Niedziela, 20 stycznia 2019

„Studniówkowy zawrót głowy" „Expressu Bydgoskiego"

Tagi: studniówka studniówka 2016 Toruń zabawa młodzież szkoła maturzyści matura

piątek, 15 stycznia 2016, aktualizowano: piątek, 19 lutego 2016

Wybieramy Miss Studniówki Roku 2016 i Najlepszą Parę Studniówki Roku 2016! Zwycięzcy otrzymają atrakcyjne nagrody!


Poniżej prezentujemy zdjęcia wszystkich kandydatów.
Głosowanie potrwa do 21 lutego 2016 r.Wyniki głosowania zostały utajnione przed ich oficjalnym ogłoszeniem.Dla Zwycięzców plebiscytu przygotowaliśmy atrakcyjne nagrody! Miss Studniówki Roku 2016 otrzyma elegancki tablet, natomiast Najlepsza Para Studniówki Roku 2016 wygra dwie karty prepaid o wartości 250 zł każda (jedna dla dziewczyny i jedna dla chłopaka).

Partnerami plebiscytu są Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Bydgoska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy oraz Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy.http://m.7dni.pl/2016/01/z0/fbcb5-342093.jpg?1452857055 http://m.7dni.pl/2016/01/z0/50d24-342305.jpg?1453302593


http://m.7dni.pl/2016/01/z0/e004b-342347.jpg?1453386398 http://m.7dni.pl/2016/01/z0/6f3da-342348.jpg?1453386515


Regulamin „Expressu Bydgoskiego” „Studniówkowy zawrót głowy”


§1.
Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa zasady przeprowadzenia plebiscytu pod nazwą „Studniówkowy zawrót głowy”. Czytelnicy „Expressu Bydgoskiego” będą wybierać w głosowaniu SMS-owym Miss Studniówki Roku 2016 oraz Najlepszą Parę Studniówki Roku 2016.

§2.
Organizatorem plebiscytu jest firma Express Media Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Warszawska 13, 85-058 Bydgoszcz (zwana dalej Organizatorem).

§3.
W pierwszym etapie plebiscytu Czytelnicy wysyłają drogą e-mailową zdjęcie ze studniówki, która odbyła się w 2016 r. Zdjęcia mogą być wysyłane w dwóch kategoriach:
- Miss Studniówki Roku 2016
- Najlepsza Para Studniówki Roku 2016.
Komisja weryfikacyjna na podstawie zgłoszeń Czytelników, wybierze zdjęcia, które wezmą udział w głosowaniu. Czytelnicy głosują w formie SMS-owej na Miss Studniówki Roku 2016 oraz Najlepszą Parę Studniówki Roku 2016.
Oficjalne ogłoszenie wyników i przekazanie nagród Zwycięzcy odbędzie się w Bydgoszczy do 15 marca 2016 r.

§4.
Zgłaszanie kandydatur do plebiscytu „Studniówkowy zawrót głowy” trwa od 15.01 do 31.01.2016 roku. Zdjęcia należy wysyłać pod adresem e-mailowym: zdjecie@express.bydgoski.pl.
Zgłoszenie do plebiscytu powinno zawierać następujące elementy:
- zdjęcie ze studniówki, która odbyła się w 2016 roku,
- nazwę kategorii, do której przesyłane jest zgłoszenie
- imię i nazwisko Uczestnika plebiscytu (lub imiona i nazwiska w przypadku pary),
- imię i nazwisko osoby zgłaszającej,
- numer telefonu kontaktowego,
- oświadczenie, że osoba zgłaszająca zdjęcia do plebiscytu posiada zgodę na wykorzystanie wizerunku sfotografowanych osób oraz zgodę autora zdjęcia na wykorzystanie fotografii (WZÓR: Ja ……….(imię i nazwisko), urodzony/a …………(data urodzenia), posiadam zgodę na nieodpłatną publikację wizerunku sfotografowanych na zdjęciach osób oraz zgodę autora nadesłanego zdjęcia na publikację fotografii przez Organizatora plebiscytu. Pisemne potwierdzenie obejmuje zgodę na wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć, za pośrednictwem mediów elektronicznych i drukowanych. )

W przypadku osoby niepełnoletniej, zgłoszenie powinno również zawierać zgodę rodzica (lub opiekuna prawnego) na wykorzystanie wizerunku dziecka i rodzica oraz zgodę autora zdjęcia na wykorzystanie fotografii (WZÓR: Ja ……….(imię i nazwisko), urodzony/a …………(data urodzenia), wyrażam zgodę na nieodpłatną publikację wizerunku swojego oraz dziecka ……………. (imię i nazwisko dziecka), którego jestem przedstawicielem ustawowym, przez Organizatora plebiscytu. Pisemne potwierdzenie obejmuje zgodę na wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć, za pośrednictwem mediów elektronicznych i drukowanych. )

§5.
Głosowanie w plebiscycie odbywać się będzie poprzez SMS-y, Z jednego numeru telefonu można wysłać nieograniczoną ilość SMS-ów. Głosowanie SMS-owe rozpocznie się 8.02.2016 r. i potrwa do 21.02.2016 r. SMS-a należy wysłać pod numer 7148. Koszt wysłania SMS-a to 1,23 zł z VAT.
Wysłanie SMS-a jest równoznaczne z zakupem bieżącego ewydania „Expressu Bydgoskiego”. Poprawnie wysłany SMS ze zgłoszeniem powinien zawierać prefiks tylko jednej pozycji na liście. Lista prefiksów jest drukowana w „Expressie Bydgoskim”.

§6.
W plebiscycie zostały przewidziane następujące nagrody dla Zwycięzców:
- tablet w kategorii Miss Studniówki Roku 2016
- dwie karty prepaid o wartości 250 zł każda w kategorii Najlepsza Para Studniówki Roku 2016 (jedna karta dla dziewczyny i jedna dla chłopaka).

§7.
Wyniki plebiscytu będą usunięte ze strony www.express.bydgoski.pl najpóźniej na jeden dzień przed zakończeniem plebiscytu - celem utajnienia przed oficjalnym ogłoszeniem.

§8.
W plebiscycie nie mogą brać udziału pracownicy i współpracownicy Organizatora, a także osoby, którym powierzono określone prace w związku z organizowaniem konkursu oraz członkowie ich najbliższych rodzin.

§9.
Nad prawidłowością przebiegu plebiscytu i nadsyłania SMS-ów czuwać będzie komisja w składzie:
a) Artur Szczepański – Redaktor Naczelny
b) Marek Jagła – Redakcja
c) Karolina Żakowicz - Marketing
d) Aleksandra Pazderska - Certyfikowana Osoba Nadzorująca
e) Elżbieta Ozga – Przedstawiciel Express Media sp. z o.o.
f) Anna Niemcewicz – Przedstawiciel Express Media sp. z o.o.

§10.
Reklamacje dotyczące plebiscytu należy przesyłać wraz z uzasadnieniem na adres Organizatora z dopiskiem „Studniówkowy zawrót głowy - reklamacja” w terminie 7 dni od dnia zakończenia Plebiscytu (o terminie złożenia reklamacji decyduje data stempla pocztowego). Reklamacje zgłoszone po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane. Termin rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora wynosi 30 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora (data stempla pocztowego).

§11.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
a) problemy w funkcjonowaniu plebiscytu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej;
b) przerwy w funkcjonowaniu plebiscytu zaistniałe z przyczyn technicznych lub niezależnych od Organizatora;
c) udziału w plebiscycie niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i szkody tym spowodowane.


§12.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w razie zmiany przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny, w szczególności, jeżeli zmiana pozwoli na sprawne i zgodne z przepisami przeprowadzenie plebiscytu. Organizator ma również prawo do rezygnacji z przeprowadzenia plebiscytu, nie później niż po rozpoczęciu głosowania SMS-owego.


§13.
Udział w plebiscycie jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.
Szczegółowy regulamin akcji będzie dostępny przez cały czas trwania plebiscytu w siedzibie Organizatora oraz na www.express.bydgoski.pl, gdzie będzie można także śledzić bieżące wyniki głosowania.

§14. Dane osobowe
Organizator informuje, że przekazane dane osobowe Czytelnika głosującego w plebiscycie będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Plebiscytu. Czytelnik głosujący w plebiscycie wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w tym celu przez Organizatora. Powyższa zgoda obejmuje również zgodę na ewentualną nieodpłatną publikację imienia i nazwiska oraz zdjęcia Laureatów Plebiscytu na stronach internetowych oraz gazety. Czytelnik głosujący w plebiscycie może wyrazić również zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora Plebiscytu dla innych celów marketingowych. Administratorem zbioru danych osobowych Express Media sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Warszawskiej Administrator danych osobowych informuje, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, choć warunkuje możliwość udziału w Plebiscycie, oraz że Czytelnikowi głosującemu w plebiscycie przysługuje prawo dostępu do jego danych oraz ich poprawiania.
Prawidłowość nadsyłania SMS-ów oraz kuponów oceniać będzie Komisja złożona z przedstawicieli Organizatora plebiscytu.

1. Czytelnik głosujący w plebiscycie wyraża zgodę na kontaktowanie się z Czytelnikiem przez Express Media sp. z o.o., 85-058 Bydgoszcz, ul. Warszawska 13 lub podmiot trzeci na jej zlecenie, z użyciem telefonu i SMS na potrzeby obsługi i wykonania niniejszego regulaminu plebiscytu.

2. Czytelnik głosujący w plebiscycie wyraża zgodę na powierzenie przetwarzania danych osobowych przez Express Media sp. z o.o. , 85-058 Bydgoszcz, ul. Warszawska 13, na potrzeby plebiscytu podmiotom, którym Wydawca powierzy działanie w swoim imieniu dla realizacji niniejszego regulaminu plebiscytu.

3. Podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych przez Express Media sp. z o.o., 85-058 Bydgoszcz, ul. Warszawska 13. Spółka informuje, że jest administratorem danych osobowych. Właściciel danych ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania w siedzibie Spółki. Nadto ma prawo w każdym czasie wyrazić sprzeciw co do przetwarzania jego danych przez Spółkę, cofnąć zgodę lub żądać usunięcia przetwarzanych danych osobowych, w zakresie przewidzianym przez przepisy w/w ustawy. Oświadczenia woli o w/w treści powinny być ze względów bezpieczeństwa wyrażone na piśmie. Podanie danych jest dobrowolne.

4. Czytelnik głosujący w plebiscycie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów własnych firmy Express Media sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy.

5. Czytelnik głosujący w plebiscycie wyraża zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na podane adresy e-mail i numery telefonu informacji handlowych dotyczących usług i produktów własnych oraz partnerów firmy Express Media sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy.

6. Czytelnik głosujący w plebiscycie wyraża zgodę na wykorzystywanie w stosunku do uczestnika przez Express Media sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy dla celów marketingu bezpośredniego końcowego urządzenia telekomunikacyjnego (telefon, komputer, smartfon) oraz automatycznych systemów wywołujących.


REGULAMIN PLEBISCYTU „STUDNIÓWKOWY ZAWRÓT GŁOWY" „EXPRESSU BYDGOSKIEGO"