Sobota, 23 lutego 2019

„Moja podróż w czasie" „Expressu Bydgoskiego"

Tagi: Express Bydgoski podróż podróż w czasie Bydgoszcz województwo kujawsko-pomorskie plebiscyt

poniedziałek, 23 listopada 2015, aktualizowano: czwartek, 26 listopada 2015
Regulamin „Expressu Bydgoskiego” „Moja podróż w czasie”

§1.
Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa zasady przeprowadzenia plebiscytu pod nazwą „Moja podróż w czasie”. Czytelnicy „Expressu Bydgoskiego” będą wybierać w głosowaniu SMS-owym najciekawsze zdjęcia wykonane w 2015 roku oraz około 25 lat temu.

§2.
Organizatorem plebiscytu jest firma Express Media Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Warszawska 13, 85-058 Bydgoszcz (zwana dalej Organizatorem).

§3.
W pierwszym etapie plebiscytu Czytelnicy wysyłają drogą e-mailową dwa zdjęcia: jedno aktualne (wykonane w 2015 roku) oraz jedno sprzed około 25 lat. Na zdjęciach może być osoba wysyłająca zgłoszenie, jej rodzina lub znajomi. Komisja weryfikacyjna na podstawie zgłoszeń Czytelników, wybierze zdjęcia, które wezmą udział w głosowaniu. Czytelnicy głosują w formie SMS-owej na najciekawsze fotografie. Oficjalne ogłoszenie wyników i przekazanie nagród Zwycięzcy odbędzie się w Bydgoszczy do końca stycznia 2016 r.

§4.
Zgłaszanie kandydatur do plebiscytu „Moja podróż w czasie” trwa od 23.11 do 6.12.2015 roku. Zdjęcia należy wysyłać pod adresem e-mailowym: konkurs@express.bydgoski.pl. Na zdjęciach może znajdować się jedna lub kilka osób. Mogą one również być wykonane na tle bydgoskich zabytków (ukazanie jak zmieniało się miasto). We wszystkich przypadkach zostanie nagrodzona osoba przesyłająca zgłoszenie do plebiscytu.
Zgłoszenie do plebiscytu powinno zawierać następujące elementy:
- dwa zdjęcia: jedno aktualne (wykonane w 2015 roku) oraz jedno sprzed około 25 lat,
- daty wykonania obu zdjęć,
- imię i nazwisko osoby zgłaszającej,
- numer telefonu kontaktowego,
- oświadczenie, że osoba zgłaszająca zdjęcia do plebiscytu posiada zgodę na wykorzystanie wizerunku sfotografowanych osób oraz zgodę autora zdjęcia na wykorzystanie fotografii
(WZÓR: Ja ……….(imię i nazwisko), urodzony/a …………(data urodzenia), posiadam zgodę na nieodpłatną publikację wizerunku sfotografowanych na zdjęciach osób oraz zgodę autora nadesłanego zdjęcia na publikację fotografii przez Organizatora plebiscytu. Pisemne potwierdzenie obejmuje zgodę na wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć, za pośrednictwem mediów elektronicznych i drukowanych.)

Głosowanie rozpocznie się 14.12.2015 r. i potrwa do 31.12.2015 r.
SMS-a należy wysłać pod numer 7148. Koszt wysłania SMS-a to 1,23 zł z VAT.

§5.
Głosowanie w plebiscycie odbywać się będzie poprzez SMS-y, Z jednego numeru telefonu można wysłać nieograniczoną ilość SMS-ów. Wysłanie SMS-a jest równoznaczne z zakupem bieżącego ewydania „Expressu Bydgoskiego”. Poprawnie wysłany SMS ze zgłoszeniem powinien zawierać prefiks tylko jednej pozycji na liście. Lista prefiksów jest drukowana w „Expressie Bydgoskim”.


§6.
Nagrodą dla Zwycięzcy plebiscytu będzie karta prepaid o wartości 250 zł.

Z okazji 25-lecia „Expressu Bydgoskiego” dwudziesta piąta osoba, która zagłosuje
w plebiscycie, otrzyma kartę prepaid o wartości 100 zł.


§7.
Wyniki plebiscytu będą usunięte ze strony www.express.bydgoski.pl najpóźniej na jeden dzień przed zakończeniem plebiscytu - celem utajnienia przed oficjalnym ogłoszeniem.

§8
W plebiscycie nie mogą brać udziału pracownicy i współpracownicy Organizatora, a także osoby, którym powierzono określone prace w związku z organizowaniem konkursu oraz członkowie ich najbliższych rodzin.

§9.
Nad prawidłowością przebiegu plebiscytu i nadsyłania SMS-ów czuwać będzie komisja w składzie:
a) Artur Szczepański – Redaktor Naczelny
b) Jarosław Reszka – Redakcja
c) Karolina Żakowicz - Marketing
d) Aleksandra Pazderska - Certyfikowana Osoba Nadzorująca

§10.
Reklamacje dotyczące plebiscytu należy przesyłać wraz z uzasadnieniem na adres Organizatora z dopiskiem „Moja podróż w czasie - reklamacja” w terminie 7 dni od dnia zakończenia Plebiscytu (o terminie złożenia reklamacji decyduje data stempla pocztowego). Reklamacje zgłoszone po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane. Termin rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora wynosi 30 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora (data stempla pocztowego).

§11.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
a) problemy w funkcjonowaniu plebiscytu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej;
b) przerwy w funkcjonowaniu plebiscytu zaistniałe z przyczyn technicznych lub niezależnych od Organizatora;
c) udziału w plebiscycie niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i szkody tym spowodowane.

§12.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w razie zmiany przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny, w szczególności, jeżeli zmiana pozwoli na sprawne i zgodne z przepisami przeprowadzenie plebiscytu.

§13.
Udział w plebiscycie jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.
Szczegółowy regulamin akcji będzie dostępny przez cały czas trwania plebiscytu w siedzibie Organizatora oraz na www.express.bydgoski.pl, gdzie będzie można także śledzić bieżące wyniki głosowania.

§14.
Organizator informuje, że przekazane dane osobowe Czytelnika będą przetwarzane w celu przeprowadzenia plebiscytu. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w tym celu przez Organizatora. Uczestnik wyraża również zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora plebiscytu dla innych celów marketingowych. Administratorem zbioru danych osobowych jest Express Media sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Warszawskiej 13.
Administrator danych osobowych informuje, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, choć warunkuje możliwość udziału w plebiscytach, oraz że Czytelnikowi przysługuje prawo dostępu do jego danych oraz ich poprawiania.


REGULAMIN PLEBISCYTU „MOJA PODRÓŻ W CZASIE" „EXPRESSU BYDGOSKIEGO"