Sobota, 23 lutego 2019

„Sportowe Dzieciaki Roku 2015" „Nowości-Dziennika Toruńskiego"

Tagi: Sportowe Dzieciaki Roku 2015 plebiscyt Nowości-Dziennik Toruński Toruń dzieci

piątek, 3 lipca 2015, aktualizowano: piątek, 21 sierpnia 2015

Rozpoczęliśmy finałowe głosowanie w plebiscycie „Sportowe Dzieciaki Roku 2015" „Nowości-Dziennika Toruńskiego". Zachęcamy do oddawania głosów na uśmiechnięte dzieci w wakacyjnym nastroju, promujące sportowy wypoczynek!


Poniżej przedstawiamy Państwu dziewczynki, które zakwalifikowały się do finału naszego plebiscytu i kandydują do tytułu Małej Sportowej Miss Wakacji Roku 2015 oraz chłopców, którzy kandydują do tytułu Małego Sportowego Mistera Wakacji Roku 2015.

Aby zagłosować na wybraną dziewczynkę w kategorii Mała Sportowa Miss Wakacji Roku 2015, wyślij SMS pod numer 7248 (koszt to 2,46 zł z VAT). W treści SMS-a wpisz NOW.MISS.numer kandydatki, na którą chcesz oddać głos.

Aby zagłosować na wybranego chłopca w kategorii Mały Sportowy Mister Wakacji Roku 2015, wyślij SMS pod numer 7248 (koszt to 2,46 zł z VAT). W treści SMS-a wpisz NOW.MISTER.numer kandydata, na którego chcesz oddać głos.

Finałowa tura głosowania SMS-owego trwa do 23.08.2015 r. do godz. 23.59. W treści SMS-a należy wpisać prefiks tylko jednej dziewczynki lub tylko jednego chłopca.

Z jednego numeru telefonu można wysłać nieograniczoną liczbę SMS-ów. Prosimy nic nie wpisywać po numerze kandydata. System nie przyjmie takiej wiadomości.


Głosowanie zakończone Wyniki głosowania poniżej
Wyniki głosowania w plebiscycie:
Sportowe Dzieciaki Roku 2015 „Nowości” MISS FINAŁGłosowanie zakończone Wyniki głosowania poniżej
Wyniki głosowania w plebiscycie:
Sportowe Dzieciaki Roku 2015 „Nowości” MISTER FINAŁ

REGULAMIN PLEBISCYTU „SPORTOWE DZIECIAKI ROKU 2015" „NOWOŚCI-DZIENNIKA TORUŃSKIEGO"

Regulamin „Nowości – Dziennika Toruńskiego” „Sportowe Dzieciaki Roku 2015”


§1.
Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa zasady przeprowadzenia plebiscytu pod nazwą „Sportowe Dzieciaki Roku 2015” (z Torunia lub okolic). Czytelnicy „Nowości – Dziennika Toruńskiego” będą zgłaszać e-mailowo i wybierać w głosowaniu SMS-owym uśmiechnięte dzieci w wakacyjnym nastroju, promujące sportowy wypoczynek.

§2.
Organizatorem plebiscytu jest firma Express Media Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Warszawska 13, 85-058 Bydgoszcz (zwana dalej Organizatorem).

§3.
Zgłoszenia do plebiscytu trwają od dnia 3.07 do 19.07.2015 roku. Od 20.07 do 23.07.2015 nastąpi weryfikacja zgłoszeń. I tura głosowania będzie trwała od 24.07 do 4.08.2015 roku do godz. 23:59. II – finałowa tura głosowania na 10 dziewczynek i 10 chłopców z największą ilością głosów z I tury potrwa od 7.08 do 23.08.2015 roku do godz. 23:59. Głosy z pierwszego etapu głosowania zostaną wyzerowane. Oficjalne ogłoszenie wyników i przekazanie atrakcyjnych nagród zwycięzcom odbędzie się 30.08.2015 r. podczas Niedzieli dla Zdrowia w Toruniu.

§4.
Plebiscyt polega na wyłonieniu uśmiechniętych dzieci (z Torunia lub okolic) w wakacyjnym nastroju, promujących sportowy wypoczynek:

a) dziewczynki w wieku 3-9 lat
b) chłopca w wieku 3-9 lat.

Dzieci na zdjęciach promują aktywny wypoczynek i zachęcają do uprawiania sportu.

§5.
Zgłoszenie do plebiscytu odbywa się drogą mailową. Należy wysłać e-maila na adres dzieci@nowosci.com.pl W e-mailu powinno znajdować się zdjęcie oraz opis dziecka, zawierający następujące elementy:
- imię i nazwisko dziecka,
- wiek dziecka,
- adres zamieszkania,
- numer kontaktowy telefonu
- zgoda rodzica na wykorzystanie wizerunku dziecka i rodzica

(WZÓR: Ja ……….(imię i nazwisko), urodzony/a …………(data urodzenia), wyrażam zgodę na nieodpłatną publikację wizerunku swojego oraz dziecka ……………. (imię i nazwisko dziecka), którego jestem przedstawicielem ustawowym, przez Organizatora plebiscytu. Pisemne potwierdzenie obejmuje zgodę na wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć, za pośrednictwem mediów elektronicznych i drukowanych.)

Do plebiscytu można zgłaszać dzieci w wieku od 3 do 9 lat.
Zgłoszenia może dokonać przedstawiciel ustawowy dziecka, który zgłaszając dziecko do plebiscytu automatycznie wyraża zgodę na wykorzystanie wizerunku dziecka.

§6.
Głosowanie w plebiscycie będzie odbywać się poprzez SMS-y, Z jednego numeru telefonu można wysłać nieograniczoną ilość SMS-ów. Wysłanie SMS-a jest równoznaczne
z zakupem bieżącego ewydania „Nowości – Dziennika Toruńskiego”. Poprawnie wysłany SMS ze zgłoszeniem kandydata powinien zawierać tylko prefiks jednej osoby. Lista prefiksów będzie publikowana w „Nowościach – Dzienniku Toruńskim”.

§7.
Zwycięzcami plebiscytu, zostaną jedna dziewczynka oraz jeden chłopiec, którzy
uzyskają największą liczbę prawidłowo oddanych głosów w drugim etapie plebiscytu.
Wyniki głosowania w formie procentowej będzie można śledzić na stronie internetowej www.nowosci.com.pl.
Oficjalne ogłoszenie wyników oraz przekazanie zwycięzcom atrakcyjnych nagród nastąpi 30.08.2015 r. podczas Niedzieli dla Zdrowia w Toruniu.

§8.
Nad prawidłowością przebiegu plebiscytu i nadsyłania SMS-ów czuwać będzie komisja
w składzie:
a) Artur Szczepański – Redaktor Naczelny
b) Jarosław Reszka – Redakcja
c) Szymon Spandowski - Redakcja
d) Karolina Żakowicz - Marketing
e) Aleksandra Pazderska - Certyfikowana Osoba Nadzorująca

§9.
Reklamacje dotyczące plebiscytu należy przesyłać wraz z uzasadnieniem na adres Organizatora z dopiskiem „Sportowe Dzieciaki Roku 2015 -reklamacja” w terminie 7 dni od dnia zakończenia Plebiscytu (o terminie złożenia reklamacji decyduje data stempla pocztowego).
Reklamacje zgłoszone po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane.
Termin rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora wynosi 30 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora (data stempla pocztowego).

§10.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
a) problemy w funkcjonowaniu plebiscytu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej;
b) przerwy w funkcjonowaniu plebiscytu zaistniałe z przyczyn technicznych lub niezależnych od Organizatora;
c) udziału w plebiscycie niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i szkody tym spowodowane.

§11.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w razie zmiany przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny, w szczególności, jeżeli zmiana pozwoli na sprawne i zgodne z przepisami przeprowadzenie plebiscytu.

§12.
Udział w plebiscycie jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu. Szczegółowy regulamin akcji będzie dostępny przez cały czas trwania plebiscytu w siedzibie Organizatora oraz na stronie www.nowosci.com.pl, gdzie będzie można także śledzić bieżące wyniki głosowania w formie procentowej.

§13.
Organizator informuje, że przekazane dane osobowe Czytelnika będą przetwarzane w celu przeprowadzenia plebiscytu. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w tym celu przez Organizatora. Powyższa zgoda obejmuje również zgodę na nieodpłatną publikację imienia i nazwiska, wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie zdjęć nadesłanych w zgłoszeniach oraz wykonanych przez Organizatora za pośrednictwem mediów elektronicznych i drukowanych.
Uczestnik wyraża również zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez
Organizatora plebiscytu dla innych celów marketingowych. Administratorem zbioru danych osobowych jest Express Media sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Warszawskiej.
Administrator danych osobowych informuje, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, choć warunkuje możliwość udziału w plebiscytach, oraz że Czytelnikowi przysługuje prawo dostępu do jego danych oraz ich poprawiania.