Niedziela, 20 stycznia 2019

„Wybory Prezydenta i Radnego Miasta Torunia Nowości - Dziennika Toruńskiego 2014”

Najpierw Czytelnicy zgłaszali najbardziej odpowiednie osoby na funkcję radnego miasta Torunia. Otrzymaliśmy 20 kandydatur. W przypadku potencjalnych prezydentów lista do głosowania składa się z osób, które przeszły formalną procedurę rejestracji w Państwowej Komisji Wyborczej.


Utajniamy wyniki głosowania. W przyszłym tygodniu podamy zwycięzców a w piątek 14.10 opublikujemy przeprowadzone z nimi wywiady.

Plebiscyt potrwa aż do 10 listopada, do godziny 23.59. W tym terminie na kandydatów będzie można oddawać swoje głosy. Już na kilka dni przed wyborami dowiemy się więc, który z pretendentów cieszy się największą popularnością i uznaniem wśród naszych Czytelników. Głosowanie odbywa się poprzez SMS-y. Z jednego numeru telefonu można wysłać nieograniczoną liczbę SMS-ów. Wysłanie SMS-a jest równoznaczne z zakupem bieżącego e-wydania „Nowości”.

Poprawnie wysłany SMS z głosem na wybranego kandydata powinien zawierać tylko prefiks jednej osoby. W treści SMS-a wpisujemy: NOW.R.numer kandydata na Radnego Miasta Torunia, na którego Państwo głosujecie i wysyłamy pod numer 7148 (koszt: 1,23 z VAT).


Zwycięzcami plebiscytu w obu kategoriach zostaną kandydaci, którzy uzyskają największą liczbę głosów. Nagrodą dla najlepszych będzie wywiad ze zwycięzcą zabawy. Zostanie on opublikowany na łamach naszego dziennika 14 listopada - na 2 dni przed wyborami. Regulamin i bieżące wyniki w siedzibie organizatora oraz na stronie internetowej „Nowości”.


Regulamin plebiscytu „Wybory Prezydenta i Radnego Miasta Torunia
Nowości - Dziennika Toruńskiego 2014”


§1.
Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa zasady przeprowadzenia plebiscytu pod nazwą „Wybory Prezydenta i Radnego Miasta Torunia Nowości – Dziennika Toruńskiego 2014”,
w którym Czytelnicy „Nowości” będą wybierać w głosowaniu SMS-owym najlepszego kandydata na Prezydenta Miasta Torunia oraz na Radnego Miasta Torunia.

§2.
Organizatorem plebiscytu jest firma Express Media Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy,
ul. Warszawska 13, 85-058 Bydgoszcz (zwana dalej Organizatorem).

§3.
1. Zgłaszanie kandydatów oraz głosowanie na Prezydenta Miasta Torunia
Lista kandydatów na Prezydenta Miasta Torunia będzie składała się z osób, które przeszły formalną procedurę rejestracji w Państwowej Komisji Wyborczej.
Głosowanie SMS-owe trwać będzie od 24.10 do 10.11.2014 roku do godziny 23:59. Koszt wysłania SMS-a to 1,23 z VAT.

2. Zgłaszanie kandydatów oraz głosowanie na Radnego Miasta Torunia
W pierwszym etapie plebiscytu Czytelnicy zgłaszają w formie SMS-owej kandydatów, którzy według nich są najbardziej odpowiednimi osobami na stanowisko Radnego Miasta Torunia. Kapituła plebiscytu na podstawie zgłoszeń Czytelników, wybierze uczestników, którzy wezmą udział w głosowaniu.
Zgłaszanie kandydatów na Radnego Miasta Torunia w plebiscycie „Wybory Prezydenta
i Radnego Miasta Torunia Nowości – Dziennika Toruńskiego 2014” trwa od 8.10 do 19.10.2014 roku. Głosowanie SMS-owe trwać będzie od 24.10 do 10.11.2014 roku do godziny 23:59. Koszt wysłania SMS-a to 1,23 z VAT.
Zgłoszenie kandydata na Radnego musi zawierać nazwisko i imię kandydata oraz komitet wyborczy, z którego listy startuje dany kandydat.

§4.
Głosowanie w plebiscycie odbywać się będzie poprzez SMS-y, Z jednego numeru telefonu można wysłać nieograniczoną ilość SMS-ów. Wysłanie SMS-a jest równoznaczne z zakupem bieżącego ewydania „Nowości – Dziennika Toruńskiego”. Poprawnie wysłany SMS z głosem na wybranego kandydata powinien zawierać tylko prefiks jednej osoby. Lista prefiksów jest drukowana w „Nowościach – Dzienniku Toruńskim”.

§5.
1. Zwycięzca oraz nagroda w kategorii Prezydent Miasta Torunia
Zwycięzcą plebiscytu w kategorii Prezydent Miasta Torunia zostanie osoba, która otrzyma największa ilość prawidłowo oddanych głosów w tej kategorii. Nagrodą dla Zwycięzcy będzie publikacja wywiadu przeprowadzonego przez dziennikarza gazety ze Zwycięzcą. Publikacja nastąpi 14.11.2014 roku w „Nowościach – Dzienniku Toruńskim”.

2. Zwycięzca oraz nagroda w kategorii Radny Miasta Torunia
Zwycięzą plebiscytu w kategorii Radny Miasta Torunia zostanie osoba, która otrzyma największa ilość prawidłowo oddanych głosów w tej kategorii. Nagrodą dla Zwycięzcy będzie publikacja wywiadu przeprowadzonego przez dziennikarza gazety ze Zwycięzcą. Publikacja nastąpi 14.11.2014 roku w „Nowościach – Dzienniku Toruńskim”.

§6.
Wyniki plebiscytu będzie można na bieżąco śledzić na stronie www.nowosci.com.pl.

§7.
Kapituła plebiscytu, która dokona selekcji zgłoszeń Czytelników będzie składać się
z niżej wymienionych przedstawicieli Redakcji „Nowości – Dziennika Toruńskiego”:
a) Artur Szczepański – Redaktor Naczelny
b) Mariusz Załuski – Zastępca Redaktora Naczelnego
c) Marek Nienartowicz – Redakcja
d) Karolina Żakowicz - Marketing
e) Aleksandra Pazderska - Certyfikowana Osoba Nadzorująca

§8.
Reklamacje dotyczące plebiscytu należy przesyłać wraz z uzasadnieniem na adres Organizatora z dopiskiem „Wybory Prezydenta i Radnego Miasta Torunia Nowości – Dziennika Toruńskiego 2014- reklamacja” w terminie 7 dni od dnia zakończenia Plebiscytu (o terminie złożenia reklamacji decyduje data stempla pocztowego). Reklamacje zgłoszone po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane. Termin rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora wynosi 30 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora (data stempla pocztowego).

§9.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
a) problemy w funkcjonowaniu plebiscytu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których
Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej;
b) przerwy w funkcjonowaniu plebiscytu zaistniałe z przyczyn technicznych lub niezależnych od Organizatora;
c) udziału w plebiscycie niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i szkody tym
spowodowane.

§10.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w razie zmiany przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny, w szczególności, jeżeli zmiana pozwoli na sprawne i zgodne z przepisami przeprowadzenie plebiscytu.
Udział w plebiscycie jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.

§11.
Szczegółowy regulamin akcji będzie dostępny przez cały czas trwania plebiscytu w siedzibie Organizatora oraz na www.nowosci.com.pl, gdzie będzie można także śledzić bieżące wyniki głosowania.

§12.
Organizator informuje, że przekazane dane osobowe Czytelnika będą przetwarzane w celu
przeprowadzenia plebiscytu. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w tym celu przez Organizatora. Uczestnik wyraża również zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora plebiscytu dla innych celów marketingowych.
Administratorem zbioru danych osobowych jest Express Media sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Warszawskiej 13. Administrator danych osobowych informuje, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, choć warunkuje możliwość udziału w plebiscytach, oraz że Czytelnikowi przysługuje prawo dostępu do jego danych oraz ich poprawiania.