Sobota, 23 lutego 2019

„Senior Roku” „Expressu Bydgoskiego”

Tagi:

poniedziałek, 22 lutego 2016, aktualizowano: poniedziałek, 18 kwietnia 2016

Wybierz Seniora Roku!


Poniżej przedstawiamy listę wszystkich kandydatów w naszym plebiscycie. Są to energiczni, kreatywni, otwarci na świat i posiadający ciekawe zainteresowania seniorzy z Bydgoszczy oraz okolic, którzy udowadniają, że jesień życia wcale nie musi być nudna.

Aby zagłosować na wybranego kandydata należy wysłać SMS pod numer 7148 (koszt to 1,23 zł z VAT), wpisując w treści EX.S.numer kandydata


Głosowanie potrwa do 27 marca 2016 r.
Zgodnie z regulaminem utajniliśmy wyniki głosowania do czasu oficjalnego ogłoszenia zwycięzców.


Na seniora, który zwycięży w naszym plebiscycie czeka atrakcyjna nagroda - 9-dniowy pobyt w Hotelu Floryn w Mielnie! Sponsorem nagrody jest Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów, Zarząd Okręgowy w Bydgoszczy.Głosowanie zakończone Wyniki głosowania poniżej
Wyniki głosowania w plebiscycie:
Senior Roku

Regulamin plebiscytu „Expressu Bydgoskiego”
„Senior Roku”


§1.
Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa zasady przeprowadzenia plebiscytu pod nazwą „Senior Roku”. Czytelnicy „Expressu Bydgoskiego” będą wybierać w głosowaniu SMS-owym najbardziej aktywnego i kreatywnego seniora z Bydgoszczy lub okolic.

§2.
Organizatorem plebiscytu jest firma Express Media Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Warszawska 13, 85-058 Bydgoszcz (zwana dalej Organizatorem).

§3.
W pierwszym etapie plebiscytu Czytelnicy zgłaszają w formie SMS-owej lub za pomocą kuponów seniora do tytułu „Senior Roku”. Komisja weryfikacyjna na podstawie zgłoszeń Czytelników, wybiera kandydatów, którzy wezmą udział w głosowaniu. Czytelnicy głosują w formie SMS-owej.

§4. Zgłaszanie kandydatów
Zgłaszanie uczestników plebiscytu „Senior Roku” trwa od 22.02 do 6.03.2016 roku.
Kandydatów można zgłaszać dwoma sposobami:
1. Za pomocą kuponu zgłoszeniowego. Kupon należy wyciąć z „Expressu Bydgoskiego”. Na kuponie koniecznie musi znajdować się numer telefonu osoby zgłaszającej kandydata celem kontaktu w sprawie ewentualnej weryfikacji zgłoszenia. Wypełniony kupon należy wrzucić do skrzynki na krzyżówki w siedzibie „Expressu Bydgoskiego” przy ul. Warszawskiej 13 w Bydgoszczy lub wysłać pod adresem pocztowym: Express Media sp. z o.o., ul. Warszawska 13, 85-058 Bydgoszcz. Niewypełnienie wszystkich informacji na kuponie skutkować będzie nieprzyjęciem zgłoszenia danego kandydata.
2. Za pomocą SMS-a, który należy wysłać pod numer 7148 (kosz to 1,23 zł z VAT), wpisując w treści:
EX.SENIOR.nazwisko, imię i wiek kandydata, krótki opis kandydata

SMS musi zawierać wszystkie powyższe informacje.

Do plebiscytu można zgłaszać tylko osoby powyżej 60. roku życia.

§5. Głosowanie
Głosowanie SMS-owe trwać będzie od 11.03 do 27.03.2016 roku do godziny 23:59. Koszt wysłania SMS-a to 1,23 zł z VAT. Z jednego numeru telefonu można wysłać nieograniczoną ilość SMS-ów. Po wysłaniu SMS-a Czytelnik otrzymuje kod do bieżącego ewydania „Expressu Bydgoskiego”. Poprawnie wysłany SMS ze zgłoszeniem kandydata powinien zawierać tylko prefiks jednej osoby. Lista prefiksów będzie drukowana w „Expressie Bydgoskim”.

§6.
Wyniki plebiscytu można na bieżąco sprawdzić na stronie www.express.bydgoski.pl.
Wyniki plebiscytu będą usunięte ze strony www.express.bydgoski.pl najpóźniej na 2 dni przed zakończeniem plebiscytu - celem utajnienia przed oficjalnym ogłoszeniem.


§7.
W plebiscycie nie mogą brać udziału pracownicy i współpracownicy Organizatora, a także osoby, którym powierzono określone prace w związku z organizowaniem konkursu oraz członkowie ich najbliższych rodzin.
Partnerem plebiscytu nie może zostać firma (osoba reprezentująca firmę lub organizację), która jest jednym z kandydatów w plebiscycie.

§8.
Nad prawidłowością przebiegu plebiscytu i nadsyłania SMS-ów czuwać będzie komisja w składzie:
a) Artur Szczepański – Redaktor Naczelny
b) Jarosław Reszka – Redakcja
c) Małgorzata Pieczyńska - Redakcja
d) Karolina Żakowicz - Marketing
e) Aleksandra Pazderska - Certyfikowana Osoba Nadzorująca
f) Elżbieta Ozga – Przedstawiciel Express Media sp. z o.o.
g) Anna Niemcewicz – Przedstawiciel Express Media sp. z o.o.

§9.
Reklamacje dotyczące plebiscytu należy przesyłać wraz z uzasadnieniem na adres Organizatora z dopiskiem „Senior Roku „Expressu Bydgoskiego” - reklamacja” w terminie 7 dni od dnia zakończenia Plebiscytu (o terminie złożenia reklamacji decyduje data stempla pocztowego). Reklamacje zgłoszone po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane. Termin rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora wynosi 30 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora (data stempla pocztowego).

§10.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
a) problemy w funkcjonowaniu plebiscytu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej;
b) przerwy w funkcjonowaniu plebiscytu zaistniałe z przyczyn technicznych lub niezależnych od Organizatora;
c) udziału w plebiscycie niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i szkody tym spowodowane.

§11.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w razie zmiany przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny, w szczególności, jeżeli zmiana pozwoli na sprawne i zgodne z przepisami przeprowadzenie plebiscytu.

§12.
Udział w plebiscycie jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.
Szczegółowy regulamin akcji będzie dostępny przez cały czas trwania plebiscytu w siedzibie Organizatora oraz na www.express.bydgoski.pl, gdzie będzie można także śledzić bieżące wyniki głosowania.

§13. Dane osobowe
Organizator informuje, że przekazane dane osobowe Czytelnika głosującego w plebiscycie będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Plebiscytu. Czytelnik głosujący w plebiscycie wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w tym celu przez Organizatora. Powyższa zgoda obejmuje również zgodę na ewentualną nieodpłatną publikację imienia i nazwiska oraz zdjęcia Laureatów Plebiscytu na stronach internetowych oraz gazety. Czytelnik głosujący w plebiscycie może wyrazić również zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora Plebiscytu dla innych celów marketingowych. Administratorem zbioru danych osobowych Express Media sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy przy
ul. Warszawskiej Administrator danych osobowych informuje, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, choć warunkuje możliwość udziału w Plebiscycie, oraz że Czytelnikowi głosującemu w plebiscycie przysługuje prawo dostępu do jego danych oraz ich poprawiania.
Prawidłowość nadsyłania SMS-ów oraz kuponów oceniać będzie Komisja złożona z przedstawicieli Organizatora plebiscytu.
1. Czytelnik głosujący w plebiscycie wyraża zgodę na kontaktowanie się z Czytelnikiem przez Express Media sp. z o.o., 85-058 Bydgoszcz, ul. Warszawska 13 lub podmiot trzeci na jej zlecenie, z użyciem telefonu i SMS na potrzeby obsługi i wykonania niniejszego regulaminu plebiscytu.


2. Czytelnik głosujący w plebiscycie wyraża zgodę na powierzenie przetwarzania danych osobowych przez Express Media sp. z o.o. , 85-058 Bydgoszcz, ul. Warszawska 13, na potrzeby plebiscytu podmiotom, którym Wydawca powierzy działanie w swoim imieniu dla realizacji niniejszego regulaminu plebiscytu.

3. Podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych przez Express Media sp. z o.o., 85-058 Bydgoszcz, ul. Warszawska 13. Spółka informuje, że jest administratorem danych osobowych. Właściciel danych ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania w siedzibie Spółki. Nadto ma prawo w każdym czasie wyrazić sprzeciw co do przetwarzania jego danych przez Spółkę, cofnąć zgodę lub żądać usunięcia przetwarzanych danych osobowych, w zakresie przewidzianym przez przepisy w/w ustawy. Oświadczenia woli o w/w treści powinny być ze względów bezpieczeństwa wyrażone na piśmie. Podanie danych jest dobrowolne.

4. Czytelnik głosujący w plebiscycie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów własnych firmy Express Media sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy.

5. Czytelnik głosujący w plebiscycie wyraża zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na podane adresy e-mail i numery telefonu informacji handlowych dotyczących usług i produktów własnych oraz partnerów firmy Express Media sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy.

6. Czytelnik głosujący w plebiscycie wyraża zgodę na wykorzystywanie w stosunku do uczestnika przez Express Media sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy dla celów marketingu bezpośredniego końcowego urządzenia telekomunikacyjnego (telefon, komputer, smartfon) oraz automatycznych systemów wywołujących.

REGULAMIN PLEBISCYTU „SENIOR ROKU"