Sobota, 23 lutego 2019

„Złoty Stetoskop 2015” „Nowości - Dziennika Toruńskiego"

Tagi:

piątek, 20 marca 2015, aktualizowano: czwartek, 21 maja 2015

Do 17 maja do godziny 23:59 mogą Państwo głosować na swoich faworytów w finałowym etapie w plebiscycie „Złoty Stetoskop 2015”. Wyłońmy wspólnie najlepszego lekarza, pielęgniarkę i położną oraz przychodnię z Bydgoszczy i okolic.


Ze strony zostały usunięte aktualne wyniki głosowania. Nazwiska zwycięzców zostaną opublikowane po 28 maja 2015 roku.


REGULAMIN PLEBISCYTU

§1.
Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa zasady przeprowadzenia plebiscytu pod nazwą „Złoty Stetoskop 2015”. Czytelnicy „Nowości – Dziennika Toruńskiego” będą wybierać w głosowaniu SMS-owym najlepszego lekarza, pielęgniarkę i położną oraz przychodnię
z Torunia lub okolic.

§2.
Organizatorem plebiscytu jest firma Express Media Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy,
ul. Warszawska 13, 85-058 Bydgoszcz (zwana dalej Organizatorem).

§3.
Plebiscyt polega na wyborze wg Czytelników najlepszego:
a) lekarza
b) pielęgniarki i położnej
c) przychodni

§4. Zgłaszanie kandydatów
Zgłaszanie uczestników plebiscytu „Złoty Stetoskop 2015” trwa od 20.03 do 5.04.2015 roku.
Zgłoszenie do plebiscytu odbywa się za pomocą wysłania SMS-a pod numer 7248 (koszt SMS-a to 2,46 zł z VAT). Z jednego numeru telefonu można wysłać nieograniczoną ilość SMS-ów. W jednym SMS-ie można zgłosić jednego kandydata. Wysłanie SMS-a jest równoznaczne z zakupem bieżącego ewydania „Nowości – Dziennika Toruńskiego”.
Poprawnie wysłany SMS ze zgłoszeniem kandydata powinien zawierać:
a) w przypadku lekarza prefiks NOW.L.nazwisko i imię lekarza, miejsce pracy
b) w przypadku pielęgniarki i położnej prefiks NOW.PP.nazwisko i imię pielęgniarki, miejsce pracy
c) w przypadku poradni prefiks NOW.M.nazwa przychodni, adres

SMS ze zgłoszeniem musi zawierać wszystkie powyższe informacje.

Do plebiscytu można zgłaszać tylko osoby, które czynnie wykonują zawód lekarza lub pielęgniarki (położnej) oraz przychodnie, które aktualnie prowadzą działalność.

§5. Głosowanie
I tura głosowania SMS-owego na zgłoszonych lekarzy, pielęgniarki i położne oraz przychodnie będzie trwała od 17.04 do 3.05.2015 r. do godz. 23:59.

II finałowa tura głosowania na 20 lekarzy, 20 pielęgniarek i położnych i 10 przychodni z największą ilością głosów z I tury potrwa od 6.05 do 17.05.2015 r. do godz. 23:59. Głosy z pierwszej tury głosowania zostaną wyzerowane.

Koszt wysłania SMS-a to 2,46 z VAT. SMS-a należy wysłać pod numer 7248. Z jednego numeru telefonu można wysłać nieograniczoną ilość SMS-ów. Wysłanie SMS-a jest równoznaczne z zakupem bieżącego ewydania „Nowości – Dziennika Toruńskiego”. Poprawnie wysłany SMS ze zgłoszeniem kandydata powinien zawierać tylko prefiks jednej osoby lub przychodni. Lista prefiksów będzie drukowana w „Nowościach – Dzienniku Toruńskim”.

§6. Zwycięzca plebiscytu

Zwycięzcą plebiscytu, zostanie praktykujący lekarz, pielęgniarka i położna, przychodnia, który uzyska w swojej kategorii największą liczbę prawidłowo oddanych głosów w II turze głosowania.

Oficjalne ogłoszenie wyników i przekazanie nagród Zwycięzcom odbędzie się 28.05.2015 r. w Toruniu.

§7.
Wyniki plebiscytu będą usunięte ze strony www.nowosci.com.pl najpóźniej na 2 dni przed zakończeniem plebiscytu - celem utajnienia przed oficjalnym ogłoszeniem.

§8.
W plebiscycie nie mogą brać udziału pracownicy i współpracownicy Organizatora, a także osoby, którym powierzono określone prace w związku z organizowaniem plebiscytu.

§9.
Nad prawidłowością przebiegu plebiscytu i nadsyłania SMS-ów czuwać będzie komisja w składzie:
a) Artur Szczepański – Redaktor Naczelny
b) Marek Nienartowicz – Redakcja
c) Karolina Żakowicz - Marketing
d) Aleksandra Pazderska - Certyfikowana Osoba Nadzorująca

§10.
Reklamacje dotyczące plebiscytu należy przesyłać wraz z uzasadnieniem na adres Organizatora z dopiskiem „Złoty Stetoskop 2015 „Nowości – Dziennika Toruńskiego” - reklamacja” w terminie
7 dni od dnia zakończenia Plebiscytu (o terminie złożenia reklamacji decyduje data stempla pocztowego). Reklamacje zgłoszone po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane. Termin rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora wynosi 30 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora (data stempla pocztowego).

§11.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
a) problemy w funkcjonowaniu plebiscytu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których
Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej;
b) przerwy w funkcjonowaniu plebiscytu zaistniałe z przyczyn technicznych lub niezależnych od Organizatora;
c) udziału w plebiscycie niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i szkody tym
spowodowane.


§12.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w razie zmiany przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny, w szczególności, jeżeli zmiana pozwoli na sprawne i zgodne z przepisami przeprowadzenie plebiscytu.

§13.
Udział w plebiscycie jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu. Szczegółowy regulamin plebiscytu będzie dostępny przez cały czas trwania plebiscytu w siedzibie Organizatora oraz na www.nowosci.com.pl, gdzie będzie można także śledzić bieżące wyniki głosowania.

§14.
Organizator informuje, że przekazane dane osobowe Czytelnika będą przetwarzane w celu przeprowadzenia plebiscytu. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w tym celu przez Organizatora. Powyższa zgoda obejmuje również zgodę na ewentualną nieodpłatną publikację imienia i nazwiska oraz zdjęcia Laureatów na stronach internetowych oraz w gazecie. Uczestnik wyraża również zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora plebiscytu dla innych celów marketingowych. Administratorem zbioru danych osobowych jest Express Media sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Warszawskiej 13. Administrator danych osobowych informuje również, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, choć warunkuje możliwość udziału w plebiscytach, oraz że Czytelnikowi przysługuje prawo dostępu do jego danych oraz ich poprawiania.


Regulamin plebiscytu „ZŁOTY STETOSKOP 2015" „Nowości - Dziennika Toruńskiego"