Sobota, 23 lutego 2019

„Gniewkowianin Roku 2015”

Tagi:

czwartek, 4 lutego 2016, aktualizowano: wtorek, 29 marca 2016

Aby oddać głos na wybranego kandydata do tytułu Gniewkowianin Roku 2015 należy wysłać SMS pod numer 7148 (koszt to 1,23 zł z VAT), wpisując w treści EX.G.numer kandydata. Prosimy nic nie wpisywać po numerze kandydata. System nie przyjmie takiej wiadomości.


Wyniki zostały utajnione do czasu oficjalnego ogłoszenia zwycięzców.
„Gniewkowianin Roku 2015”
Regulamin konkursu oraz plebiscytu dla Czytelników

§ 1.
Organizator
Express Media sp. z o.o. z siedziba w Bydgoszczy przy ul. Warszawskiej 13 zwany w dalszej części regulaminu Organizatorem organizuje plebiscyt „Gniewkowianin Roku 2015”.

§ 2.
Zasady plebiscytu dla Czytelników
Czytelnicy zgłaszają SMS-ami kandydatów do tytułu „Gniewkowianina Roku 2015”.
Na zgłoszenia czekamy do 25.01.2016 roku.
Kapituła plebiscytu wyłoni spośród zgłoszeń Czytelników pretendentów do tytułu „Gniewkowianina Roku 2015”.
Czytelnicy wybiorą Zwycięzcę w głosowaniu SMS-owym oraz kuponowym. Głosowanie odbędzie się w terminie od 5.02.2016 roku do 31.03.2016 roku.
Na stronie internetowej www.express.bydgoski.pl będą publikowane aktualne wyniki głosowania SMS-owego. Wyniki plebiscytu będą usunięte ze strony www Organizatora najpóźniej 2 dni przed zakończeniem plebiscytu - celem utajnienia przed oficjalnym ogłoszeniem.

Koszt wysłania SMS-a to 1,23 zł z VAT. SMS-y należy wysyłać pod numer 7148, wpisując w treści jeden, odpowiedni prefiks. Lista prefiksów będzie drukowana w „Tygodniku Twój Powiat”. Z jednego numeru telefonu można wysłać nieograniczoną ilość SMS-ów. Jeden SMS to jeden głos.
Każdy kto wyśle SMS otrzyma dodatkowo kod do ewydania „Expressu Bydgoskiego” na stronie ekiosk.media.pl.
Dla trzech czytelników głosujących w plebiscycie przygotowaliśmy nagrody. Nagrody nie podlegają jakiejkolwiek wymianie w tym wymianie na równowartość pieniężną. Warunkiem otrzymania nagrody jest jej osobisty odbiór przez Zwycięzcę w terminie i miejscu wyznaczonym przez Organizatora. Nieodebrane nagrody przepadają po upływie dwóch miesięcy od dnia zawiadomienia o wygranej.
Oficjalne wręczenie nagród najpóźniej w maju 2016 roku w Zakładzie Przyrodoleczniczym w Inowrocławiu.

§ 3.
Do udziału w konkursie nie mają prawa pracownicy i współpracownicy Organizatora, a także osoby, którym powierzono określone prace w związku z organizowaniem plebiscytu oraz członkowie ich najbliższych rodzin.


§ 5.
Skład Komisji:
1. Artur Szczepański – Redaktor Naczelny „Expressu Bydgoskiego”
2. Renata Napierkowska – Reporter „Tygodnika Gniewkowo”
3. Karolina Żakowicz – przedstawiciel Działu Sprzedaży „Express Media” sp. z o.o.
4. Aleksandra Pazderska – Certyfikowana Osoba Nadzorująca
5. Elżbieta Ozga – Przedstawiciel Express Media sp. z o.o.
6. Anna Niemcewicz – Przedstawiciel Express Media sp. z o.o.

§ 6.
Reklamacje dotyczące plebiscytu należy przesyłać wraz z uzasadnieniem na adres Organizatora z dopiskiem „Gniewkowianin Roku 2015 - reklamacja” w terminie 7 dni od dnia zakończenia Plebiscytu (o terminie złożenia reklamacji decyduje data stempla pocztowego). Reklamacje zgłoszone po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane. Termin rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora wynosi 30 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora (data stempla pocztowego).

§ 7.
1. Uczestnictwo w plebiscycie zobowiązuje do przestrzegania regulaminu Plebiscytu. Regulamin zostanie zamieszczony na stronie www.express.bydgoski.pl.
2. Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Plebiscytu.
3. Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji zapisów niniejszego regulaminu. Wszelkie decyzje Organizatora będą wiążące i ostateczne.
4. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Plebiscytu, których nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej.
5. Zwycięzcom nagród nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody ani do otrzymania jej ekwiwalentu (pieniężnego, rzeczowego). Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakość i użyteczność wygranej przez Zwycięzcę Plebiscytu nagrody (w tym odpowiedzialności z tytułu gwarancji lub rękojmi za wady rzeczy będącej nagrodą). Odpowiedzialnym z tego tytułu jest osoba udzielająca gwarancji (producent, dystrybutor, sprzedawca).

§ 8.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w razie zmiany przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny, w szczególności jeżeli zmiana pozwoli na sprawne i zgodne z przepisami przeprowadzenie Plebiscytu.§9. Dane osobowe
Organizator informuje, że przekazane dane osobowe Czytelnika głosującego w plebiscycie będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Plebiscytu. Czytelnik głosujący w plebiscycie wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w tym celu przez Organizatora. Powyższa zgoda obejmuje również zgodę na ewentualną nieodpłatną publikację imienia
i nazwiska oraz zdjęcia Laureatów Plebiscytu na stronach internetowych oraz gazety. Czytelnik głosujący w plebiscycie może wyrazić również zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora Plebiscytu dla innych celów marketingowych. Administratorem zbioru danych osobowych Express Media sp. z o.o. z siedzibą
w Bydgoszczy przy ul. Warszawskiej Administrator danych osobowych informuje, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, choć warunkuje możliwość udziału w Plebiscycie, oraz że Czytelnikowi głosującemu w plebiscycie przysługuje prawo dostępu do jego danych oraz ich poprawiania.
Prawidłowość nadsyłania SMS-ów oraz kuponów oceniać będzie Komisja złożona
z przedstawicieli Organizatora plebiscytu.
1. Czytelnik głosujący w plebiscycie wyraża zgodę na kontaktowanie się z Czytelnikiem przez Express Media sp. z o.o., 85-058 Bydgoszcz, ul. Warszawska 13 lub podmiot trzeci na jej zlecenie, z użyciem telefonu i SMS na potrzeby obsługi i wykonania niniejszego regulaminu plebiscytu.
2. Czytelnik głosujący w plebiscycie wyraża zgodę na powierzenie przetwarzania danych osobowych przez Express Media sp. z o.o. , 85-058 Bydgoszcz, ul. Warszawska 13, na potrzeby plebiscytu podmiotom, którym Wydawca powierzy działanie w swoim imieniu dla realizacji niniejszego regulaminu plebiscytu.
3. Podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych przez Express Media sp. z o.o., 85-058 Bydgoszcz, ul. Warszawska 13. Spółka informuje, że jest administratorem danych osobowych. Właściciel danych ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania w siedzibie Spółki. Nadto ma prawo w każdym czasie wyrazić sprzeciw co do przetwarzania jego danych przez Spółkę, cofnąć zgodę lub żądać usunięcia przetwarzanych danych osobowych, w zakresie przewidzianym przez przepisy w/w ustawy. Oświadczenia woli o w/w treści powinny być ze względów bezpieczeństwa wyrażone na piśmie. Podanie danych jest dobrowolne.
4. Czytelnik głosujący w plebiscycie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów własnych firmy Express Media sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy.
5. Czytelnik głosujący w plebiscycie wyraża zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na podane adresy e-mail i numery telefonu informacji handlowych dotyczących usług
i produktów własnych oraz partnerów firmy Express Media sp. z o.o. z siedzibą
w Bydgoszczy.

6. Czytelnik głosujący w plebiscycie wyraża zgodę na wykorzystywanie w stosunku do uczestnika przez Express Media sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy dla celów marketingu bezpośredniego końcowego urządzenia telekomunikacyjnego (telefon, komputer, smartfon) oraz automatycznych systemów wywołujących.


REGULAMIN PLEBISCYTU „GNIEWKOWIANIN ROKU 2015"