Niedziela, 20 stycznia 2019

„Moje Ulubione Centrum Zakupowe" „Nowości-Dziennika Toruńskiego"

Tagi: galeria handlowa pasaż handlowy dom towarowy Nowości-Dziennik Toruński plebiscyt Toruń byłe województwo toruńskie

wtorek, 8 grudnia 2015, aktualizowano: wtorek, 19 stycznia 2016

Zapraszamy do głosowania na najlepsze galerie handlowe, pasaże handlowe oraz domy towarowe z Torunia i byłego województwa toruńskiego!Zgodnie z regulaminem plebiscytu, wyniki zostały usunięte ze strony celem utajnienia przed oficjalnym ogłoszeniem.

Głosowanie zakończone Wyniki głosowania poniżej
Wyniki głosowania w plebiscycie:
Moje Ulubione Centrum Zakupowe 2015


Regulamin plebiscytu „Moje Ulubione Centrum Zakupowe” „Nowości – Dziennika Toruńskiego”


§1.
Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa zasady przeprowadzenia plebiscytu pod nazwą „Moje Ulubione Centrum Zakupowe”. Czytelnicy „Nowości-Dziennika Toruńskiego” będą wybierać w głosowaniu SMS-owym najlepszą galerię handlową, pasaż handlowy lub dom towarowy z Torunia lub byłego województwa toruńskiego.

§2.
Organizatorem plebiscytu jest firma Express Media Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Warszawska 13, 85-058 Bydgoszcz (zwana dalej Organizatorem).

§3.
Celem plebiscytu jest poznanie ulubionych miejsc, w których Czytelnicy „Nowości-Dziennika Toruńskiego” mają dostęp do wielu różnorodnych sklepów (galerie handlowe, pasaże handlowe, domy towarowe).
Do plebiscytu można zgłaszać: galerie handlowe, pasaże handlowe, domy towarowe.
Do plebiscytu można zgłaszać tylko sklepy z Torunia i byłego województwa toruńskiego.

§4.
W pierwszym etapie plebiscytu Czytelnicy zgłaszają w formie SMS-owej galerie do tytułu „Moje Ulubione Centrum Zakupowe”. Komisja weryfikacyjna na podstawie zgłoszeń Czytelników, wybiera sklepy, które wezmą udział w głosowaniu. Czytelnicy głosują w formie SMS-owej na „Moje Ulubione Centrum Zakupowe”.

§5. Zgłaszanie kandydatów
Zgłaszanie galerii do plebiscytu „Moje Ulubione Centrum Zakupowe” trwa od 8.12 do 9.12.2015 roku.

Aby zgłosić swojego kandydata do tytułu „Moje Ulubione Centrum Zakupowe”, należy wysłać SMS-a pod numer 7148 (kosz to 1,23 zł z VAT), wpisując w treści:
NOW.GAL.nazwa sklepu, adres sklepu

SMS musi zawierać wszystkie powyższe informacje.

§6. Głosowanie
Głosowanie SMS-owe trwać będzie od 11.12 do 31.12.2015 roku do godziny 23:59. Koszt wysłania SMS-a to 1,23 zł z VAT. Z jednego numeru telefonu można wysłać nieograniczoną ilość SMS-ów. Wysłanie SMS-a jest równoznaczne z zakupem bieżącego ewydania „Nowości-Dziennika Toruńskiego”. Poprawnie wysłany SMS ze zgłoszeniem kandydata powinien zawierać tylko prefiks jednej osoby. Lista prefiksów będzie drukowana w „Nowościach-Dzienniku Toruńskiego”.

Nagrodą dla Zwycięzcy plebiscytu będzie reklama o powierzchni 24 modułów (pół strony) w wydaniu codziennym „Nowości-Dziennika Toruńskiego”.

§7.
Wyniki plebiscytu będą usunięte ze strony www.nowosci.com.pl najpóźniej na 2 dni przed zakończeniem plebiscytu - celem utajnienia przed oficjalnym ogłoszeniem.

§8.
W plebiscycie nie mogą brać udziału pracownicy i współpracownicy Organizatora, a także osoby, którym powierzono określone prace w związku z organizowaniem konkursu oraz członkowie ich najbliższych rodzin.

§9.
Nad prawidłowością przebiegu plebiscytu i nadsyłania SMS-ów czuwać będzie komisja w składzie:
a) Artur Szczepański – Redaktor Naczelny
b) Marek Nienartowicz – Redakcja
c) Karolina Żakowicz - Marketing
d) Aleksandra Pazderska - Certyfikowana Osoba Nadzorująca

§10.
Reklamacje dotyczące plebiscytu należy przesyłać wraz z uzasadnieniem na adres Organizatora z dopiskiem „Moje Ulubione Centrum Zakupowe” „Nowości-Dziennika Toruńskiego” - reklamacja” w terminie 7 dni od dnia zakończenia Plebiscytu (o terminie złożenia reklamacji decyduje data stempla pocztowego). Reklamacje zgłoszone po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane. Termin rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora wynosi 30 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora (data stempla pocztowego).

§11.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
a) problemy w funkcjonowaniu plebiscytu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej;
b) przerwy w funkcjonowaniu plebiscytu zaistniałe z przyczyn technicznych lub niezależnych od Organizatora;
c) udziału w plebiscycie niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i szkody tym spowodowane.

§12.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w razie zmiany przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny, w szczególności, jeżeli zmiana pozwoli na sprawne i zgodne z przepisami przeprowadzenie plebiscytu.


§13.
Udział w plebiscycie jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.
Szczegółowy regulamin akcji będzie dostępny przez cały czas trwania plebiscytu w siedzibie Organizatora oraz na www.nowosci.com.pl, gdzie będzie można także śledzić bieżące wyniki głosowania.

§14.
Organizator informuje, że przekazane dane osobowe Czytelnika głosującego w plebiscycie będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Plebiscytu. Czytelnik głosujący w plebiscycie wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w tym celu przez Organizatora. Powyższa zgoda obejmuje również zgodę na ewentualną nieodpłatną publikację imienia i nazwiska oraz zdjęcia Laureatów Plebiscytu na stronach internetowych oraz gazety. Czytelnik głosujący w plebiscycie może wyrazić również zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora Plebiscytu dla innych celów marketingowych. Administratorem zbioru danych osobowych Express Media sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Warszawskiej Administrator danych osobowych informuje, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, choć warunkuje możliwość udziału w Plebiscycie, oraz że Czytelnikowi głosującemu w plebiscycie przysługuje prawo dostępu do jego danych oraz ich poprawiania.

1. Czytelnik głosujący w plebiscycie wyraża zgodę na kontaktowanie się z Czytelnikiem przez Express Media sp. z o.o., 85-058 Bydgoszcz, ul. Warszawska 13 lub podmiot trzeci na jej zlecenie, z użyciem telefonu i SMS na potrzeby obsługi i wykonania niniejszego regulaminu plebiscytu.


2. Czytelnik głosujący w plebiscycie wyraża zgodę na powierzenie przetwarzania danych osobowych przez Express Media sp. z o.o. , 85-058 Bydgoszcz, ul. Warszawska 13, na potrzeby plebiscytu podmiotom, którym Wydawca powierzy działanie w swoim imieniu dla realizacji niniejszego regulaminu plebiscytu.

3. Podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych przez Express Media sp. z o.o., 85-058 Bydgoszcz, ul. Warszawska 13. Spółka informuje, że jest administratorem danych osobowych. Właściciel danych ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania w siedzibie Spółki. Nadto ma prawo w każdym czasie wyrazić sprzeciw co do przetwarzania jego danych przez Spółkę, cofnąć zgodę lub żądać usunięcia przetwarzanych danych osobowych, w zakresie przewidzianym przez przepisy w/w ustawy. Oświadczenia woli o w/w treści powinny być ze względów bezpieczeństwa wyrażone na piśmie. Podanie danych jest dobrowolne.

4. Czytelnik głosujący w plebiscycie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów własnych firmy Express Media sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy.

5. Czytelnik głosujący w plebiscycie wyraża zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na podane adresy e-mail i numery telefonu informacji handlowych dotyczących usług i produktów własnych oraz partnerów firmy Express Media sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy.

6. Czytelnik głosujący w plebiscycie wyraża zgodę na wykorzystywanie w stosunku do uczestnika przez Express Media sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy dla celów marketingu bezpośredniego końcowego urządzenia telekomunikacyjnego (telefon, komputer, smartfon) oraz automatycznych systemów wywołujących.


REGULAMIN PLEBISCYTU „MOJE ULUBIONE CENTRUM ZAKUPOWE" „NOWOŚCI-DZIENNIKA TORUŃSKIEGO"