Sobota, 23 lutego 2019

„Twoja okolica, Twoje osiedle, Twój Toruń"

Tagi: Miasto Toruń Toruń plebiscyt budżet partycypacyjny osiedle

sobota, 10 października 2015, aktualizowano: piątek, 27 listopada 2015

Lubisz swoje osiedle? Uważasz, że jest przyjazne mieszkańcom, zadbane oraz zapewniony jest na nim wysoki standard życia? Zagłosuj w naszym plebiscycie!Aby zagłosować na wybrane osiedle, wyślij SMS pod numer 7148 (koszt to 1,23 zł z VAT). W treści SMS-a wpisz NOW.Y.numer osiedla, na które chcesz oddać głos.

Głosowanie trwa do 15.11.2015 r. do godz. 23:59. W treści SMS-a należy wpisać prefiks tylko jednego osiedla lub inwestycji.


Z jednego numeru telefonu można wysłać nieograniczoną ilość SMS-ów. Prosimy nic nie wpisywać po numerze osiedla lub inwestycji. System nie przyjmie takiej wiadomości.

Głosowanie zakończone Wyniki głosowania poniżej
Wyniki głosowania w plebiscycie:
Twoja okolica, Twoje osiedle, Twój Toruń


Zgodnie z regulaminem plebiscytu wyniki głosowania zostały utajnione do momentu ich oficjalnego ogłoszenia.


Regulamin „Nowości-Dziennika Toruńskiego” „Twoja okolica, Twoje osiedle, Twój Toruń”

§1.
Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa zasady przeprowadzenia plebiscytu pod nazwą „Twoja okolica, Twoje osiedle, Twój Toruń”. Czytelnicy „Nowości-Dziennika Toruńskiego” będą wybierać w głosowaniu SMS-owym osiedle, które stale się rozwija, jest przyjazne mieszkańcom i jest na nim zapewniony wysoki standard życia.

§2.
Organizatorem plebiscytu jest firma Express Media Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Warszawska 13, 85-058 Bydgoszcz (zwana dalej Organizatorem).

§3.
W pierwszym etapie plebiscytu Czytelnicy zgłaszają w formie SMS-owej ulubione toruńskie osiedla. Komisja weryfikacyjna na podstawie zgłoszeń Czytelników, wybiera zgłoszenia, które wezmą udział w głosowaniu. Czytelnicy głosują w formie SMS-owej na Najlepsze Toruńskie Osiedle Roku 2015. Oficjalne ogłoszenie wyników nastąpi do końca listopada 2015 r. Przekazanie nagród Zwycięzcy odbędzie się w Toruniu do 15 grudnia 2015 r.

§4.
Zgłaszanie propozycji do plebiscytu „Twoja okolica, Twoje osiedle, Twój Toruń” trwa od 10.10 do 16.10.2015 roku. Głosowanie rozpocznie się 23.10.2015 r. i potrwa do 15.11.2015 r. do godz. 23:59. SMS-a należy wysłać pod numer 7148. Koszt wysłania SMS-a to 1,23 zł z VAT.

Poprzez osiedle Organizator rozumie wydzielony obszar miasta, jednostkę urbanistyczną, której istnienie jest formalnie zatwierdzone w podziale administracyjnym miasta przez Urząd Miasta Torunia.

Aby zgłosić osiedle do plebiscytu, należy wysłać SMS-a o treści:
NOW.Y.nazwa osiedla


§5.
Głosowanie w plebiscycie odbywać się będzie poprzez SMS-y, Z jednego numeru telefonu można wysłać nieograniczoną ilość SMS-ów. Wysłanie SMS-a jest równoznaczne z zakupem bieżącego ewydania „Nowości-Dziennika Toruńskiego”. Poprawnie wysłany SMS ze zgłoszeniem powinien zawierać prefiks tylko jednej pozycji na liście. Lista prefiksów jest drukowana w „Nowościach-Dzienniku Toruńskim”.

§6.
W kategorii Najlepsze Bydgoskie Osiedle Roku 2015 uhonorowana zostanie Rada Osiedla, które zwycięży w plebiscycie. Otrzyma ona do wykorzystania reklamę o powierzchni 6x2 moduły w wydaniu codziennym „Nowości-Dziennika Toruńskiego”.

Czytelnik, który zagłosuje w plebiscycie jako 48. osoba, otrzyma kartę prepaid o wartości 100 zł.

§7.
Wyniki plebiscytu będą usunięte ze strony www.nowosci.com.pl najpóźniej na jeden dzień przed zakończeniem plebiscytu - celem utajnienia przed oficjalnym ogłoszeniem.

§8
W plebiscycie nie mogą brać udziału pracownicy i współpracownicy Organizatora, a także osoby, którym powierzono określone prace w związku z organizowaniem konkursu oraz członkowie ich najbliższych rodzin.

§9.
Nad prawidłowością przebiegu plebiscytu i nadsyłania SMS-ów czuwać będzie komisja w składzie:
a) Artur Szczepański – Redaktor Naczelny
b) Marek Nienartowicz – Redakcja
c) Szymon Spandowski - Redakcja
d) Karolina Żakowicz - Marketing
e) Aleksandra Pazderska - Certyfikowana Osoba Nadzorująca

§10.
Reklamacje dotyczące plebiscytu należy przesyłać wraz z uzasadnieniem na adres Organizatora z dopiskiem „Twoja okolica, Twoje osiedle, Twój Toruń - reklamacja” w terminie 7 dni od dnia zakończenia Plebiscytu (o terminie złożenia reklamacji decyduje data stempla pocztowego). Reklamacje zgłoszone po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane. Termin rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora wynosi 30 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora (data stempla pocztowego).

§11.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
a) problemy w funkcjonowaniu plebiscytu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej;
b) przerwy w funkcjonowaniu plebiscytu zaistniałe z przyczyn technicznych lub niezależnych od Organizatora;
c) udziału w plebiscycie niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i szkody tym spowodowane.

§12.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w razie zmiany przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny, w szczególności, jeżeli zmiana pozwoli na sprawne i zgodne z przepisami przeprowadzenie plebiscytu.


§13.
Udział w plebiscycie jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.
Szczegółowy regulamin akcji będzie dostępny przez cały czas trwania plebiscytu w siedzibie Organizatora oraz na www.nowosci.com.pl, gdzie będzie można także śledzić bieżące wyniki głosowania.

§14.
Organizator informuje, że przekazane dane osobowe Czytelnika będą przetwarzane w celu przeprowadzenia plebiscytu. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w tym celu przez Organizatora. Uczestnik wyraża również zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora plebiscytu dla innych celów marketingowych. Administratorem zbioru danych osobowych jest Express Media sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Warszawskiej 13.
Administrator danych osobowych informuje, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, choć warunkuje możliwość udziału w plebiscytach, oraz że Czytelnikowi przysługuje prawo dostępu do jego danych oraz ich poprawiania.


REGULAMIN PLEBISCYTU „TWOJA OKOLICA, TWOJE OSIEDLE, TWÓJ TORUŃ" „NOWOŚCI-DZIENNIKA TORUŃSKIEGO"