Sobota, 23 lutego 2019

„Przedszkole Nowości Roku 2015"

Tagi: Nowości - Dziennik Toruński Przedszkole Roku plebiscyt Toruń

piątek, 19 czerwca 2015, aktualizowano: piątek, 26 czerwca 2015

Rozpoczęliśmy II etap głosowania w plebiscycie „Przedszkole Nowości Roku 2015",
w którym Czytelnicy „Nowości" wybiorą najlepsze, najbardziej przyjazne, posiadające w ofercie ciekawe zajęcia oraz mające profesjonalną kadrę przedszkole z Torunia i okolic.


Aby zagłosować na wybrane przedszkole w treści SMS-a należy wpisać NOW.P.numer przedszkola
i wysłać pod numer 7248 (koszt to 2,46 zł z VAT). Prosimy nic nie wpisywać po numerze placówki.

Na Państwa głosy czekamy do 30 czerwca 2015 r.

Utajniliśmy wyniki głosowania do czasu oficjalnego ogłoszenia zwycięzców najpóźniej do 15 lipca 2015 roku.

Poniżej zamieszczamy szczegółowy regulamin plebiscytu.


REGULAMIN PLEBISCYTU „PRZEDSZKOLE NOWOŚCI ROKU 2015”


§1.
Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa zasady przeprowadzenia plebiscytu pod nazwą „Przedszkole Nowości Roku 2015”. Czytelnicy „Nowości – Dziennika Toruńskiego” będą wybierać w głosowaniu SMS-owym najlepsze przedszkole z Torunia lub okolic.

§2.
Organizatorem plebiscytu jest firma Express Media sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Warszawska 13, 85-058 Bydgoszcz (zwana dalej Organizatorem).

§3.
W pierwszym etapie plebiscytu Czytelnicy zgłaszają w formie SMS-owej przedszkola do tytułu „Przedszkole Nowości Roku 2015”. Komisja weryfikacyjna na podstawie zgłoszeń Czytelników, wybierze placówki, które wezmą udział w głosowaniu. Czytelnicy głosują w formie SMS-owej na „Przedszkole Nowości Roku 2015”.

§4. Zgłaszanie kandydatów
Zgłaszanie przedszkoli do plebiscytu „Przedszkole Nowości Roku 2015” trwa od 22.05 do 31.05.2015 roku. Przedszkola można zgłaszać za pomocą SMS-a, który należy wysłać pod numer 7248 (kosz to 2,46 zł z VAT), wpisując w treści:
NOW.P.nazwa przedszkola, adres

SMS musi zawierać wszystkie powyższe informacje.
Do plebiscytu można zgłaszać tylko przedszkola, znajdujące się na terenie Toruniu oraz okolic.
W plebiscycie nie mogą brać udziału przedszkola, które zostaną partnerami, sponsorami plebiscytu.

§5. Głosowanie
I tura głosowania SMS-owego na zgłoszone przedszkola będzie trwała od 3.06.2015
do 17.06.2015 r. do godz. 23:59.

II finałowa tura głosowania na 10 przedszkoli z największą ilością głosów z I tury potrwa od 19.06 do 30.06.2015 r. do godz. 23:59. Głosy z pierwszej tury głosowania zostaną wyzerowane.

Koszt wysłania SMS-a to 2,46 zł z VAT. SMS-a należy wysłać pod numer 7248. Z jednego numeru telefonu można wysłać nieograniczoną ilość SMS-ów. Wysłanie SMS-a jest równoznaczne z zakupem bieżącego e-wydania „Nowości – Dziennika Toruńskiego”. Poprawnie wysłany SMS powinien zawierać prefiks tylko jednego przedszkola. Lista prefiksów będzie drukowana w „Nowościach – Dzienniku Toruńskim”.

§6.
Wyniki plebiscytu będą usunięte ze strony www.nowosci.com.pl najpóźniej na 2 dni przed zakończeniem plebiscytu - celem utajnienia przed oficjalnym ogłoszeniem.

§7.
W plebiscycie nie mogą brać udziału pracownicy i współpracownicy Organizatora, a także osoby, którym powierzono określone prace w związku z organizowaniem konkursu oraz członkowie ich najbliższych rodzin.


§8.
Nad prawidłowością przebiegu plebiscytu i nadsyłania SMS-ów czuwać będzie komisja w składzie:
a) Artur Szczepański – Redaktor Naczelny
b) Marek Nienartowicz – Redakcja
c) Karolina Żakowicz - Marketing
d) Aleksandra Pazderska - Certyfikowana Osoba Nadzorująca

§9.
Reklamacje dotyczące plebiscytu należy przesyłać wraz z uzasadnieniem na adres Organizatora z dopiskiem „Przedszkole Nowości Roku 2015 - reklamacja” w terminie 7 dni od dnia zakończenia Plebiscytu (o terminie złożenia reklamacji decyduje data stempla pocztowego). Reklamacje zgłoszone po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane. Termin rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora wynosi 30 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora (data stempla pocztowego).

§10.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
a) problemy w funkcjonowaniu plebiscytu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej;
b) przerwy w funkcjonowaniu plebiscytu zaistniałe z przyczyn technicznych lub niezależnych od Organizatora;
c) udziału w plebiscycie niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i szkody tym spowodowane.

§11.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w razie zmiany przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny, w szczególności, jeżeli zmiana pozwoli na sprawne i zgodne z przepisami przeprowadzenie plebiscytu.

§12.
Udział w plebiscycie jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.
Szczegółowy regulamin akcji będzie dostępny przez cały czas trwania plebiscytu w siedzibie Organizatora oraz na www.nowosci.com.pl, gdzie będzie można także śledzić bieżące wyniki głosowania.

§13.
Organizator informuje, że przekazane dane osobowe Czytelnika będą przetwarzane w celu przeprowadzenia plebiscytu. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w tym celu przez Organizatora. Uczestnik wyraża również zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora plebiscytu dla innych celów marketingowych. Administratorem zbioru danych osobowych jest Express Media sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Warszawskiej 13. Administrator danych osobowych informuje również, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, choć warunkuje możliwość udziału w plebiscytach, oraz że Czytelnikowi przysługuje prawo dostępu do jego danych oraz ich poprawiania.


Regulamin plebiscytu „Przedszkole Nowości Roku 2015"