Niedziela, 20 stycznia 2019

Sondaż - Wybory Nowości

Tagi: wybory 2014 sondaż Nowości - Dziennik Toruński

piątek, 19 września 2014, aktualizowano: środa, 2 grudnia 2015

Wyraź swoją opinię na temat wójta i burmistrza sprawującego aktualnie urząd.


SMS należy wysłać pod numer 7148, koszt to 1,23 z VAT, w treści należy wpisać NOW.numer polityka.dobrze lub zle - jako informację o ocenie jego pracy w kończącej się kadencji. W treści SMS-a wpisujemy tylko prefiks.numer nominowanego (nie wpisujemy nazwisk, ani innych znaków).ocenę kadencji w postaci słów dobrze lub zle. Sondaż potrwa od 19.09.2014 roku do 3.10.2014 roku do godziny 23:59. Wyniki zostaną ogłoszone po 3.10.2014 roku.


Głosowanie zakończone Wyniki głosowania poniżej
Wyniki głosowania w plebiscycie:
Wójt i Burmistrz


Regulamin sondażu - Wybory Nowości

§1.
Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa zasady przeprowadzenia głosowania w „Sondażu Nowości – Dziennika Toruńskiego”. Czytelnicy „Nowości” będą oceniać w głosowaniu SMS-owym pracę wybranych burmistrzów i wójtów w kończącej się kadencji.

§2.
Organizatorem sondażu jest firma Express Media Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Warszawska 13, 85-058 Bydgoszcz (zwana dalej Organizatorem).

§3.
Głosowanie SMS-owe trwać będzie od 19.09 do 3.10.2014 roku do godziny 23:59. Koszt wysłania SMS-a to 1,23 z VAT. Do każdego burmistrza oraz wójta zostaną przypisane dwa prefiksy.

SMS powinien zawierać prefiks jednego burmistrza lub wójta oraz słowo „DOBRZE”, jeżeli dana osoba była dobrym burmistrzem/wójtem lub słowo „ZLE”, jeżeli nie sprawowała właściwie tego urzędu,
np. EX.1.DOBRZE
EX.1.ZLE

§4.
Oficjalne ogłoszenie wyników nastąpi na łamach gazety „Nowości – Dziennika Toruńskiego” po
3 października 2014 r.

§5.
Głosowanie w sondażu odbywać się będzie poprzez SMS-y, Z jednego numeru telefonu można wysłać nieograniczoną ilość SMS-ów. Wysłanie SMS-a jest równoznaczne z zakupem bieżącego ewydania „Nowości – Dziennika Toruńskiego”. Poprawnie wysłany SMS powinien zawierać tylko prefiks jednej osoby. Lista prefiksów jest drukowana w „Nowościach – Dzienniku Toruńskim”.

Wyniki sondażu będzie można na bieżąco śledzić na stronie www.nowosci.com.pl.
W sondażu mogą głosować tylko osoby pełnoletnie.

§6.
W sondażu nie mogą brać udziału pracownicy i współpracownicy Organizatora, a także osoby, którym powierzono określone prace w związku z organizowaniem konkursu oraz członkowie ich najbliższych rodzin.


§7.
Nad prawidłowością przebiegu sondażu i nadsyłania SMS-ów czuwać będzie komisja w składzie:
a) Artur Szczepański – Redaktor Naczelny
b) Mariusz Załuski – Zastępca Redaktora Naczelnego
c) Marek Nienartowicz – Redakcja
d) Karolina Żakowicz - Marketing
e) Aleksandra Pazderska - Certyfikowana Osoba Nadzorująca


§8.
Reklamacje dotyczące sondażu należy przesyłać wraz z uzasadnieniem na adres Organizatora z dopiskiem „Sondaż Nowości – Dziennika Toruńskiego 2014- reklamacja” w terminie 7 dni od dnia zakończenia sondażu (o terminie złożenia reklamacji decyduje data stempla pocztowego). Reklamacje zgłoszone po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane. Termin rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora wynosi 30 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora (data stempla pocztowego).

§9.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
a) problemy w funkcjonowaniu sondażu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których
Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej;
b) przerwy w funkcjonowaniu sondażu zaistniałe z przyczyn technicznych lub niezależnych od Organizatora;
c) udziału w sondażu niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i szkody tym spowodowane.

§10.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w razie zmiany przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny, w szczególności, jeżeli zmiana pozwoli na sprawne i zgodne z przepisami przeprowadzenie sondażu.

§11.
Udział w sondażu jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.

§12.
Szczegółowy regulamin akcji będzie dostępny przez cały czas trwania sondażu w siedzibie Organizatora oraz na www.nowosci.com.pl, gdzie będzie można także śledzić bieżące wyniki głosowania.

§13.
Organizator informuje, że przekazane dane osobowe Czytelnika będą przetwarzane w celu
przeprowadzenia plebiscytu. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w tym celu przez Organizatora. Uczestnik wyraża również zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora plebiscytu dla innych celów marketingowych. Administratorem zbioru danych osobowych jest Express Media sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Warszawskiej.

§14.
Administrator danych osobowych informuje, że podanie danych osobowych jest dobrowolne,
choć warunkuje możliwość udziału w plebiscytach, oraz że Czytelnikowi przysługuje prawo dostępu do jego danych oraz ich poprawiania.

REGULAMIN GŁOSOWANIA W „SONDAŻU NOWOŚCI - DZIENNIKA TORUŃSKIEGO”