Sobota, 23 lutego 2019

„Karnawałowe przebranie" „Expressu Bydgoskiego"

Tagi:

poniedziałek, 4 stycznia 2016, aktualizowano: wtorek, 8 marca 2016

Rozpoczęliśmy głosowanie na dzieci w najciekawszych, najładniejszych i najzabawniejszych przebraniach karnawałowych!


W głosowaniu bierze udział 32 dzieci. Teraz to nasi Czytelnicy zadecydują teraz, które przebranie podoba im się najbardziej.

Aby zagłosować, w treści SMS-a wpisujemy EX.P.numer kandydata, na którego Państwo głosujecie i wysyłamy pod numer 7148 (koszt to 1,23 zł z VAT). Głosowanie trwa do 7.02.2016 r. Prosimy nic nie wpisywać po numerze kandydata.

Głosowanie będzie trwało do 7 lutego 2016 r. do godz. 23:59.


Zwycięzcy otrzymają nagrody pieniężne w postaci kart płatniczych VISA o wartości 300 zł (I miejsce), 200 zł (II miejsce) oraz 100 zł (III miejsce), a także słodkie upominki.


Głosowanie zakończone Wyniki głosowania poniżej
Wyniki głosowania w plebiscycie:
Karnawałowe Przebranie

Regulamin „Expressu Bydgoskiego” „Karnawałowe przebranie”


§1.
Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa zasady przeprowadzenia plebiscytu pod nazwą „Karnawałowe przebranie”. Czytelnicy „Expressu Bydgoskiego” będą wybierać w głosowaniu SMS-owym najciekawsze, najzabawniejsze i najładniejsze według nich dziecko w wieku 3-12 lat w przebraniu karnawałowym.

§2.
Organizatorem plebiscytu jest firma Express Media Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Warszawska 13, 85-058 Bydgoszcz (zwana dalej Organizatorem).

§3.
W pierwszym etapie plebiscytu Czytelnicy wysyłają drogą e-mailową zdjęcie dziecka w wieku 3-12 lat w karnawałowym przebraniu. Komisja weryfikacyjna na podstawie zgłoszeń Czytelników, wybierze zdjęcia, które wezmą udział w głosowaniu. Czytelnicy głosują w formie SMS-owej najciekawsze, najzabawniejsze i najładniejsze według nich dziecko w wieku 3-12 lat w przebraniu karnawałowym. Oficjalne ogłoszenie wyników i przekazanie nagród Zwycięzcy odbędzie się w Bydgoszczy do końca lutego 2016 r.

§4.
Zgłaszanie kandydatur do plebiscytu „Karnawałowe przebranie” trwa od 4.01 do 17.01.2016 roku. Zdjęcia należy wysyłać pod adresem e-mailowym: konkurs@express.bydgoski.pl. Na jednym zdjęciu może znajdować się jedno dziecko. Zgłoszenie do plebiscytu powinno zawierać następujące elementy:
- zdjęcie dziecka w wieku 3-12 lat w karnawałowym przebraniu,
- imię, nazwisko oraz wiek dziecka,
- imię i nazwisko osoby zgłaszającej,
- numer telefonu kontaktowego,
- zgodę rodzica na wykorzystanie wizerunku dziecka i rodzica oraz zgodę autora zdjęcia na wykorzystanie fotografii (WZÓR: Ja ……….(imię i nazwisko), urodzony/a …………(data urodzenia), wyrażam zgodę na nieodpłatną publikację wizerunku swojego oraz dziecka ……………. (imię i nazwisko dziecka), którego jestem przedstawicielem ustawowym, przez Organizatora plebiscytu. Pisemne potwierdzenie obejmuje zgodę na wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć, za pośrednictwem mediów elektronicznych
i drukowanych. )

§5.
Głosowanie w plebiscycie odbywać się będzie poprzez SMS-y, Z jednego numeru telefonu można wysłać nieograniczoną ilość SMS-ów. Głosowanie SMS-owe rozpocznie się 22.01.2015 r. i potrwa do 7.02.2016 r. SMS-a należy wysłać pod numer 7148. Koszt wysłania SMS-a to 1,23 zł z VAT.
Wysłanie SMS-a jest równoznaczne z zakupem bieżącego ewydania „Expressu Bydgoskiego”. Poprawnie wysłany SMS ze zgłoszeniem powinien zawierać prefiks tylko jednej pozycji na liście. Lista prefiksów jest drukowana w „Expressie Bydgoskim”.

§6.
W plebiscycie zostały przewidziane następujące nagrody dla Zwycięzców:
- karta prepaid o wartości 300 zł za zajęcie I miejsca
- karta prepaid o wartości 200 zł za zajęcie II miejsca
- karta prepaid o wartości 100 zł za zajęcie III miejsca

§7.
Wyniki plebiscytu będą usunięte ze strony www.express.bydgoski.pl najpóźniej na jeden dzień przed zakończeniem plebiscytu - celem utajnienia przed oficjalnym ogłoszeniem.

§8.
W plebiscycie nie mogą brać udziału pracownicy i współpracownicy Organizatora, a także osoby, którym powierzono określone prace w związku z organizowaniem konkursu oraz członkowie ich najbliższych rodzin.

§9.
Nad prawidłowością przebiegu plebiscytu i nadsyłania SMS-ów czuwać będzie komisja w składzie:
a) Artur Szczepański – Redaktor Naczelny
b) Marek Jagła – Redakcja
c) Karolina Żakowicz - Marketing
d) Aleksandra Pazderska - Certyfikowana Osoba Nadzorująca
e) Elżbieta Ozga – Przedstawiciel Express Media sp. z o.o.
f) Anna Niemcewicz – Przedstawiciel Express Media sp. z o.o.

§10.
Reklamacje dotyczące plebiscytu należy przesyłać wraz z uzasadnieniem na adres Organizatora z dopiskiem „Karnawałowe przebranie - reklamacja” w terminie 7 dni od dnia zakończenia Plebiscytu (o terminie złożenia reklamacji decyduje data stempla pocztowego). Reklamacje zgłoszone po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane. Termin rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora wynosi 30 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora (data stempla pocztowego).

§11.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
a) problemy w funkcjonowaniu plebiscytu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej;
b) przerwy w funkcjonowaniu plebiscytu zaistniałe z przyczyn technicznych lub niezależnych od Organizatora;
c) udziału w plebiscycie niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i szkody tym spowodowane.

§12.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w razie zmiany przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny, w szczególności, jeżeli zmiana pozwoli na sprawne i zgodne z przepisami przeprowadzenie plebiscytu. Organizator ma również prawo do rezygnacji z przeprowadzenia plebiscytu, nie później niż po rozpoczęciu głosowania SMS-owego.

§13.
Udział w plebiscycie jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.
Szczegółowy regulamin akcji będzie dostępny przez cały czas trwania plebiscytu w siedzibie Organizatora oraz na www.express.bydgoski.pl, gdzie będzie można także śledzić bieżące wyniki głosowania.


§14. Dane osobowe
Organizator informuje, że przekazane dane osobowe Czytelnika głosującego w plebiscycie będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Plebiscytu. Czytelnik głosujący w plebiscycie wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w tym celu przez Organizatora. Powyższa zgoda obejmuje również zgodę na ewentualną nieodpłatną publikację imienia i nazwiska oraz zdjęcia Laureatów Plebiscytu na stronach internetowych oraz gazety. Czytelnik głosujący w plebiscycie może wyrazić również zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora Plebiscytu dla innych celów marketingowych. Administratorem zbioru danych osobowych Express Media sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Warszawskiej Administrator danych osobowych informuje, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, choć warunkuje możliwość udziału w Plebiscycie, oraz że Czytelnikowi głosującemu w plebiscycie przysługuje prawo dostępu do jego danych oraz ich poprawiania.
Prawidłowość nadsyłania SMS-ów oraz kuponów oceniać będzie Komisja złożona z przedstawicieli Organizatora plebiscytu.

1. Czytelnik głosujący w plebiscycie wyraża zgodę na kontaktowanie się z Czytelnikiem przez Express Media sp. z o.o., 85-058 Bydgoszcz, ul. Warszawska 13 lub podmiot trzeci na jej zlecenie, z użyciem telefonu i SMS na potrzeby obsługi i wykonania niniejszego regulaminu plebiscytu.

2. Czytelnik głosujący w plebiscycie wyraża zgodę na powierzenie przetwarzania danych osobowych przez Express Media sp. z o.o. , 85-058 Bydgoszcz, ul. Warszawska 13, na potrzeby plebiscytu podmiotom, którym Wydawca powierzy działanie w swoim imieniu dla realizacji niniejszego regulaminu plebiscytu.

3. Podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych przez Express Media sp. z o.o., 85-058 Bydgoszcz, ul. Warszawska 13. Spółka informuje, że jest administratorem danych osobowych. Właściciel danych ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania w siedzibie Spółki. Nadto ma prawo w każdym czasie wyrazić sprzeciw co do przetwarzania jego danych przez Spółkę, cofnąć zgodę lub żądać usunięcia przetwarzanych danych osobowych, w zakresie przewidzianym przez przepisy w/w ustawy. Oświadczenia woli o w/w treści powinny być ze względów bezpieczeństwa wyrażone na piśmie. Podanie danych jest dobrowolne.

4. Czytelnik głosujący w plebiscycie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów własnych firmy Express Media sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy.

5. Czytelnik głosujący w plebiscycie wyraża zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na podane adresy e-mail i numery telefonu informacji handlowych dotyczących usług i produktów własnych oraz partnerów firmy Express Media sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy.

6. Czytelnik głosujący w plebiscycie wyraża zgodę na wykorzystywanie w stosunku do uczestnika przez Express Media sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy dla celów marketingu bezpośredniego końcowego urządzenia telekomunikacyjnego (telefon, komputer, smartfon) oraz automatycznych systemów wywołujących.


REGULAMIN PLEBISCYTU „KARNAWAŁOWE PRZEBRANIE" „EXPRESSU BYDGOSKIEGO"