Sobota, 23 lutego 2019

„Belfer Roku 2015" „Expressu Bydgoskiego"

Tagi: PLEBISCYT Belfer Roku 2015 nauczyciel nauczyciele szkolnictwo Bydgoszcz Express Bydgoski szkoła

piątek, 4 września 2015, aktualizowano: środa, 4 listopada 2015

Zebraliśmy zgłoszenia najlepszych nauczycieli z Bydgoszczy i okolic według naszych Czytelników. Zapraszamy do głosowania na wybranych kandydatów, którzy swoją pracą inspirują uczniów do zdobywania wiedzy, poszerzania horyzontów i efektywnego rozwoju.


Aby zagłosować na wybranego nauczyciela, wyślij SMS pod numer 7248 (koszt to 2,46 zł z VAT). W treści SMS-a wpisz EX.B.numer nauczyciela, na którego chcesz oddać swój głos.


Głosowanie trwa do 16.10.2015 r. do godz. 23:59.


Zwycięzca plebiscytu otrzyma nowoczesny tablet.


Z okazji 25-lecia „Expressu Bydgoskiego” dwudziesta piąta, dwieście pięćdziesiąta oraz dwa tysiące pięćsetna osoba, która zagłosuje w plebiscycie, otrzyma podwójny voucher do Kina Helios na film 2D.
Głosowanie zakończone Wyniki głosowania poniżej
Wyniki głosowania w plebiscycie:
„Belfer Roku 2015" „Expressu Bydgoskiego"
Regulamin „Expressu Bydgoskiego” „Belfer Roku 2015”


§1.
Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa zasady przeprowadzenia plebiscytu pod nazwą „Belfer Roku 2015”. Czytelnicy „Expressu Bydgoskiego” będą wybierać w głosowaniu SMS-owym (zgłoszonego wcześniej) najlepszego nauczyciela z Bydgoszczy lub okolic.

§2.
Organizatorem plebiscytu jest firma Express Media Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Warszawska 13, 85-058 Bydgoszcz (zwana dalej Organizatorem).

§3.
W pierwszym etapie plebiscytu Czytelnicy zgłaszają w formie SMS-owej nauczyciela do tytułu „Belfer Roku 2015”. Komisja weryfikacyjna na podstawie zgłoszeń Czytelników, wybiera uczestników, którzy wezmą udział w głosowaniu. Czytelnicy głosują w formie SMS-owej na „Belfra Roku 2015”. Oficjalne ogłoszenie wyników i przekazanie nagród Zwycięzcy odbędzie się w Bydgoszczy do końca października 2015 r.

§4.
Zgłaszanie uczestników plebiscytu „Belfer Roku 2015” trwa od 4.09 do 20.09.2015 roku. Głosowanie SMS-owe trwać będzie od 25.09 do 16.10.2015 roku do godziny 23:59. SMS-a należy wysłać pod numer 7248. Koszt wysłania SMS-a to 2,46 zł z VAT.

Zgłoszenie musi zawierać nazwisko i imię nauczyciela oraz nazwę i adres szkoły, w której aktualnie pracuje.
Do plebiscytu można zgłaszać tylko osoby czynnie wykonujące zawód nauczyciela.

§5.
Głosowanie w plebiscycie odbywać się będzie poprzez SMS-y, Z jednego numeru telefonu można wysłać nieograniczoną ilość SMS-ów. Wysłanie SMS-a jest równoznaczne z zakupem bieżącego ewydania „Expressu Bydgoskiego”. Poprawnie wysłany SMS ze zgłoszeniem kandydata powinien zawierać tylko prefiks jednej osoby. Lista prefiksów jest drukowana w „Expressie Bydgoskim”.

§6.
Dla Zwycięzcy plebiscytu zostały przygotowane nagrody niespodzianki. Nagrody nie podlegają wymianie na równowartość pieniężną.
Z okazji 25-lecia „Expressu Bydgoskiego” dwudziesta piąta, dwieście pięćdziesiąta oraz dwa tysiące pięćsetna osoba, która zagłosuje w plebiscycie, otrzyma podwójny voucher do Kina Helios na film 2D.

§7.
Wyniki plebiscytu będą usunięte ze strony www.express.bydgoski.pl najpóźniej na dwa dni przed zakończeniem plebiscytu - celem utajnienia przed oficjalnym ogłoszeniem.

§8.
W plebiscycie nie mogą brać udziału pracownicy i współpracownicy Organizatora, a także osoby, którym powierzono określone prace w związku z organizowaniem konkursu oraz członkowie ich najbliższych rodzin.

§9.
Nad prawidłowością przebiegu plebiscytu i nadsyłania SMS-ów czuwać będzie komisja w składzie:
a) Artur Szczepański – Redaktor Naczelny
b) Jarosław Reszka – Redakcja
c) Hanna Walenczykowska - Redakcja
d) Karolina Żakowicz - Marketing
e) Aleksandra Pazderska - Certyfikowana Osoba Nadzorująca

§10.
Reklamacje dotyczące plebiscytu należy przesyłać wraz z uzasadnieniem na adres Organizatora z dopiskiem „Belfer Roku 2015 - reklamacja” w terminie 7 dni od dnia zakończenia Plebiscytu (o terminie złożenia reklamacji decyduje data stempla pocztowego). Reklamacje zgłoszone po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane. Termin rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora wynosi 30 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora (data stempla pocztowego).

§11.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
a) problemy w funkcjonowaniu plebiscytu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej;
b) przerwy w funkcjonowaniu plebiscytu zaistniałe z przyczyn technicznych lub niezależnych od Organizatora;
c) udziału w plebiscycie niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i szkody tym spowodowane.

§12.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w razie zmiany przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny, w szczególności, jeżeli zmiana pozwoli na sprawne i zgodne z przepisami przeprowadzenie plebiscytu.

§13.
Udział w plebiscycie jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.
Szczegółowy regulamin akcji będzie dostępny przez cały czas trwania plebiscytu w siedzibie Organizatora oraz na www.express.bydgoski.pl, gdzie będzie można także śledzić bieżące wyniki głosowania. Wyniki plebiscytu będą usunięte ze strony www.express.bydgoski.pl najpóźniej na dwa dni przed zakończeniem plebiscytu - celem utajnienia przed oficjalnym ogłoszeniem.

§14.
Organizator informuje, że przekazane dane osobowe Czytelnika będą przetwarzane w celu przeprowadzenia plebiscytu. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w tym celu przez Organizatora. Uczestnik wyraża również zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora plebiscytu dla innych celów marketingowych. Administratorem zbioru danych osobowych jest Express Media sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Warszawskiej 13.
Administrator danych osobowych informuje, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, choć warunkuje możliwość udziału w plebiscytach, oraz że Czytelnikowi przysługuje prawo dostępu do jego danych oraz ich poprawiania.

REGULAMIN PLEBISCYTU „BELFER ROKU 2015" „EXPRESSU BYDGOSKIEGO"