Sobota, 23 lutego 2019

„Sportowiec Torunia Roku 2015” oraz „Młodzieżowiec Torunia Roku 2015”

Tagi: Sportowiec Torunia Roku 2015 Młodzieżowiec Torunia Roku 2015 plebiscyt Nowości- Dziennik Toruński sport

środa, 2 grudnia 2015, aktualizowano: piątek, 22 stycznia 2016

Kto w tym roku zdobędzie tytuł „Sportowiec Torunia Roku 2015" oraz „Młodzieżowiec Torunia Roku 2015"?SPORTOWIEC TORUNIA ROKU 2015
Aby zagłosować na wybranego kandydata w kategorii Sportowiec Torunia Roku 2015, wyślij SMS pod numer 7148 (koszt to 1,23 zł z VAT), wpisując w treści NOW.ST.numer kandydata
Finałowy etap głosowania trwa od 9.01. do 22.01.2016 r. do godz. 23:59.


MŁODZIEŻOWIEC TORUNIA ROKU 2015
Aby zagłosować na wybranego kandydata w kategorii Młodzieżowiec Torunia Roku 2015, wyślij SMS pod numer 7148 (koszt to 1,23 zł z VAT), wpisując w treści NOW.M.numer kandydata
Głosowanie trwa do 22.01.2016 r. do godz. 23:59.

Zgodnie z regulaminem utajniliśmy wyniki głosowania. Oficjalne ogłoszenie nastąpi podczas Balu Sportowca 6.02.2016 roku.
Regulamin plebiscytu
„Sportowiec Torunia Roku 2015” oraz „Młodzieżowiec Torunia Roku 2015”


§1. Organizator i Współorganizator
Wydział Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Torunia z siedzibą w Toruniu przy ul. Fałata 39 zwany w dalszej części Organizatorem wraz z Express Media sp. z o.o. z siedziba w Bydgoszczy przy ul. Warszawskiej 13 zwany w dalszej części regulaminu Współorganizatorem organizują plebiscyt „Sportowiec Torunia 2015” i „Młodzieżowiec Torunia 2015”. Czytelnicy wybierają w głosowaniu kuponowym i SMS-owym wyłonionych przez Kapitułę sportowców do tytułu „Sportowiec Torunia 2015” oraz zgłaszają a następnie wybierają w głosowaniu SMS-owym wyselekcjonowanych przez Kapitułę sportowców młodzieżowych.

§2. Zasady plebiscytu dla Czytelników
1) SPORTOWIEC TORUNIA ROKU 2015
Kapituła plebiscytu wyłoni 10 kandydatów do tytułu „Sportowca Torunia Roku 2015”.
Pierwszy etap głosowania Czytelników rozpocznie się 4.12.2015 r. i potrwa 31.12.2015 r., do godz. 23.59. Do drugiego etapu głosowania zakwalifikuje się 5 kandydatów, którzy uzyskają najwięcej głosów w pierwszym etapie głosowania. Głosy z formuły SMS-owej i kuponowej zostaną zliczone razem. Drugi etap głosowania rozpocznie się 9.01.2016 r. i potrwa do 22.01.2016 r. Wyniki z pierwszego etapu głosowania zostaną wyzerowane.
Głosowanie w pierwszym etapie odbędzie się za pomocą SMS-ów i kuponów, natomiast w drugim wyłącznie za pomocą SMS-ów. Jeden SMS jest równoważnym głosem z jednym kuponem. Jeden kupon to jeden głos. Z jednego numeru telefonu można wysłać nieograniczoną ilość SMS-ów. Koszt przysłania kuponu – wg cennika poczty. Kupony można też dostarczać osobiście do siedziby Redakcji. Można przesłać nieograniczoną ilość oryginalnych – wyciętych z „Nowości” kuponów.

2) MŁODZIEŻOWIEC TORUNIA ROKU 2015
Czytelnicy zgłaszają kandydatów do tytułu „Młodzieżowca Torunia Roku 2015”drogą SMS-ową pod numer 7148 (koszt to 1,23 zł z VAT). Kandydatów można zgłaszać od 4.12.2015 r. do 13.12.2015 r.
Aby zgłosić kandydata do tytułu „Młodzieżowiec Torunia Roku 2015” w treści SMS-a należy wpisać: NOW.M.nazwisko i imię sportowca
Spośród zgłoszeń Czytelników Kapituła plebiscytu wybierze 15 kandydatów do tytułu „Młodzieżowca Torunia Roku 2015”.
Głosowanie Czytelników rozpocznie się 18.12.2015 r. i potrwa 22.01.2016 r., do godz. 23.59. Głosowanie odbędzie się w formie SMS-owej. Jeden SMS to jeden głos. Z jednego numeru telefonu można wysłać nieograniczoną ilość SMS-ów.Na stronie internetowej www.nowosci.com.pl będą publikowane aktualne wyniki głosowania SMS-owego w obu kategoriach. W „Nowościach – Dzienniku Toruńskim” będzie również drukowana lista prefiksów do głosowania. W jednym SMS-ie należy wpisać prefiks tylko jednego kandydata. Wyniki utajnimy najpóźniej dzień przed końcem głosowania (zarówno w pierwszym jak i drugim etapie głosowania). Po zakończeniu pierwszego etapu plebiscytu zliczone zostaną głosy z formuły SMS-owej i kuponowej (w kategorii „Sportowiec Torunia Roku 2015”). Wyniki z pierwszego etapu głosowania zostaną wyzerowane.
W drugim etapie plebiscytu głosowanie będzie odbywało się wyłącznie za pomocą SMS-ów.
W kategorii „Młodzieżowiec Torunia Roku 2015” zgłaszanie kandydatów i głosowanie będzie odbywało się za pomocą SMS-ów.
Dla dwóch Czytelników głosujących w drugim etapie plebiscytu „Sportowiec Torunia Roku 2015” oraz dla jednego Czytelnika głosującego w plebiscycie „Młodzieżowiec Torunia Roku 2015” przygotowaliśmy łącznie trzy karty pre-paid, każda o wartości 100 zł.
Prawidłowość nadsyłania SMS-ów oraz kuponów oceniać będzie Komisja złożona z przedstawicieli Współorganizatora plebiscytu.

§3. Termin plebiscytu
Plebiscyt o wybranej tematyce będzie trwać w terminie od 4.12.2015 roku do 22.01.2016 roku.
Terminy:
1) Sportowiec Torunia Roku 2015
 I tura głosowania SMS-owego oraz za pomocą kuponów 4.12.2015 roku do 31.12.2015 roku
 II tura głosowania SMS-owego: 9.01.2016 roku do 22.01.2016 roku. Głosy z pierwszego etapu głosowania zostaną wyzerowane.
 oficjalne wyniki oraz wręczenie nagród – Bal Sportowca Roku 2015 w Toruniu 6.02.2016 r.
2) Młodzieżowiec Torunia Roku 2015
 zgłaszanie sportowców poprzez SMS 4.12-13.12.2015 r. do godz. 23:59
 start głosowania SMS-owego 18.12.2015 roku do 22.01.2016 roku
 oficjalne wyniki oraz wręczenie nagród – Bal Sportowca Roku 2015 w Toruniu 6.02.2016 r.

§4.
Do udziału w plebiscycie nie mają prawa pracownicy i współpracownicy Organizatora, a także osoby, którym powierzono określone prace w związku z organizowaniem plebiscytu oraz członkowie ich najbliższych rodzin.

§5. Skład Kapituły plebiscytu:
1. Zbigniew Fiderewicz - Wiceprezydent Torunia (przewodniczący)
2. Mariola Soczyńska - Dyrektor Wydziału Sportu i Turystyki UM Torunia
3. Henryk Boś - Szef Rady Sportu przy Prezydencie m. Torunia
4. Marek Zaborski - Redaktor Naczelny TV Toruń
5. Piotr Bednarczyk- Kierownik Redakcji Sportowej
6. Karolina Żakowicz – Przedstawiciel Działu Sprzedaży „Express Media” sp. z o.o.
7. Aleksandra Pazderska – Certyfikowana Osoba Nadzorująca


§6. Skład Komisji nadzorującej prawidłowość zgłoszeń, głosowania i technicznego funkcjonowania plebiscytu:
1. Piotr Bednarczyk - Kierownik Redakcji Sportowej
2. Karolina Żakowicz – Przedstawiciel Działu Sprzedaży „Express Media” sp. z o.o.
3. Aleksandra Pazderska – Certyfikowana Osoba Nadzorująca

§7.
Reklamacje dotyczące plebiscytu należy przesyłać wraz z uzasadnieniem na adres Organizatora z dopiskiem „Sportowiec Torunia 2015” i „Młodzieżowiec Torunia 2015”- reklamacja” w terminie 7 dni od dnia zakończenia Plebiscytu (o terminie złożenia reklamacji decyduje data stempla pocztowego). Reklamacje zgłoszone po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane. Termin rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora wynosi 30 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora (data stempla pocztowego).

§8.
1. Uczestnictwo w plebiscycie zobowiązuje do przestrzegania regulaminu. Regulamin zostanie zamieszczony na stronach www gazety.
2. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady plebiscytu.
3. Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji zapisów niniejszego regulaminu. Wszelkie decyzje Organizatora będą wiążące i ostateczne.
4. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie plebiscytu, których nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej.
5. Zwycięzcom nagród nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody ani do otrzymania jej ekwiwalentu (pieniężnego, rzeczowego). Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakość i użyteczność wygranej przez zwycięzcę Plebiscytu nagrody (w tym odpowiedzialności z tytułu gwarancji lub rękojmi za wady rzeczy będącej nagrodą). Odpowiedzialnym z tego tytułu jest osoba udzielająca gwarancji (producent, dystrybutor, sprzedawca).
§9. Dane osobowe
Organizator informuje, że przekazane dane osobowe Czytelnika głosującego w plebiscycie będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Plebiscytu. Czytelnik głosujący w plebiscycie wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w tym celu przez Organizatora. Powyższa zgoda obejmuje również zgodę na ewentualną nieodpłatną publikację imienia i nazwiska oraz zdjęcia Laureatów Plebiscytu na stronach internetowych oraz gazety. Czytelnik głosujący w plebiscycie może wyrazić również zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora Plebiscytu dla innych celów marketingowych. Administratorem zbioru danych osobowych Express Media sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Warszawskiej Administrator danych osobowych informuje, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, choć warunkuje możliwość udziału w Plebiscycie, oraz że Czytelnikowi głosującemu w plebiscycie przysługuje prawo dostępu do jego danych oraz ich poprawiania.
Prawidłowość nadsyłania SMS-ów oraz kuponów oceniać będzie Komisja złożona z przedstawicieli Organizatora plebiscytu.

1. Czytelnik głosujący w plebiscycie wyraża zgodę na kontaktowanie się z Czytelnikiem przez Express Media sp. z o.o., 85-058 Bydgoszcz, ul. Warszawska 13 lub podmiot trzeci na jej zlecenie, z użyciem telefonu i SMS na potrzeby obsługi i wykonania niniejszego regulaminu plebiscytu.


2. Czytelnik głosujący w plebiscycie wyraża zgodę na powierzenie przetwarzania danych osobowych przez Express Media sp. z o.o. , 85-058 Bydgoszcz, ul. Warszawska 13, na potrzeby plebiscytu podmiotom, którym Wydawca powierzy działanie w swoim imieniu dla realizacji niniejszego regulaminu plebiscytu.

3. Podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych przez Express Media sp. z o.o., 85-058 Bydgoszcz, ul. Warszawska 13. Spółka informuje, że jest administratorem danych osobowych. Właściciel danych ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania w siedzibie Spółki. Nadto ma prawo w każdym czasie wyrazić sprzeciw co do przetwarzania jego danych przez Spółkę, cofnąć zgodę lub żądać usunięcia przetwarzanych danych osobowych, w zakresie przewidzianym przez przepisy w/w ustawy. Oświadczenia woli o w/w treści powinny być ze względów bezpieczeństwa wyrażone na piśmie. Podanie danych jest dobrowolne.

4. Czytelnik głosujący w plebiscycie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów własnych firmy Express Media sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy.

5. Czytelnik głosujący w plebiscycie wyraża zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na podane adresy e-mail i numery telefonu informacji handlowych dotyczących usług i produktów własnych oraz partnerów firmy Express Media sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy.

6. Czytelnik głosujący w plebiscycie wyraża zgodę na wykorzystywanie w stosunku do uczestnika przez Express Media sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy dla celów marketingu bezpośredniego końcowego urządzenia telekomunikacyjnego (telefon, komputer, smartfon) oraz automatycznych systemów wywołujących.

§10.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo (jeśli okoliczności tego będą wymagać) do zmian zasad plebiscytu.REGULAMIN - SPORTOWIEC TORUNIA ROKU 2015 ORAZ MŁODZIEŻOWIEC TORUNIA ROKU 2015 „NOWOŚCI - DZIENNIKA TORUŃSKIEGO”