Sobota, 23 lutego 2019

„Belfer Roku 2015" „Nowości-Dziennika Toruńskiego"

Tagi: PLEBISCYT Belfer Roku 2015 nauczyciel nauczyciele szkolnictwo Toruń Nowości-Dziennik Toruński szkoła

piątek, 4 września 2015, aktualizowano: środa, 4 listopada 2015

Zebraliśmy zgłoszenia najlepszych nauczycieli z Torunia i okolic według naszych Czytelników. Zapraszamy do głosowania na wybranych kandydatów, którzy swoją pracą inspirują uczniów do zdobywania wiedzy, poszerzania horyzontów i efektywnego rozwoju.


Aby zagłosować na wybranego nauczyciela, wyślij SMS pod numer 7248 (koszt to 2,46 zł z VAT). W treści SMS-a wpisz NOW.B.numer nauczyciela, na którego chcesz oddać swój głos.


Głosowanie trwa do 16.10.2015 r. do godz. 23:59.


Zwycięzca plebiscytu otrzyma nowoczesny tablet.

Dwudziesta piąta, dwieście pięćdziesiąta oraz dwa tysiące pięćsetna osoba, która zagłosuje w plebiscycie, otrzyma zestaw gadżetów.
Regulamin „Nowości - Dziennika Toruńskiego” „Belfer Roku 2015”


§1.
Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa zasady przeprowadzenia plebiscytu pod nazwą „Belfer Roku 2015”. Czytelnicy „Nowości – Dziennika Toruńskiego” będą wybierać w głosowaniu SMS-owym (zgłoszonego wcześniej) najlepszego nauczyciela z Torunia lub okolic.

§2.
Organizatorem plebiscytu jest firma Express Media Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Warszawska 13, 85-058 Bydgoszcz (zwana dalej Organizatorem).

§3.
W pierwszym etapie plebiscytu Czytelnicy zgłaszają w formie SMS-owej nauczyciela do tytułu „Belfer Roku 2015”. Komisja weryfikacyjna na podstawie zgłoszeń czytelników, wybiera uczestników, którzy wezmą udział w głosowaniu. Czytelnicy głosują w formie SMS-owej na „Belfra Roku 2015”. Oficjalne ogłoszenie wyników i przekazanie nagród Zwycięzcy odbędzie się w Toruniu do końca października 2015 r.

§4.
Zgłaszanie uczestników plebiscytu „Belfer Roku 2015” trwa od 4.09 do 20.09.2015 roku. Głosowanie SMS-owe trwać będzie od 25.09 do 16.10.2015 roku do godziny 23:59. SMS-a należy wysłać pod numer 7248. Koszt wysłania SMS-a to 2,46 zł z VAT.

Zgłoszenie musi zawierać nazwisko i imię nauczyciela oraz nazwę i adres szkoły, w której aktualnie pracuje.
Do plebiscytu można zgłaszać tylko osoby czynnie wykonujące zawód nauczyciela.

§5.
Głosowanie w plebiscycie odbywać się będzie poprzez SMS-y, Z jednego numeru telefonu można wysłać nieograniczoną ilość SMS-ów. Wysłanie SMS-a jest równoznaczne z zakupem bieżącego ewydania „Nowości – Dziennika Toruńskiego”. Poprawnie wysłany SMS ze zgłoszeniem kandydata powinien zawierać tylko prefiks jednej osoby. Lista prefiksów jest drukowana w „Nowościach - Dzienniku Toruńskim”.

§6
Dla Zwycięzcy plebiscytu zostały przygotowane nagrody niespodzianki. Nagrody nie podlegają wymianie na równowartość pieniężną.
Dwudziesta piąta, dwieście pięćdziesiąta oraz dwa tysiące pięćsetna osoba, która zagłosuje w plebiscycie, otrzyma zestaw gadżetów.

§7.
Wyniki plebiscytu będą usunięte ze strony www.nowosci.com.pl najpóźniej na dwa dni przed zakończeniem plebiscytu - celem utajnienia przed oficjalnym ogłoszeniem.

§8.
W plebiscycie nie mogą brać udziału pracownicy i współpracownicy Organizatora, a także osoby, którym powierzono określone prace w związku z organizowaniem konkursu oraz członkowie ich najbliższych rodzin.

§9.
Nad prawidłowością przebiegu plebiscytu i nadsyłania SMS-ów czuwać będzie komisja w składzie:
a) Artur Szczepański – Redaktor Naczelny
b) Marek Nienartowicz – Redakcja
c) Justyna Wojciechowska-Narloch - Redakcja
d) Karolina Żakowicz - Marketing
e) Aleksandra Pazderska - Certyfikowana Osoba Nadzorująca

§10.
Reklamacje dotyczące plebiscytu należy przesyłać wraz z uzasadnieniem na adres Organizatora z dopiskiem „Belfer Roku 2015 - reklamacja” w terminie 7 dni od dnia zakończenia Plebiscytu (o terminie złożenia reklamacji decyduje data stempla pocztowego). Reklamacje zgłoszone po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane. Termin rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora wynosi 30 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora (data stempla pocztowego).

§11.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
a) problemy w funkcjonowaniu plebiscytu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej;
b) przerwy w funkcjonowaniu plebiscytu zaistniałe z przyczyn technicznych lub niezależnych od Organizatora;
c) udziału w plebiscycie niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i szkody tym spowodowane.

§12.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w razie zmiany przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny, w szczególności, jeżeli zmiana pozwoli na sprawne i zgodne z przepisami przeprowadzenie plebiscytu.

§13.
Udział w plebiscycie jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.
Szczegółowy regulamin akcji będzie dostępny przez cały czas trwania plebiscytu w siedzibie Organizatora oraz na www.nowosci.com.pl, gdzie będzie można także śledzić bieżące wyniki głosowania. Wyniki plebiscytu będą usunięte ze strony www.nowosci.com.pl najpóźniej na dwa dni przed zakończeniem plebiscytu - celem utajnienia przed oficjalnym ogłoszeniem.

§14.
Organizator informuje, że przekazane dane osobowe Czytelnika będą przetwarzane w celu przeprowadzenia plebiscytu. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w tym celu przez Organizatora. Uczestnik wyraża również zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora plebiscytu dla innych celów marketingowych. Administratorem zbioru danych osobowych jest Express Media sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Warszawskiej 13.
Administrator danych osobowych informuje, że podanie danych osobowych jest dobrowolne,
choć warunkuje możliwość udziału w plebiscytach, oraz że Czytelnikowi przysługuje prawo dostępu do jego danych oraz ich poprawiania.


REGULAMIN PLEBISCYTU „BELFER ROKU 2015" „NOWOŚCI-DZIENNIKA TORUŃSKIEGO"