Sobota, 23 lutego 2019

„Kujawsko-Pomorska Gęsina na Św. Marcina" w „Nowościach"

Tagi: Kujawsko-Pomorska Gęsina na Św. Marcina województwo kujawsko-pomorskie Toruń Lipno Golub-Dobrzyń Chełmża

piątek, 30 października 2015, aktualizowano: piątek, 6 listopada 2015

Chcesz wygrać gęsią tuszkę?
Na konkursowiczów „Nowości – Dziennika Toruńskiego” czeka w sumie 105 gęsich tuszek!
Szczegółowych instrukcji szukaj na łamach „Nowości” 3.11 oraz 6.11.2015 roku.


50 gęsich tuszek mogą wygrać konkursowicze „Nowości Grudziądz”. Szczegółowe instrukcje opublikujemy na łamach „Nowości Grudziądz” 6.11.2015 roku.

Także dla Czytelników naszych tygodników przygotowaliśmy konkurs „Gęsina na Św. Marcina”.
Do wygrania:
- 15 gęsich tuszek w „Tygodniku Lipno”,
- 20 gęsich tuszek w „Tygodniku Golub-Dobrzyń”,
- 25 gęsich tuszek w „Tygodniku Chełmża”,
Szczegółowe instrukcje opublikujemy na łamach wymienionych tygodników w piątek 6.11.2015.

Gęsie tuszki należy odebrać 7.11.2015 w podanych w SMS-ie zwrotnym punktach (SMS otrzymają tylko zwycięzcy, najpóźniej 6.11.2015 roku do godziny 16:00). Nie ma możliwości zmiany miejsca odbioru gęsi ani terminu. Nagrodę może odebrać tylko osoba, której dane zostały wpisane w SMS-ie konkursowym. Przy odbiorze należy okazać dowód tożsamości. Nieodebrana nagroda przepada.


REGULAMIN PLEBISCYTU „KUJAWSKO-POMORSKA GĘSINA NA ŚW.MARCINA" „NOWOŚCI-DZIENNIKA TORUŃSKIEGO"


„Kujawsko-Pomorska gęsina na św. Marcina”
Regulamin konkursu dla Czytelników


§1.
Express Media sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Warszawskiej 13 oraz Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, zwani w dalszej części regulaminu Organizatorami organizują dla Czytelników „Expressu Bydgoskiego”, „Nowości -Dziennika Toruńskiego” oraz tygodników regionalnych konkurs SMS-owy „Kujawsko-Pomorska gęsina na św. Marcina”

§2.
Konkursy o wybranej tematyce odbędą się w datach opublikowanych w tytułach spółki Express Media w terminie od 2.11 do 9.11.2015 roku.

§3.
Czytelnicy wysyłają prawidłowo SMS ze swoimi danymi o konkretnej godzinie.
Pula nagród trafia do osób których SMS zostanie zapisany w systemie SMS firmy Bild Presse najbliżej wyznaczonej przez Organizatorów godziny. Prefiksy, które należy wpisać w treści SMS-a publikujemy w „Expressie Bydgoskim”, „Nowościach -Dzienniku Toruńskim” oraz tygodnikach regionalnych.
SMS-y należy wysyłać pod numer 7148. Koszt wysłania SMS-a to 1,23 z VAT. Z jednego numeru telefonu można wysłać nieograniczoną ilość SMS-ów. Jeden SMS to jeden głos. Wysłanie SMS-a jest równoznaczne z zakupem bieżącego ewydania gazety.
Zwycięzcy zostaną poinformowani o wygranej SMS-em. Osoby, którym się nie powiodło będą poinformowani o przegranej SMS-em.
Zwycięzcy zostaną poinformowani o miejscu i godzinie odbioru nagrody najpóźniej dzień przed dystrybucją nagród.
Nagrodę należy odebrać w terminie podanym w SMS-ie, którego otrzymają Zwycięzcy najpóźniej w piątek 6.11.2015 r. do godziny 16:00. W przypadku nie odebrania nagrody w tym terminie nagroda- gęsia tuszka przepada. Przy odbiorze należy mieć przy sobie dowód osobisty i na prośbę okazać dane. Do odbioru uprawniona jest osoba, której imię i nazwisko zostały podane w SMS-ie zgłoszeniowym i która otrzymała SMS-ową informację iż jest zwycięzcą. Nie ma możliwości zmiany miejsca odbioru nagrody ani danych Zwycięzcy.
Jedna osoba może odebrać jedną gęś.

§4.
Do udziału w konkursie nie mają prawa pracownicy i współpracownicy Organizatorów, a także osoby, którym powierzono określone prace związane z organizowaniem konkursu.

§5.
Organizatorzy informują, że przekazane dane osobowe uczestnika Konkursu będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w tym celu przez Organizatorów. Powyższa zgoda obejmuje również zgodę na ewentualną nieodpłatną publikację imienia i nazwiska oraz zdjęcia Laureatów Konkursu na stronach internetowych oraz w gazecie. Uczestnik może wyrazić również zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatorów Konkursu dla innych celów marketingowych. Administratorem zbioru danych osobowych Express Media sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Warszawskiej 13 oraz Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego
w Toruniu. Administratorzy danych osobowych informują, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, choć warunkuje możliwość udziału w Konkursach, oraz że uczestnikowi Konkursów przysługuje prawo dostępu do jego danych oraz ich poprawiania.
Prawidłowość nadsyłania SMS-ów oceniać będzie Komisja Konkursowa złożona z przedstawicieli Organizatorów konkursu.

§6.
Skład Komisji Konkursowej:
1. Karolina Żakowicz – przedstawiciel Działu Sprzedaży „Express Media” sp. z o.o.
2. Kamila Dorawa – przedstawiciel Działu Sprzedaży „Express Media” sp. z o.o.
3. Aleksandra Pazderska - przedstawiciel Działu Sprzedaży „Express Media” sp. z o.o.

§7.
Uczestnictwo w konkursie zobowiązuje do przestrzegania regulaminu Konkursu. Regulamin zostanie zamieszczony na stronach www gazety.
Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo interpretacji zapisów niniejszego regulaminu. Wszelkie decyzje Organizatorów będą wiążące i ostateczne.
Organizatorzy zastrzegają, że nie ponoszą odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej.
Zwycięzcom nagród nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody ani do otrzymania jej ekwiwalentu (pieniężnego, rzeczowego). Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za jakość i użyteczność wygranej przez zwycięzcę Konkursu nagrody (w tym odpowiedzialności z tytułu gwarancji lub rękojmi za wady rzeczy będącej nagrodą). Odpowiedzialnym z tego tytułu jest osoba udzielająca gwarancji (producent, dystrybutor, sprzedawca).
Szczegółowy regulamin akcji będzie dostępny przez cały czas trwania konkursu w siedzibie firmy Express Media Sp. z o.o. przy ul. Warszawskiej 13 w Bydgoszczy oraz na stronach www.express.bydgoski.pl, www.nowosci.com.pl.

§8.
Reklamacje dotyczące konkursu należy przesyłać wraz z uzasadnieniem na adres firmy Express Media Sp. z o.o. „Kujawsko-Pomorska gęsina na św. Marcina” w terminie 7 dni od dnia zakończenia Plebiscytu (o terminie złożenia reklamacji decyduje data stempla pocztowego). Reklamacje zgłoszone po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane. Termin rozpatrzenia reklamacji przez Organizatorów wynosi 30 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatorów (data stempla pocztowego).
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo (jeśli okoliczności tego będą wymagać) do zmian zasad konkursu.