Sobota, 23 lutego 2019

„Belfer Roku 2014" „Nowości - Dziennika Toruńskiego"

Tagi:

wtorek, 2 września 2014, aktualizowano: środa, 29 października 2014


Wyniki "Belfer Roku 2014"


Głosowanie zakończone Wyniki głosowania poniżej
Wyniki głosowania w plebiscycie:
Belfer Roku 2014


Masz ulubionego nauczyciela? Chciałbyś, aby wygrał on w naszym plebiscycie i zdobył tytuł Belfra Roku 2014? Zagłosuj i podziękuj w ten sposób za pracę nauczycielowi, którego wyjątkowo cenisz.

Wyniki zostały utajnione do czasu zakończenia głosowania. Wyniki zostaną opublikowane po wręczeniu nagród. Wręczenie nagród odbędzie się w Toruniu w październiku.

Na prośbę Pana Tomasza Hajdasa usunęliśmy jego kandydaturę w plebiscycie o tytuł "Belfra Roku 2014".


REGULAMIN PLEBISCYTU „NOWOŚCI - DZIENNIKA TORUŃSKIEGO" „BELFER ROKU 2014"

§1.
Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa zasady przeprowadzenia plebiscytu pod nazwą „Belfer Roku 2014”. Czytelnicy „Nowości – Dziennika Toruńskiego” będą wybierać w głosowaniu SMS-owym (zgłoszonego wcześniej) najlepszego nauczyciela z Torunia lub okolic.

§2.
Organizatorem plebiscytu jest firma Express Media Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy,
ul. Warszawska 13, 85-058 Bydgoszcz (zwana dalej Organizatorem).

§3.
W pierwszym etapie zabawy czytelnicy zgłaszają w formie SMS-owej nauczyciela do tytułu „Belfer Roku 2014”. Komisja weryfikacyjna na podstawie zgłoszeń czytelników, wybiera uczestników, którzy wezmą udział w głosowaniu. Czytelnicy głosują w formie SMS-owej na „Belfra Roku 2014”. Oficjalne ogłoszenie wyników i przekazanie nagród Zwycięzcy odbędzie się w Toruniu do końca października 2014 r.

§4.
Zgłaszanie uczestników plebiscytu „Belfer Roku 2014” trwa od 5.09 do 21.09.2014 roku. Głosowanie SMS-owe trwać będzie od 26.09 do 14.10.2014 roku do godziny 23:59. Koszt wysłania SMS-a to 1,23 z VAT.

Zgłoszenie musi zawierać nazwisko i imię nauczyciela oraz nazwę i adres szkoły, w której aktualnie pracuje.
Do plebiscytu można zgłaszać tylko osoby czynnie wykonujące zawód nauczyciela.

§5.
Głosowanie w plebiscycie odbywać się będzie poprzez SMS-y, Z jednego numeru telefonu można wysłać nieograniczoną ilość SMS-ów. Wysłanie SMS-a jest równoznaczne z zakupem bieżącego ewydania „Nowości – Dziennika Toruńskiego”. Poprawnie wysłany SMS ze zgłoszeniem kandydata powinien zawierać tylko prefiks jednej osoby. Lista prefiksów jest drukowana w „Nowościach - Dzienniku Toruńskim”.

§6.
Wyniki plebiscytu będą usunięte ze strony www.nowosci.com.pl najpóźniej na jeden dzień przed zakończeniem plebiscytu - celem utajnienia przed oficjalnym ogłoszeniem.

§7.
W plebiscycie nie mogą brać udziału pracownicy i współpracownicy Organizatora, a także osoby, którym powierzono określone prace w związku z organizowaniem konkursu oraz członkowie ich najbliższych rodzin.


§8.
Nad prawidłowością przebiegu plebiscytu i nadsyłania SMS-ów czuwać będzie komisja w składzie:
a) Artur Szczepański – Redaktor Naczelny
b) Marek Nienartowicz – Redakcja
c) Justyna Wojciechowska-Narloch - Redakcja
d) Karolina Żakowicz - Marketing
e) Aleksandra Pazderska - Certyfikowana Osoba Nadzorująca

§9.
Reklamacje dotyczące plebiscytu należy przesyłać wraz z uzasadnieniem na adres Organizatora
z dopiskiem „Belfer Roku 2014 - reklamacja” w terminie 7 dni od dnia zakończenia Plebiscytu
(o terminie złożenia reklamacji decyduje data stempla pocztowego). Reklamacje zgłoszone po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane. Termin rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora wynosi 30 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora (data stempla pocztowego).

§10.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
a) problemy w funkcjonowaniu plebiscytu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których
Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej;
b) przerwy w funkcjonowaniu plebiscytu zaistniałe z przyczyn technicznych lub niezależnych od Organizatora;
c) udziału w plebiscycie niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i szkody tym spowodowane.

§11.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w razie zmiany przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny, w szczególności, jeżeli zmiana pozwoli na sprawne i zgodne
z przepisami przeprowadzenie plebiscytu.

§12.
Udział w plebiscycie jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.

§13.
Szczegółowy regulamin akcji będzie dostępny przez cały czas trwania plebiscytu w siedzibie Organizatora oraz na www.nowosci.com.pl, gdzie będzie można także śledzić bieżące wyniki głosowania.

§14.
Organizator informuje, że przekazane dane osobowe Czytelnika będą przetwarzane w celu przeprowadzenia plebiscytu. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych
w tym celu przez Organizatora. Uczestnik wyraża również zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora plebiscytu dla innych celów marketingowych. Administratorem zbioru danych osobowych jest Express Media sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Warszawskiej 13.

§15.
Administrator danych osobowych informuje, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, choć warunkuje możliwość udziału w plebiscytach, oraz że Czytelnikowi przysługuje prawo dostępu do jego danych oraz ich poprawiania.

REGULAMIN PLEBISCYTU „NOWOŚCI - DZIENNIKA TORUŃSKIEGO" „BELFER ROKU 2014"