Niedziela, 20 stycznia 2019

Złota Kareta Czytelników 2014

Tagi: złote karety 2014 regulamin plebiscyt

piątek, 6 lutego 2015, aktualizowano: środa, 25 lutego 2015

Regulamin plebiscytu Złote Karety Czytelników


Partnerami Gali Złote Karety są:

§1.
Organizator
Express Media sp. z o.o. z siedziba w Bydgoszczy przy ul. Warszawskiej 13 zwany w dalszej części regulaminu Organizatorem organizuje plebiscyt „Złote Karety 2014”. Czytelnicy w głosowaniu SMS-owym wybiorą Zwycięzcę w kategorii „Złota Kareta Czytelników 2014”.

§2.
W pierwszym etapie plebiscytu Czytelnicy zgłaszają w formie SMS-owej kandydata do tytułu „Złotej Karety Czytelników 2014”. Kapituła plebiscytu na podstawie zgłoszeń Czytelników, wybiera uczestników, którzy wezmą udział w głosowaniu. Czytelnicy głosują w formie SMS-owej na osobowość, która zdobędzie „Złotą Karetę Czytelników 2014”. Oficjalne ogłoszenie wyników i przekazanie nagród Zwycięzcy odbędzie się w Toruniu do końca marca 2015 r.
§3.
Zgłaszanie uczestników plebiscytu „Złota Kareta Czytelników 2014” trwa od 16.01 do 1.02.2015 roku. Głosowanie SMS-owe trwać będzie od 6.02 do 20.02.2015 roku do godziny
23:59. Koszt wysłania SMS-a to 2,46 z VAT.

§4.
Głosowanie w plebiscycie odbywać się będzie poprzez SMS-y, Z jednego numeru telefonu można wysłać nieograniczoną ilość SMS-ów. Wysłanie SMS-a jest równoznaczne z zakupem bieżącego ewydania „Nowości – Dziennika Toruńskiego”. Poprawnie wysłany SMS ze zgłoszeniem kandydata powinien zawierać tylko prefiks jednej osoby. Lista prefiksów będzie drukowana w „Nowościach – Dzienniku Toruńskim” oraz dostępna na stronie internetowej www.nowosci.com.pl .

§5.
Wyniki plebiscytu będą usunięte ze strony www.nowosci.com.pl najpóźniej na 2 dni przed zakończeniem plebiscytu - celem utajnienia przed oficjalnym ogłoszeniem.

§6.
W plebiscycie nie mogą brać udziału pracownicy i współpracownicy Organizatora, a także osoby, którym powierzono określone prace w związku z organizowaniem plebiscytu oraz członkowie ich najbliższych rodzin.

§7.
Nad prawidłowością przebiegu plebiscytu i nadsyłania SMS-ów czuwać będzie kapituła w składzie:
a) Artur Szczepański – Redaktor Naczelny
b) Mariusz Załuski – Zastępca Redaktora Naczelnego
c) Marek Nienartowicz – Kierownik Redakcji Regionalnej
d) Jolanta Remiszewska - Marketing
e) Karolina Żakowicz - Marketing
f) Aleksandra Pazderska - Certyfikowana Osoba Nadzorująca


§8.
Reklamacje dotyczące plebiscytu należy przesyłać wraz z uzasadnieniem na adres Organizatora z dopiskiem „Złota Kareta Czytelników 2014 - reklamacja” w terminie 7 dni od dnia zakończenia Plebiscytu (o terminie złożenia reklamacji decyduje data stempla pocztowego). Reklamacje zgłoszone po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane. Termin rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora wynosi 30 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora (data stempla pocztowego).

§9.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
a) problemy w funkcjonowaniu plebiscytu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których
Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej;
b) przerwy w funkcjonowaniu plebiscytu zaistniałe z przyczyn technicznych lub niezależnych od Organizatora;
c) udziału w plebiscycie niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i szkody tym
spowodowane.

§10.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w razie zmiany przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny, w szczególności, jeżeli zmiana pozwoli na sprawne i zgodne z przepisami przeprowadzenie plebiscytu.
Udział w plebiscycie jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.
§11.
Szczegółowy regulamin akcji będzie dostępny przez cały czas trwania plebiscytu w siedzibie Organizatora oraz na www.nowosci.com.pl , gdzie będzie można także śledzić bieżące wyniki głosowania.

§12.
Organizator informuje, że przekazane dane osobowe Czytelnika będą przetwarzane w celu
przeprowadzenia plebiscytu. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w tym celu przez Organizatora. Uczestnik wyraża również zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora plebiscytu dla innych celów marketingowych. Administratorem zbioru danych osobowych jest Express Media sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Warszawskiej.

§13.
Administrator danych osobowych informuje, że podanie danych osobowych jest dobrowolne,
choć warunkuje możliwość udziału w plebiscytach, oraz że Czytelnikowi przysługuje prawo dostępu do jego danych oraz ich poprawiania.


Regulamin plebiscytu „Złota Kareta Czytelników 2014"