinety SPA, Kliniki i Gabinety Medycyny Estetycznej oraz Hotele SPA & Wellness i Uzdrowiska.
4. Plebiscyt organizowany będzie od dnia 26.02.2016 r. do dnia 27.03.2016 r.
5. Organizator powołuje 7-osobową komisję plebiscytową w skład której wchodzą Artur Szczepański, Marek Nienartowicz, Szymon Spandowski, Karolina Żakowicz, Aleksandra Pazderska, Elżbieta Ozga, Anna Niemcewicz.
6. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Plebiscytu.
7. Organizator zastrzega, iż Plebiscyt nie jest badaniem opinii publicznej, a podane wyniki odzwierciedlają wyłącznie ilość i treść wysłanych przez Głosujących odpowiedzi, w tym w formacie SMS. Z uwagi na fakt, iż jeden Głosujący może wysłać więcej niż jedną odpowiedź, wyniki głosowania nie muszą odzwierciedlać obiektywnego zapatrywania społecznego na kwestie, których dotyczy Plebiscyt.

Art. 2
Warunki udziału w plebiscycie

1. Plebiscyt ma charakter częściowo zamknięty. Uczestnikiem w Plebiscycie mogą być firmy z następujących branż: Salon Fryzjerski, Salon Kosmetyczny i Gabinet SPA, Klinika i Gabinet Medycyny Estetycznej oraz Hotel SPA & Wellness i Uzdrowisko.
2. W plebiscycie mogą brać udział firmy działające na terytorium Torunia i okolic, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, spełniające wymagania określone niniejszym regulaminem.
3. W plebiscycie może wziąć udział firmy o których mowa w pkt. 1, z wyjątkiem pracowników i współpracowników Organizatora, osób którym powierzono określone prace w związku z organizowaniem Plebiscytu oraz członków ich najbliższych rodzin.
4. W plebiscycie głos może oddać każda osoba pełnoletnia.
5. W plebiscycie nie mogą brać udziału pracownicy oraz współpracownicy Organizatora ani członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
6. W plebiscycie nie mogą brać udziału także pracownicy oraz współpracownicy podmiotów którym powierzono jakąkolwiek czynność związaną z plebiscytem ani członkowie ich rodzin. Przez członków rodzin rozumie się osoby o których mowa w pkt. 5.

Art. 3
Zasady przeprowadzania Plebiscytu

I. Zgłaszanie kandydatur
1. Plebiscyt będzie się odbywał w dniach od 26.02.2016 od godz. 00:01 do 6.03.2016 r.
do godz. 23:59 .
2. Zgłoszenie powinno zawierać:
a. Nazwę zgłaszanego Salonu Fryzjerskiego, Salonu Kosmetycznego i Gabinetu SPA, Kliniki i Gabinetu Medycyny Estetycznej oraz Hotelu SPA & Wellness i Uzdrowiska.
b. Adres zgłaszanego miejsca.
3. Zgłoszenia można dokonać:
a. Za pomocą wysłania SMS-a Premium pod numerem telefonu 7148 (koszt SMS-a to 1,23 zł z VAT) w od dnia 26.02.2016 r. do dnia 6.03.2016 roku. W treści SMS-a należy wpisać:
- w kategorii Salony Fryzjerskie: NOW.F.nazwa i adres salonu
- w kategorii Salony Kosmetyczne i Gabinety SPA: NOW.K.nazwa i adres salonu lub gabinetu
- w kategorii Kliniki i Gabinety Medycyny Estetycznej: NOW.E.nazwa i adres kliniki lub gabinetu
- w kategorii Hotele SPA & Wellness i Uzdrowiska: NOW.W.nazwa i adres hotelu lub uzdrowiska
b. Zgłoszenia może również dokonać Komisja Plebiscytowa.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgłoszeń pod kątem ich zgodności z regulaminem, w szczególności weryfikacji zgłoszeń w zakresie ich zgodności z treścią pkt. 2 niniejszego artykułu oraz prawem. Zgłoszenia zweryfikowane negatywnie oznaczać będą, że kandydatura nie została dołączona do listy kandydatów o czym zgłaszający zostanie poinformowany niezwłocznie przez Organizatora na podane dane kontaktowe z informacją o przyczynach negatywnej weryfikacji. W przypadku prawidłowo dokonanego zgłoszenia kandydatura zostanie od dnia 11.03.2016 r. dołączona do listy kandydatów.
W przypadku zgłoszenia zweryfikowanego negatywnie można dokonać ponownego poprawnego zgłoszenia zawierającego poprawne dane lub zgłosić do Organizatora reklamację na zasadach określonych w art. 6.
5. W dniu 11.03.2016 r. na stronie internetowej www.plebiscyty.expressmedia.pl oraz na łamach „Nowości-Dziennika Toruńskiego” zostanie opublikowana lista zweryfikowanych kandydatur do udziału w Plebiscycie.
II. Głosowanie
1. Głosowanie odbywać się będzie za pomocą SMS Premium i będzie trwało od 11.03.2016 r. do 27.03.2016 r. na następujących warunkach.:
a. głosując za pośrednictwem SMS Premium uczestnik otrzymuje kod na e-wydanie
„Nowości-Dziennika Toruńskiego” (dalej jako „e-wydanie”). Nabycie e-wydania następuje zgodnie z treścią regulaminu dostępnego pod adresem www.ekiosk.media.pl. Głosujący za pomocą SMS Premium oświadcza jednocześnie że zapoznał się z tym regulaminem i akceptuje jego treść;
b. głosowania SMS dokonuje się poprzez przesłanie SMS pod numerem 7148 w treści wpisując:
- w kategorii Salony Fryzjerskie: NOW.F.numer wybranego kandydata
- w kategorii Salony Kosmetyczne i Gabinety SPA: NOW.K.numer wybranego kandydata
- w kategorii Kliniki i Gabinety Medycyny Estetycznej: NOW.E. numer wybranego kandydata
- w kategorii Hotele SPA & Wellness i Uzdrowiska: NOW.W. numer wybranego kandydata
c. w odpowiedzi na SMS, poza zaliczeniem głosu, uczestnik otrzymuje również kod dostępu do e-wydania;
d. koszt wysłania SMS-a do 160 znaków (bez znaków specjalnych) wynosi 1,23zł
z VAT (1 zł + VAT);
e. jeden wysłany SMS to 1 głos w Plebiscycie na daną kandydaturę ;
f. uczestnik Plebiscytu może oddać dowolną liczbę głosów i tym samym uzyskać dostęp do dowolnej ilości e-wydań, przy czym każdorazowe kolejne wysłanie SMS pod numer 7148 powoduje ponowne pobranie opłaty w wysokości 1,23 zł brutto;
g. w obliczeniu wyników Plebiscytu biorą udział te ważne głosy, które wpłyną do systemu Organizatora do godziny zakończenia Plebiscytu; głosy, które wpłyną do sytemu Organizatora po zakończeniu głosowania nie zostaną uwzględnione w wynikach Plebiscytu;
h. w przypadku wysłania SMS o treści która nie spełnia wymogów niniejszego regulaminu pod numer, z którego przesłano taki SMS zostanie odesłany SMS
z informacją, że wiadomość nie została poprawnie rozpoznana. SMS nie spełniający wymogów regulaminu nie będzie wliczony do sumy oddanych głosów;
i. Wyniki plebiscytu można na bieżąco sprawdzić na stronie www.plebiscyty.expressmedia.pl. Wyniki plebiscytu będą usunięte ze strony www.plebiscyty.expressmedia.pl najpóźniej na 2 dni przed zakończeniem plebiscytu - celem utajnienia przed oficjalnym ogłoszeniem.
j. obsługę techniczną systemu liczenia głosów oddanych za pośrednictwem wiadomości SMS zapewnia BILD PRESSE POLSKA Sp. z o.o. Sp. k. w Łodzi.
k. dostawcą w/w usługi SMS Premium o podwyższonej opłacie jest BILD PRESSE POLSKA sp. z o.o. sp. k. w Łodzi, a świadczenie dodatkowe realizowane jest przez Organizatora.

2. O zwycięstwie w Plebiscycie decyduje największa liczba głosów oddanych za pośrednictwem SMS Premium.
3. W przypadku gdy dwie lub więcej osób będzie miało łącznie taką samą liczbę punktów wyższe miejsce w końcowej klasyfikacji zajmie osoba wskazana przez komisję plebiscytową.
4. Art. 4
Ogłoszenie wyników Plebiscytu

1. Komisja Plebiscytowa po zweryfikowaniu nadesłanych głosów, ogłosi wyniki Plebiscytu do dnia 15.04.2016 r. na łamach „Nowości-Dziennika Toruńskiego” oraz na stronie internetowej www.nowosci.com.pl

Art. 5
Nagrody w Plebiscycie

1. Za wydanie nagród w plebiscycie odpowiada Organizator oraz sponsorzy nagród.
2. Zwycięzcy Plebiscytu w każdej z kategorii otrzymają statuetki oraz reklamę (1 publikacja) o powierzchni 12 modułów w wydaniu codziennym „Nowości-Dziennika Toruńskiego” na stronach ogłoszeniowych.
3. Nie ma możliwości zamiany nagrody na inną ani wypłatę ekwiwalentu w formie pieniężnej.
4. Nagrody zostaną wręczone do dnia 15.04.2016 r. Uczestnik plebiscytu musi odebrać nagrodę osobiście w terminie i miejscu wyznaczonym przez Organizatora. Nieodebrane nagrody przechodzą na własność Organizatora.
5. Nagrody zostaną wydane zgodnie z przepisami Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz. U. z 2000 r., Nr 14, poz.176). Jeżeli w związku z wartością nagrody powstanie obowiązek podatkowy, do każdej z nagród zostanie przyznana dodatkowa nagroda pieniężna, która zostanie przeznaczona przez Organizatora lub sponsora nagród na pokrycie zobowiązania podatkowego nagrodzonego uczestnika z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, powstałego w związku z przyznaniem nagrody w Plebiscycie. Podatek dochodowy zostanie przekazany przez Organizatora lub sponsora nagród bezpośrednio na rachunek właściwego urzędu skarbowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.


Art. 6
Reklamacje

1. Reklamacje związane z plebiscytem mogą być kierowane do Organizatora na adres Express Media sp. z o.o., ul. Warszawska 13, 85-058 Bydgoszcz z dopiskiem „Piękni na wiosnę – reklamacja” lub drogą e-mailową pod adresem e-mailowym: reklamacje@expressmedia.pl.
2. Każda reklamacja winna zawierać co najmniej wskazanie autora (imię i nazwisko oraz adres dla doręczeń) oraz zwięzły opis zarzutów.
3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od daty ich otrzymania. O wyniku postępowania reklamacyjnego osoby zgłaszające reklamacje zostaną powiadomione pisemnie niezwłocznie po ich rozpatrzeniu.
4. Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia roszczeń we właściwym sądzie powszechnym.

Art. 7
Ochrona danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych jest spółka Express Media sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, 85-058 Bydgoszcz, ul. Warszawska 13, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000 022 049, o kapitale zakładowym 43.508.640 złotych oraz numerze identyfikacji podatkowej NIP 967-10-55-458
2. Podane przez Uczestników dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych przez Organizatora dla celów organizacji i przeprowadzenia Plebiscytu, zapewnienia uczciwego i miarodajnego głosowania w Plebiscycie, w szeroko pojętych celach marketingowych i promocyjnych towarów i usług Organizatora, a także w celach statycznych, analitycznych oraz nawiązywania kontaktu z właścicielem danych.
3. Właściciel danych ma prawo do dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Nadto właściciel danych ma prawo w każdym czasie wyrazić sprzeciw co do przetwarzania jego danych przez Organizatora w zakresie dozwolonym przez w/w ustawę lub zażądać zaprzestania ich przetwarzania w ogóle. Z uwagi na względy bezpieczeństwa we wszystkich tych sprawach właściciel danych winien osobiście zwracać się do Organizatora na piśmie. Podanie danych jest dobrowolne jednak może być konieczne do wzięcia udziału w Plebiscycie.
4. Przystępując do udziału w niniejszym Plebiscycie, uczestnik może nadto wyrazić zgodę na otrzymywanie od Organizatora za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym na podane Organizatora adresy e-mail oraz / albo numery telefonów, informacji handlowej od Organizatora dotyczącej produktów i usług oferowanych przez Organizatora, a także produktów i usług podmiotów współpracujących z Organizatorem na odrębnych zasadach. Uczestnik Plebiscytu może zrezygnować z otrzymywania informacji handlowej w powyższym zakresie wysyłając maila na adres mailowy reklamacja@expressmedia.pl w tytule wiadomości wpisując stop + numer telefonu. Numer ten w ciągu 72 godzin zostanie usunięty z listy numerów, na które wysyłane są wyżej wskazane wiadomości.
5. Organizator informuje, że zbiera i zapisuje, za zgodą osoby głosującej po otrzymaniu informacji o celu i zakresie zbierania danych, dane eksploatacyjne służące do identyfikacji urządzenia, z którego oddawane są głosy w Plebiscycie. Dane te nie uniemożliwiają jednoznacznej identyfikacji osoby głosującej.
6. Dane eksploatacyjne, o których mowa powyżej wykorzystywane są wyłącznie do zapewnienia rzetelności oddanych głosów i wyników Plebiscytu. Dane te są przechowywane i wykorzystywane w w/w celu również po opuszczeniu przez użytkownika strony Plebiscytu.
7. Dane eksploatacyjne, o których mowa powyżej to: id_facebook, IP, data bez godziny (dla anonimId i fingerprinta), data z godziną (dla samego głosu), wartość głosu, sposób głosowania, zestaw danych przeglądarki ( między innymi informacje o nazwie przeglądarki, zestawach pluginów, czcionek systemowych, strefę czasową, rozdzielczość, supercookie, akceptowany typ odpowiedzi serwera).

REGULAMIN PLEBISCYTU „PIĘKNI NA WIOSNĘ"